23.11.2017 29781881 Mal Bildirimi Uygulamasında taşınmaz gayrimenkul mal alımları ile gelirin beş katını geçen menkul mal alımlarında dikkatli o

23.11.2017 29781881 Mal Bildirimi Uygulamasında taşınmaz gayrimenkul mal alımları ile gelirin beş katını geçen menkul mal alımlarında dikkatli o

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı     :74393659-929[PDB-MBAH]

Konu   :Mal Bildirimi Uygulaması

 

23.11.2017 / 29781881

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 2/d maddesi uyarınca Devlet memurları ile sözleşmeli ve geçici personel (işçiler hariç), yine bu Kanunun 6. maddesinde belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdürler.

657 sayılı Kanunun 125/D-j bendinde “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” fiilini işleyenlerin Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edileceği, ayrıca yine bu Kanunun 57. maddesinde “Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” hükümleri yer almaktadır.

Özelikle başta henüz eğitim almamış, yeterli mevzuat bilgisine sahip olmayan aday memurların mal varlığında önemli değişiklik olmasına rağmen süresinde (bir ay içerisinde) mal bildiriminde bulunmamaları sebebiyle haklarında yapılan işlemlerden ötürü herhangi art niyetleri veya mal gizleme-kaçırma kasıtları olmamasına rağmen yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri nedeniyle memuriyetle ilişiklerinin kesilebilmesi söz konusu olabilmektedir. Diğer personel de benzer şekilde disiplin işlemlerine maruz kalabilmektedirler.

Bu itibarla, olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen başta Bakanlığımızda her yeni göreve başlayan memurlar olmak üzere (aday memurların adaylık eğitimi beklenilmeksizin) tüm personele konu ile ilgili 2014/4 sayılı Uygulama Genelgesinin imza karşılığı tebliğ edilmesini ve başta taşınmaz mal veya aylıklarının beş katını aşan miktarda menkul mal edinimi şeklinde önemli değişiklik meydana geldiğinde bir ay içinde mal bildiriminde bulunma zorunluluğu olmak üzere konuyla ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim.

 

e-imzalıdır

Asım KANDEMİR

Personel Dairesi Başkanı V.

 

 

Ek: Genelge (3 Sayfa).

 

Dağıtım:

Tüm Merkez Teşkilatı

81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}