21.01.2021 60836845 İştirak para cezalarında ödeme süresi geçememiş olanların kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 sk yapılandırılabileceği

21.01.2021 60836845 İştirak para cezalarında ödeme süresi geçememiş olanların kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 sk yapılandırılabileceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : E-80571967-010.05-00060836845

Konu   :7256 Sayılı Kanun

21.01.2021 / 60836845

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :11.01.2020 tarih ve 60502438 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi;

-“(1) Bu Kanun hükümleri,

b) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

hakkında uygulanır.

(3)Bu Kanun, yukarıdaki fıkralar kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ve bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.“,

7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesi;

“(1) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b)Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.“,

hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, gümrük yükümlülüğünün 31.08.2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) doğduğu durumlarda; gümrük vergilerinin, gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalarının, 5326 sayılı Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının ve eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılabilmesi için söz konusu alacakların Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş olması gerekmekte olup yukarıda bahsedilen maddelerde yer alan “ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan” ifadesi, 17.11.2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş olmakla birlikte ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için kullanılmaktadır.

Bilgi alınmasını rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}