22.07.2019 2210654 Ahşap ambalajlı malzemelerin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesinde ceza uygulamaları ISPM 15 duyurusu

22.07.2019 2210654 Ahşap ambalajlı malzemelerin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesinde ceza uygulamaları ISPM 15 duyurusu

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :21817801-320.03.01.02-E.2210654                                                            22.07.2019

Konu   :Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl

İşleme Tabi Tutulması ve

İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

(Ispm 15)

 

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

 

 

İlgi:     a) 29.05.2019 tarih ve 21817801-320.03.01.02-E.1700872 sayılı yazı.

b) Bila tarihve 57875857-010.99 sayılı yazı.

 

Ülke olarak taraf olduğumuz, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi, (IPPC) kapsamında, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere, ihracatçılarımızın mağdur olmamaları, ülkemiz ekonomisinin zarar görmemesi için şuan uygulamada olan 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmelik 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, yeni yönetmeliğin yürürlük tarihide 01.01.2020 olarak belirlenmiştir.

01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğin getirdiği yenilikler ve ihracatçılarımızın sorumlulukları hakkında tüm paydaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile Ticaret Bakanlığı yeni yayınlanan yönetmelik konusunda bilgilendirilmiş, gümrük müşavirlerinin ihracatçılarımızın iş ve işlemlerini yürütmesi sebebiyle gümrük müşavirlerinin de Bakanlığımızca bilgilendirilebilmesi için gümrük müşavirlerimizin bilgileri Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilmiştir. Ticaret Bakanlığı ilgi (b) de kayıtlı yazıları ile Bakanlıklarında böyle bir bilginin bulunmadığım, konunun gümrük müşaviri dernekleri aracılığı ile duyurulması gerektiğini bildirmiştir.

Bu kapsamda, yeni yayınlanan yönetmeliğin uygulamaya girmesi ile birlikte ihracatçılarımızın ihraç ürünleri ile birlikte kullandıkları ahşap ambalaj malzemelerinin yeni yönetmeliğe uygun olmaması durumunda idari yaptırım (para cezası) işlemi ile karşı karşıya kalacakları, özellikle en sık karşılaşılan sorunlardan olan ihracatta kullandıkları ahşap ambalaj malzemesi üzerinde hiç işaret olmaması veya yönetmeliğe uygun işaret taşımaması durumunda mağdur olacakları konusunda gümrük müşavirlerimizin işlemlerini yürüttükleri ihracatçılarımızı bilgilendirmesi ve ekte gönderilen bilgi notunun üyelerinize ilanen veya internet siteleriniz atacılığı ile duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Mümtaz Sinan

Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek:

– Yazı (3 sayfa)

– Yazı (2 sayfa)

3-Bilgi Notu (1 sayfa)

4 – CD (Fiziksel)

 

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Demeğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneğine

 

25 MAYIS 2019 TARİH VE 30784 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK İLE ESKİ YÖNETMELİĞİN KAŞILAŞTIRILMASI

 

ESKİ (ŞUAN UYGULAMADA OLAN) YÖNETMELİK YAYINLANAN 01/01/2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN YÖNETMELİK AÇIKLAMA
İzin belgeli işletmeler tarafından ısıl işlem uygulaması yapılarak işaretlenip piyasaya arz edilen ahşap ambalaj malzemelerinin alım satım işlerini yapan piyasada ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçiler ile ihracatçılara yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılması durumunda herhangi bir idari yaptırım bulunmamaktadır. Yeni yönetmelik ile ikinci elci olarak nitelendirilen tedarikçiler ile ihracatçılar için uyması gereken sorumluluklar belirlenmiş, uymayanlar için idari yaptırım uygulanması hükmü getirilmiştir. İhracatçılara uluslararası ISPM-15 standardına ve ülkemizde uygulamada olan yönetmeliğe uygun biçimde ahşap ambalaj malzemesi kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

1-İHRACATÇI

İhraç edilecek ürün veya ürün beraberinde, izin belgeli işletmelerce ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesini veya ithal edilen ürün veya ürün beraberinde serbest dolaşım yolu ile ülkemize giren uluslararası ISPM 15 standardına uygun ahşap ambalaj malzemelerini kullanan işletmelerdir.

