2018-11497 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemleri…

2018-11497 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemleri…

EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA

İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME, 1982

(“Uyumlaştırma Sözleşmesi”)

Karar Sayısı: 2018/11497

04.04.2018 tarihli ve 30381 sayılı R.G.

7/3/2017 tarihli ve 6938 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması başlıklı 9 numaralı Ekinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/2/2018 tarihli ve 13385504 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ek 9

ULUSLARARASI DEMİRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN SINIR GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Madde 1

İlkeler

1. Sözleşme hükümlerinin tamamlayıcısı olan bu Ek, uluslararası demiryolu yük taşımacılığına ilişkin sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için atılması gereken adımları belirlemeyi amaçlar.

2. Akit Taraflar, eşyanın demiryoluyla taşınmasına ilişkin tüm alanlardaki belge ve işlemlerle ilgili formalite ve gereklilikleri mümkün olduğu ölçüde tümüyle standartlaştırmak amacıyla işbirliği yapmayı taahhüt eder.

Madde 2

Tanım

“Sınır (mübadele) istasyonu” deyiminden, demiryolu yükünün sınır geçişini sağlamak amacıyla operasyonel veya idari işlemlerin yapıldığı demiryolu istasyonu anlaşılır. Bu demiryolu istasyonu sınırda veya sınır yakınında olabilir.

Madde 3

Uluslararası demiryolu taşımacılığında faaliyette bulunan görevlilerin ve diğer kişilerin

Sınır geçişleri

1. Akit Taraflar; lokomotif personeline, soğuk birim personeline, sevkiyata refakat eden kişilere ve uluslararası demiryolu taşımacılığında faaliyette bulunan sınır (mübadele) istasyonlarının çalışanlarına vize verilmesine ilişkin işlemleri, tüm vize başvurulan için geçerli bulunan en iyi ulusal uygulamalar çerçevesinde kolaylaştırmaya gayret eder.

2. Birinci fıkrada belirtilen kişilere ilişkin sınır geçiş işlemleri, kişilerin konumlarını teyit eden resmi belgeler de dâhil olmak üzere, ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.

3. Ortak kontrol yapılması durumunda sınır (mübadele) istasyonlarında kontrolleri yapan sınır idareleri, gümrük idareleri ve diğer idarelerin görevlileri, resmi görevlerinin icrası sırasında. Akit Tarafların kendi vatandaşları için şart koştuğu belgeleri kullanmak suretiyle Devlet sınırından geçiş yapar.

Madde 4

Sınır (mübadele) istasyonlarına ilişkin gereklilikler

Sınır (mübadele) istasyonlarında yapılması gerekli bulunan işlemlerin rasyonelleştirilmesi ve hızlandırılması amacıyla, Akit Taraflar, uluslararası demiryolu yük trafiğine açık sınır (mübadele) istasyonları için aşağıdaki asgari gereklilikleri yerine getirir:

(1) Sınır (mübadele) istasyonları, gerekçelendirilmesi halinde ve yük trafiğinin hacmine uygunsa bütün gün boyunca ve 24 saat bazında kontrollerin yapılmasına imkan verecek binalara, tesislere, tesisata ve teknik teçhizata sahip olmalıdır;

(2) Bitki sağlığı, veterinerlik kontrolleri ve diğer kontrollerin yapıldığı sınır (mübadele) istasyonlarına teknik teçhizat temin edilir;

(3) Sınır (mübadele) istasyonları ve komşu hatların taşıma ve trafik kapasitesi, trafik hacmi için yeterli olmalıdır;

(4) Muayene alanlarının yanı sıra, gümrüğe veya diğer kontrol şekillerine tabi eşyanın geçici depolanması için antrepolar bulunmalıdır;

(5) Demiryolu hamule senedinde ve gümrük beyannamesinde kayıtlı bulanan ve sınır (mübadele) istasyonlarına yaklaşmakta olan eşyaya ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, bilgilerin önceden değişimini mümkün kılacak teçhizat, tesisat, bilgi teknolojisi ve iletişim sistemleri mevcut bulunmalıdır;

(6) Mevcut yük hacminin üstesinden gelinebilmesi için, demiryolu idaresinin, gümrük idaresinin, sınır idaresinin ve diğer idarelerin yeterli nitelikleri haiz personeli sınır (mübadele) istasyonlarında hazır bulunmalıdır;

(7) Sınır (mübadele) istasyonları; Akit Taraflarca ilgili işlevlerin yerine getirilmesi için alternatif düzenlemeler uygulamaya konulmadıkça, yetkililer ve demiryollarının kendi yetkileri dâhilinde yaptıkları çeken ve çekilen araçlara yönelik teknik onay ve teknik muayene ile ilgili verilerin çeken ve çekilen araçların sınıra varmasından önce alınmasına ve kullanılmasına olanak sağlayacak teknik teçhizat, tesisat, bilgi teknolojisi ve iletişim sistemlerine sahip olmalıdır.

