2018-11450 AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’yi Değiştiren 28/4/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2018-11450 AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’yi Değiştiren 28/4/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar

AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 tarihli

Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme’yi değiştiren

28/04/2016 tarihli ve 1/2016 sayılı Kararı

Karar Sayısı: 2018/11450

27.03.2018 tarih ve 30373 Mükerrer Sayılı R.G.

6/12/2017 tarihli ve 7064 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’yi Değiştiren 28/4/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/1/2018 tarihli ve 13330582 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AB-EFTA Ortak Komitesi,

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme[1] ve özellikle bu Sözleşme’deki Madde 15(3)(a) ve (c) ile ilgili olarak,

(1) Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu arasındaki Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme[2]‘nin (“Sözleşme”) 15. Maddesinin, Sözleşme ile kurulan Ortak Komite’ye (“Ortak Komite”), kararları vasıtasıyla Sözleşme ve Eklerinde değişiklikler önermek ve bu değişiklikleri kabul etmek konusunda yetki verdiğini,

(2) Transit rejimlerini de içerecek şekilde gümrük rejimleri için modernize bir çerçeve getiren, 952/2013 (EU) sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü[3] ile Tüzüğün Yetki Devri ve Uygulama Yönetmeliklerinin 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren uygulandığını,

(3) Birlik ve Sözleşmenin Akit Tarafları arasındaki ticaretin düzgün işlemesinin sağlanması için ortak transit rejimi, mümkün olan en geniş ölçüde 952/2013 (EU) sayılı Tüzük ile Yetki Devri ve Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlenen Birlik transit rejimi ile uyumlaştırılmalıdır. Bu hedef doğrultusunda, gerek içerik, gerekse de terminoloji açısından Sözleşme ve Eklerindeki değişikliklerin zorunluluk arz ettiğini,

(4) Yeterli derecede açıklık sağlanmasını teminen, 952/2013 (EU) sayılı Tüzük ve Yetki Devri ve Uygulama Yönetmelikleri ile terminolojik bir uyumlaştırma gerekli bulunmaktadır. Önerilen değişiklikler, AB/EFTA “Ortak Transit” ve “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesi” Çalışma Grubu’na sunulmuş ve Çalışma Grubunca görüşülerek AB-EFTA Ortak Komitesi’nin Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme’yi değiştiren Karar önerisine dair ön onay alınmış olduğunu,

(5) Dolayısıyla, Sözleşme’de buna uygun değişiklikler yapılması gerektiğini,

dikkate alarak bu Kararı almıştır:

Madde 1

1. 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme metni bu Kararın A Ekinde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

2. Ek I’e dair ilaveler de dahil Sözleşme Ek I metni, bu Kararın B Ekinde yer alan metin ile değiştirilmiştir.

3. Sözleşme Ek II metni, bu Kararın C Ekinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

4. Sözleşme Ek III metni, bu Kararın D Ekinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

5. Sözleşme Ek III’ün A1, A2, A4, A6, B1, B2; B3, B5, B6, B11 ve C7 İlavelerinin metinleri, bu Kararın E Ekinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

6. Sözleşme Ek III’ün B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5 ve C6 İlavelerinin metinleri, bu Kararın F Ekinde belirtilen metinler ile değiştirilmiştir.

7. Ek IV’e dair İlaveler de dahil Sözleşme Ek IV metni, bu Kararın G Ekinde yer alan metin ile değiştirilmiştir.

Madde 2

1. Bu Karar, kabul edildiği gün itibarıyla yürürlüğe girer.

2. Bu Karar, 1 Mayıs 2016’dan itibaren uygulanır.

Brüksel’de düzenlenmiştir.

 

Ek İçin;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M1-2.pdf

 

Ortak Komite adına

Başkan[1] OJL 226, 13.8.1987, p. 2.

[2] Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (OJ EC L 226, 13.8.1987, p. 2).

[3] Birlik Gümrük Kodu’na ilişkin 9 Ekim 2013 tarihli, 952/2013 (EU) sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü (OJ EU L 269, 10.10.2013, p.l).

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}