21.07.2017 26715185 TIR Ön Beyan ve TIR Muayene Onay Programına İlişkin Güncellemeler

21.07.2017 26715185 TIR Ön Beyan ve TIR Muayene Onay Programına İlişkin Güncellemeler

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :44873033-120.05.02

Konu   :TIR Ön Beyan ve TIR Muayene

Onay Programına İlişkin

Güncellemeler

 

 

21.07.2017 / 26715185

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak gümrük idarelerinde yapılan incelemeler neticesinde, ön beyan işlemlerinde ve TIR Muayene Onay Programında işleyişinde çeşitli güncellemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, TIR Karnesi kapsamı taşımalarda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce RO-RO ile gelenler dâhil taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin ön beyan uygulaması 25 Nisan 2017 tarihinde başlamıştır. Ön beyan, Bakanlığımızca hazırlanan Ön Beyan Programı (TIRCUS) veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Programı üzerinden giriş gümrük idaresindeki Kara Kapıları Takip Programına TIR aracının kaydı yapılıncaya kadar elektronik ortamda verilebilmektedir. Yapılan teknik düzenleme ile Kara Kapıları Takip Programı ile olan bu entegrasyon, TIR Transit Takip Programı üzerinden yapılan VOLET-1 tescil işlemine alınmıştır. Bu kapsamda, araç Kara Kapıları Takip Programına kaydı yapılarak gümrük sahasına alınmış olsa bile TIRCUS ve TIR-EPD Programları kullanılarak verilebilen ön beyanın VOLET-1 tescil işlemine kadar taşıyıcı firma tarafından düzeltilip tekrar gönderilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca, TIRCUS ve TIR-EPD Programları kullanılarak gönderilen ön beyanlarda yer alan TIR Karnesine ekli belgelere ilişkin detaylı bilgiye (Belge tipi, belge tarihi, belge no ve belge dili) TIR Transit Takip Programı’nda “İşlemler” sekmesi altında yer alan “Kalem Bilgileri” bölümünden ulaşılmasına imkân sağlayacak düzenleme yapılmıştır.

TIR Muayene Onay Programında ise, TIR Karnesi kapsamında ülkemize gelerek antrepo rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin olarak, TIR aracının antrepo sahasına alınmasına mütakip boşaltma yapılacak ilk antrepoda görevli gümrük memuru/YGM tarafından antrepo kodu ve kap miktarı ile varsa boşaltma yapılacak başka bir antrepo kodu ve kap miktarı girilerek “VARIŞ BİLDİRİMİ”nde bulunacaktır. Eşyanın geçici depolama yerine alınması durumunda ise anılan Programı kullanan bu yerlerde görevli memur tarafından varış bildiriminde bulunulacaktır. Varış Bildirimi yapılmadan VOLET-2 tescil işleminin yapılmasına sistem tarafından izin verilmeyecektir. VOLET-2 tescili esnasında Karne kapsamı eşyanın boşaltılacağı her bir antrepo ve geçici depolama yeri bilgisi sistem tarafından otomatik olarak getirilecek, tescil ile görevli memur bu bilgileri öncelikle kontrol ederek tescil işlemini gerçekleştirecektir. Bu verilerin hatalı olması durumunda tescil ile görevli memur silme, düzeltme ve yeni veri girişi yapabilecektir. Konuya ilişkin teknik düzenlemeler yapılmış olup, 24.07.2017 tarihi itibarıyla uygulama tüm antrepolarda devreye alınacaktır. Bahsi geçen işlemlere ilişkin hazırlanmış olan kullanıcı rehberi ilişikte gönderilmektedir.

Bilgileri ile bağlantılarınız gümrük idarelerine bilgi verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Ek       :Kullanıcı rehberi

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

Boşaltma İşlemleri

TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmak üzere bir antrepoya boşaltılmak istendiğinde, öncelikli olarak TIR Karnesi Kapsamı taşıma yapan araç antrepo sahasına geldiğinde antrepoda görevli memur/YGM tarafından, taşıta ve tatbik edilen mühürlere ilişkin olarak gerekli kontroller yapılır ve antrepoda görevli memur /YGM, Tır Muayene Onay Programından TIR Karne numarası ile arama yaparak TIR Karnesine ilişkin bilgilere ulaşır.

Taşıtın ve tatbik edilen mühürlerin fiziki kontrollerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanması durumunda ilgili alanlar seçilerek açıklama girilir.

Boşaltma yapılacak ilk antrepoda görevli gümrük memuru/YGM antrepo kodu ve kap miktarı ile varsa boşaltma yapılacak başka bir antrepo kodu ve kap miktarı girilerek “VARIŞ BİLDİRİMİ”nde bulunur.

 

 

NOT: Gümrük memuru/YGM sadece kendisinde bağlı olduğu gümrük idaresine bağlı olan antrepo kodlarını görebilirler.

Antrepoda görevli gümrük memuru/YGM tarafından varış bildirimi bulunulan TIR Karnesi Volet-2 yaprağına ilişkin tescil işlemi idarede görevli memur tarafından yapılır.

 

Taşıtın ve tatbik edilen mühürlerin fiziki kontrollerinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda antrepoda görevli memur/YGM tarafından girilen usulsüzlük bilgileri ve açıklama idarede tescil ile görevli memura gösterilir. Bu durumda tescil işlemi yapılmaksızın gümrük idaresince mevzuat dâhilinde gerekli işlemler tekemmül ettirilir.