Madde 5

Komşu ülkeler arasında sınır (mübadele) istasyonları hakkında işbirliği

Bu sözleşmenin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde, Akit Taraflar; çeken ve çekilen araçların, konteynerlerin, yüklenen yarı römorkların ve eşyanın kontrolünün yanı sıra taşıma belgelerinin ve eşya beraberindeki belgelerin işlenmesiyle ilgili faaliyetleri koordine eder ve her türlü ortak kontrolü ikili anlaşmalar temelinde düzenlemeye gayret eder.

Madde 6

Kontroller

Akit Taraflar: .

(1) Amaçların uyuşması kaydıyla; çeken ve çekilen araçların, konteynerlerin, yüklenen yarı römorkların ve eşyanın her şekildeki kontrolünün karşılıklı tanınması için bir mekanizma kurar.

(2) Risk değerlendirme ve risk yönetimini temel alan bir seçim ilkesine dayalı gümrük kontrolleri yapar. Genel kural olarak, eşya ile ilgili istenilen bilgiler temin edilmişse ve eşya uygun şekilde kapatılarak mühürlenmiş bir çeken-çekilen araç ünitesi, konteyner, yüklenen yarı römork veya vagon içindeyse, fiziki muayene yapılmaz;

(3) Sınır (mübadele) istasyonlarında basitleştirilmiş kontroller gerçekleştirir ve muayyen kontrol şekillerini mümkün olduğunca hareket ve varış istasyonlarına bırakır;

(4) Bu Sözleşmenin 10. Maddesi, Ek 2’nin 4, Maddesi, Ek 3’ün 5. Maddesi ve Ek 4’ün 5.Maddesi saklı kalmak kaydıyla, transit eşyanın kontrolünü ancak mevcut koşulların veya risklerin gerektirdiği durumlarda gerçekleştirir.

Madde 7

Süreler

1. Akit Taraflar, tüm kontrol çeşitleri dâhil olmak üzere, trenlerin sınır (mübadele) istasyonlarındaki kabul ve transferlerine ilişkin teknik operasyonlar için ikili anlaşmalarda belirtilen sürelere uyulmasını sağlar ve kullanılan teknoloji ve teçhizatın geliştirilmesi vasıtasıyla bu sürelerin azaltılmasına gayret eder. Akit Taraflar, ileriki yıllarda süre sınırlarında maksimum indirime ulaşmayı taahhüt eder.

2. Akit Taraflar, trenlerin veya vagonların sınır (mübadele) istasyonlarındaki gecikmelerini kayda geçirerek, bu bilgileri sonradan analiz edecek ve gecikmeleri azaltmak için tedbirler önerecek olan ilgili taraflara İletir.

Madde 8

Belgeleme

1. Akit Taraflar, taşıma belgelerinin ve eşya beraberindeki belgelerin, ithalatçı ülkenin ve transit ülkelerin mevzuatına uygun olarak düzenlenmesini sağlar.

2. Eşyanın beraberinde bulunan ve Akit Tarafların mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş olan demiryolu taşıma belgesi ve gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle ilgili bilgilerin değişimi için elektronik sistemlerin kullanılması vasıtasıyla, Akit Taraflar karşılıklı ilişkilerinde kâğıt belgeleri azaltmaya ve belgeleme prosedürlerini basitleştirmeye gayret ederler.

3. Akit Taraflar, demiryolu taşıma belgesi ve gümrük beyannamesinde kayıtlı bulunan, sınır (mübadele) istasyonlarına varmakta olan eşyaya ilişkin bilgiyi gümrük idarelerine önceden temin etmeye gayret eder. Bilgi teminine ilişkin format, usul ve süreler, Akit Taraflarca belirlenir.

Madde 9

CIM/SMGS demiryolu hamule senedinin kullanımı

Akit Taraflar, hâlihazırda uluslararası antlaşmalarca şart koşulan diğer taşıma belgeleri yerine, aynı zamanda gümrük belgesi de olan CIM/SMGS demiryolu taşıma belgesi kullanabilir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}