1.1.İhracatçı, ihraç edeceği ürün beraberinde kullanacağı ahşap ambalaj malzemesini nereden temin edebilir?

İzin belgeli işletmeden veya tedarikçiden alabilir.

1.2.İhracatçı, satın aldığı ahşap ambalaj malzemesinde nelere dikkat etmelidir?

-İhracatçılarımız öncelikle yerli üretim olan izin belgeli işletmeler tarafından üretilmiş, ısıl işlem çıktıları olan ahşap ambalaj malzemelerini tercih etmelidir.

– İthal edilen ürün veya ürün beraberinde serbest dolaşım yolu ile ülkemize giren uluslararası ISPM 15 standardına uygun olan ahşap ambalaj malzemelerini de kullanabilir fakat bu ahşap ambalaj malzemelerinin risk taşıdığını göz ardı etmemelidir.

1.3.İhracatçı, izin belgeli işletmeler tarafından üretilen ve piyasada satışta olan ahşap ambalaj malzemesini aldığında nelere dikkat etmelidir?

– Fatura veya sevk irsaliyesi ekinde ısıl işlem çıktılarının olup olmadığını kontrol etmelidir.

– Isıl işlem çıktılarının izin belgeli işletmeye ait orijinal asıl nüshasının olup olmadığını kontrol etmelidir.

– Isıl işlem çıktıları üzerinde ısıl işlem operatörünün ıslak imza ve kaşesinin olup olmadığını kontrol etmelidir.

– Ahşap ambalaj malzemesini doğrudan izin belgeli işletmeden değil tedarikçiden alıyor ise ısıl işlem çıktıları üzerinde ısıl işlem operatörünün ıslak imza ve kaşesinin yanında tedarikçinin de imza ve kaşesinin olup olmadığını kontrol etmelidir.

– Isıl işlem çıktıları üzerinde; ısıl işlem tarihi, parti numarası, ahşap ambalaj malzemesi çeşidi, ahşap ambalaj malzemesi miktarı (adet/ m3), ahşap ambalaj malzemesi ebadının yazılı olup olmadığını kontrol etmelidir.

– Isıl işlem çıktıları üzerinde yazan bilgilerin doğru bir biçimde fatura veya sevk irsaliyesine de açıklama olarak yazılı olup olmadığını kontrol etmelidir.

– Isıl işlem çıktıları ile fatura veya sevk irsaliyesi üzerindeki bilgilerde herhangi birinin eksik olması veya birbiri ile uyumlu olmaması durumunda söz konusu ahşap ambalaj malzemelerini kesinlikle almamalıdır.

1.4.İhracatçı, ithal edilen ürün veya ürün beraberinde serbest dolaşım yolu ile ülkemize giren ahşap ambalaj malzemesini aldığında nelere dikkat etmelidir?

– Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen özelikte olmalıdır.

– ISPM 15 logosu üzerindeki bilgiler okunaklı olmalıdır.

– ISPM 15 logosu üzerinde kazıntı, silinti olmamalıdır.

– Ahşap ambalaj malzemesi üzerinde herhangi bir parça ilavesi veya değişimi olmamalıdır.

– Ahşap ambalaj malzemesi çok yıpranmış, üzerinde zararlı organizma taşımaya elverişli bir ortam bulunmamalıdır.

– Ahşap ambalaj malzemesi yıpranmış, fakat üzerindeki ISPM 15 logosu hiç yıpranmamış olmamalıdır.

– Ahşap ambalaj malzemesi ile ISPM 15 logosu üzerindeki yıpranmada paralellik olmalıdır.