 

TIR Karnesi Volet-2 yaprağının idarede görevli memur tarafından tescili esnasında Karne kapsamı eşyanın boşaltılacağı her bir antrepo ve geçici depolama yeri bilgisi TIR Muayene Onay Programına sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

Tescil ile görevli memur bu bilgileri öncelikle kontrol ederek tescil işlemini gerçekleştirir. Eğer bu veriler hatalıysa tescil ile görevli memur silebilir, düzeltebilir ve yeni bilgi girişi yapabilir.

Antrepoya eşya boşaltıldıktan sonra “TIR Muayene Onay Programı” uygulamasından TIR Karne Numarası girilir ve işlem yapılacak Sayfa No seçilir.

Antrepoya fiilen boşaltılan kap miktarı, boşaltmanın yapıldığı antrepo kodu gibi alanlar doldurulur. Karne kapsamı eşyanın tüm antrepolara boşaltılması ve son antrepo kutucuğunun işaretlenmesinin ardından; ilk aşamada beyan edilen kap bilgisi ile boşaltılan kap bilgisinin uyumlu olması halinde ilave bir muayene işlemi yapılmaksızın TIR Karnesi Volet-2 kaydı onaylanmış statüye gelir ve TIR işlemi “ibra” edilmiş olur.

Kaplar arasında uyumsuzluk olması halinde “Şartlı İbraya Düşüyor Devam etmek istiyor musunuz”  uyarı mesajı çıkar. “Evet” seçildiğinde TIR karnesinin Volet-2 kaydı “onaylanmış” statüye gelir ancak TIR işlemi “şartlı ibra” edilmiş olur. Bu işleme ilişkin TIR Sözleşmesi ve ilgili ulusal mevzuat uyarınca takibata geçilir. “Hayır” seçilirse “tescil memuru ile irtibata geçiniz” uyarısı gelir ve idarede görevli tescil memuru ile iletişime geçilerek kap bilgisinde düzeltme talep edilebilir.

Eşyanın boşaltılıp teslim alınmasını müteakip görevli memur/YGM tarafından ilgili ulusal mevzuatta yer alan teslim tesellüm tutanağı dört nüsha düzenlenir. Düzenlenen bu tutanak taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü tarafından da imzalanır.

Antrepoda görevli memur/YGM tarafından TIR Karnesinin Volet-2 yaprağı dipkoçanının ilgili bölümleri imzalanıp kaşe tatbik edilerek VOLET-2 yaprağı koparılır. Böylece TIR Karnesi muhteviyatı eşya gümrük denetimi altına alınarak TIR Karnesi sonlandırılmış olur. VOLET-2 yaprağı daha sonra idareye teslim edilir.

Antrepoda yer alan eşyanın başka bir gümrük idaresine sevk edilecek olması halinde TIR Karnesi antrepoda görevli memura/YGM’ye ibraz edilir. Antrepoda görevli memur/YGM tarafından “TIR Muayene Onay Programı” uygulamasında “Volet 1 Sevk” sekmesi kullanılarak Volet-1 tescil edilir ve ilgili VOLET 1 yaprağı kopartılır.

 

 

 

İlgili memur/YGM tarafından karne dipkoçanına eşyanın çıkışına ilişkin meşruhat düşülerek kaşe vurulur. Çıkış tarihi, mühür numarası ve transit süresi dipkoçanın ilgili bölümlerine yazılarak eşyanın çıkışı sağlanır. VOLET-1 yaprağı daha sonra idareye teslim edilir.

Sorgulama İşlemleri

Antrepoda görevli memur/YGM tarafından boşaltma bilgisi gönderilmiş olan TIR Karnelerine ilişkin tarih aralığı ile sorgu yapılabilmesi mümkündür.

 

TIR Karnesi Kapsamında Çıkan Eşya İşlemleri

Antrepo rejimine tabi tutulmuş olan eşyanın antrepodan çıkışında idarede görevli memur tarafından TIR Karnesi VOLET-1 yaprağı tescil edilir. VOLET-1 tescili aşamasında Rejim “TRANSİT” seçildiğinde, antrepo beyannamesi kapsamı eşya çıkışı gerçekleştirilecek ise “Antrepo açma yapılacak mı?” kutucuğu işaretlenecektir.

 

Antrepo açma yapılacak mı?” kutucuğu işaretlenmemiş veya işaretlenmesi unutulmuş olsa bile tescil tuşuna basıldığında hatırlatma sorusu sorulacak ve “evet” denildiğinde seçenek otomatik işaretli hale gelecektir. “Hayır” tuşuna basıldığında işlemler hâlihazırda olduğu gibi devam edecektir.

Açma işlemlerine ilişkin detaylı bilgi “TIR Transit Takip Programı Antrepo Açmalar Kullanıcı Kılavuzunda” yer almaktadır.

VOLET-1 işlemlerinin tescil ve muayene işlemlerinin ardından eşyanın antrepodan çıkışını teminen yükümlüsünce TIR Karnesi antrepoda görevli memura/YGM’ye ibraz edilir. İlgili memur/YGM tarafından karne dipkoçanına eşyanın çıkışına ilişkin meşruhat düşülerek kaşe vurulur. Çıkış tarihi, mühür numarası ve transit süresi dipkoçanın ilgili bölümlerine yazılarak eşyanın çıkışı sağlanır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}