2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ İthalat 2017-2

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ İthalat 2017-2

2018 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/2)

Ekonomi Bakanlığından:06.10.2017 tarih ve 30202 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye almaktır.

Başvurular

MADDE 2 – (1) İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2017 tarihine kadar,

Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığının ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı gönderilmez. 2018 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

 BAŞVURU FORMU

 

1-BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İLGİLİ YETKİLİNİN

ADI VE SOYADI

 
TÜZEL KİŞİLİK  
VERGİ NUMARASI  

2016 YILI İÇİN BEYAN

OLUNAN VERGİ MATRAHI

 
2016 YILI İÇİN TAHAKKUK EDEN VERGİ  
ADRESİ  
TELEFON NUMARASI  
FAKS NUMARASI  
E-POSTA ADRESİ  

İNTERNET SİTESİ

(VARSA)

 
ÜRETİM KONUSU  
ÜRETİM MİKTARI  
KAPASİTE  
İSTİHDAM  

YURT İÇİ SATIŞ

MİKTARI

 

 

2-TALEP KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

EŞYANIN TİCARİ TANIMI

G.T.İ.P.

NUMARASI

TALEP EDİLEN GÜMRÜK VERGİ ORANI (%) TALEP EDİLEN TOPLU KONUT FONU ORANI (%) VEYA MİKTARI
       

 

3-TALEBE İLİŞKİN AYRINTILI GEREKÇE

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}