1.5. İhracatçı satın almış olduğu ahşap ambalaj malzemesi ile ilgili ısıl işlem çıktılarını, ürününü ihraç ettiği ülkeye ürün beraberinde göndermesi gerekir mi?

Hayır, zorunlu değildir. Eğer karşı ülke ürün beraberinde ısıl işlem çıktılarını zorunlu kılmış ise, ürün beraberinde ısıl işlem çıktılarının fotokopilerini işletmesine ait kaşe ile onaylayıp göndermelidir. Asıl nüshalarını işletmesinde muhafaza etmelidir.

2- GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

4458 sayılı Gümrük Kanununun 225. Maddesine göre, gümrük işlemlerini temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahipleridir.

2.1.Gümrük müşavirleri ihracatçılara ISPM 15 standardı konusunda nasıl yardımcı olmalıdır?

– İlk defa ihracat yapacak işletmelerin, uluslararası mevzuatı bilmemelerini göz önüne alarak, ürünleri ile birlikte gidecek olan ahşap ambalaj malzemelerinin mutlaka ISPM 15 standardına uygun olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmalıdır.

– ISPM 15 standardına uygun olmayan, işaretsiz ahşap ambalaj malzemesi kullanarak ürünlerini ihraç etmeleri durumunda, ihraç edilen ülkeden Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulması durumunda ceza ödemek zorunda kalacaklarını anlatmalıdır.

– İhraç edilecek ürünlerle beraber kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri konusunda istenilen özelliklerin neler olduğu konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden detaylı bilgi almalarının kendileri için faydalı olacağını anlatmalıdır.

2.2. İthal edilen ürün beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemelerine gümrük kapılarında nasıl bir işlem uygulanmaktadır?

Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamına giren bitki ve bitkisel ürünlerin haricindeki eşyaların taşınmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin resmî kontrolleri, risk esasına göre uygun sıklıkta azaltılmış kontrol şeklinde gümrük müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapılır.

2.3. İthal edilen ürün beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri için bitki sağlık sertifikası zorunlu mudur?

Ürün beraberinde geliyor ise bitki sağlık sertifikası zorunlu değildir. Sadece ahşap ambalaj malzemesi ithalatı yapılıyor ise bitki sağlık sertifikası zorunludur.

2.4. İthal edilen ahşap ambalaj malzemeleri için bitki sağlık sertifikası zorunlu mudur?

Evet. Sadece ahşap ambalaj malzemesi ithalatı yapılıyor ise bitki sağlık sertifikası zorunludur.

2.5. İthal edilen ahşap ambalaj malzemeleri için yetkilendirilmiş gümrük kapıları hangileridir?

İthal edilen ahşap ambalaj malzemeleri ülkemize Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-2 sinde belirtilen 19 ilde (Adana, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bursa, Edirne, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun) bulunan 48 adet  gümrük kapısından girebilmektedir.

3-İDARİ YAPTIRIMLAR

Yapılan denetimlerde ve alınan geri bildirimlerde; ihracatçıların Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yaptığının kontrol görevlilerince tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında idari yaptırım kararı alınır, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de uygulanır.

Uygulanan idari yaptırım kararına ait cezalar her yıl Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenmektedir.

Aşağıda belirtilen ceza miktarları, 2019 yılı ceza miktarları olup 01.01.2020 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranına göre belirlenerek uygulamaya konulacaktır.

3.1.İhracatçılara hangi durumlarda ne kadar ceza uygulanacaktır?

– Kontrol görevlilerine, işletmesini denetime açmayan veya denetimlerde gereken kolaylığı göstermeyenlere 11.368 TL idari para cezası uygulanacaktır. (5996 sayılı Kanunun 41/1-ç bendi)

– Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapması durumunda işletmeye 45.487 TL idari para cezası uygulanacaktır. (5996 sayılı Kanunun 38/1-e bendi)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}