2018-11651 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018-11651 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2018/11651

28.04.2018 tarihli ve 30405 sayılı R.G.

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/4/2018 tarihli ve 35030 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayıiı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre. miktar ve şartlan uygulanabilir:

 1. Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde
  kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar
  payının Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli
  kredilerde üç puanına kadarı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek
  kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz desteği tutan gerçekleşen sabit yatırım
  tutarının yüzde yirmisini geçemez.
 2. Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi
  oranı yüzde doksan ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden
  elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oram yüzde yüz olarak uygulanır.
 3. Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak
  üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı
  aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilir.

  (ç) Sabit yatırım tutarı yüz milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

 1. Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam
  tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.
 2. Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için bu maddenin yayımı tarihinden
  itibaren bir yıl içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en
  az yüzde onu oranında veya asgari beş milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerekir.
 3. Bakanlığa yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500
  yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilir. Yatırımların bitiş tarihi
  31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmaz. Bu madde
  kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, bu tarihe kadar
  yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen altı ay içinde
  müracaat edilmesi zorunludur.
 4. Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31/12/2022 tarihi itibariyle yatırımın
  tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden
  yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler beşinci bölge
  desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme
  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.”

  MADDE 2- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/C bölümünün (12) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “12- Lokanta, kafeterya, eğlence yeri, günübirlik tesis (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal kür tesisi ve yüzme havuzu yatırımları.”

  MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

   

   

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi                                                       Sayısı

19/6/2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Tarihi                                                                  Sayısı

13/10/2012

28440

15/2/2013

28560

30/5/2013

28662

9/5/2014

28995

6/8/2014

29080

5/3/2015

29286

8/4/2015

29320

27/8/2015

29458

19/11/2015

29537

8/4/2016

29678

5/10/2016

29848

22/2/2017

29987

3/5/2017

30055

17/8/2017

30157

30/12/2017

30286 (3.Mükerrer)

20/1/2018

30307

22/2/2018

30340

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}