2018-11383 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü Arasında Gümrük Konularında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2018-11383 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü Arasında Gümrük Konularında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ORTAK KOMİTE KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2018/11383

19.03.2018 tarih ve 30365 Mükerrer R.G.

6 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü Arasında Gümrük Konularında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın; onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/1/2018 tarihli ve 13356675 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(Bundan sonra “Taraflar” olarak anılacak olan) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Şubat 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması’nın RUHUNA UYGUN OLARAK;

Bu Mutabakat Zaptı’nın (MZ) uygulanması hususunda yetkili merci olan Taraflar arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş, işbirliğine dayalı ilişki bulunduğunu TEYİT EDEREK;

Gümrüklerin, gümrük sınırını koruma ve ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemini KABUL EDEREK;

Tarafların bilgi paylaşmaya yönelik çabalarının, eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının iki taraflı akışını teşvik etmeye katkı sağladığını VURGULAYARAK;

Gümrük konularında daha fazla işbirliği yapmak amacıyla, Taraflar arasındaki yoğun diyaloğun yüksek değer taşıdığını BİR KEZ DAHA TEYİT EDEREK;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

GENEL HÜKÜMLER

1) Taraflar, gümrük konularında işbirliğini geliştirmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrük İdareleri arasında Ortak bir Gümrük Komitesi (bundan” Sonra “Komite” olarak anılacaktır) tesis edilecektir.

2) Komite’ye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 12 Şubat 1998 talihinde Ankara’da imzalanmış olan Karşılıklı Yardım Anlaşması rehberlik edecek ve Komite, görevlerini işbu MZ çerçevesinde gerçekleştirecektir.

3) Türkiye ve Arnavutluk Gümrük İdareleri arasında işbirliğinin bütün yönleriyle geliştirilmesi, Komite ve Komite bünyesindeki çalışma grupları dâhilinde gerçekleştirilecektir.

MADDE 2

ORTAK KOMİTE’NİN GÖREVLERİ

1) Komite, Taraflar arasında gümrük konularında işbirliğini koordine edecek, teşvik edip geliştirecek ve temel İşbirliği alanlarını ve işbirliğinin gidişatını belirleyecektir.

2) Komite, Taraflar arasında aşağıdaki alanlarda yapılan işbirliğini koordine eder:

a) Taraflar arasında gümrük konusunda işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak yol ve imkanların araştırılması;

b) Sınır geçişlerini kolaylaştırmak, basitleştirilmek ve güvenli hale getirmek ve gümrük işlemlerinin verimliliğini sağlamak amacıyla ortak çaba sarf ederek işbirliği yapılması;

c) Gümrük politika ve usulleri, kolluk görevleri, modernizasyon programları ve arz zinciri güvenliğine ilişkin mevcut bilgi ve en iyi uygulamalarla ilgili deneyimlerin paylaşılması;

d) Dolaşımdaki eşyaya ilişkin bilgilerin doğruluğunun sağlanabilmesi maksadıyla gümrük işlem ve muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirmesi ve iyileştirilmesi;

e) Bilgi değişimi yoluyla gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla projelerin uygulamaya konulması;

f) Gümrük konularında kolluk alanında işbirliği yapılması; kaçakçılıkla mücadelede ivedi ikili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması;

g) Gümrük konularında diğer işbirliği alanları,

MADDE 3

ORTAK KOMİTE’NİN YAPISI

1) Taraflar usulüne uygun olarak Komite üyelerini tayin eder ve Komite’deki değişiklikleri birbirlerine bildirirler.

2) İki Tarafın Gümrük İdarelerinin Başkanları, Ortak Komite eş başkanları olurlar.

3) Gümrük İdarelerinin ilgili birimlerinin başkanları uygun görüldüğü takdirde Komite’nin çalışma gruplarının başkanları olurlar.

4) Gümrük personeli, uygun görüldüğü taktirde, Komite ve Çalışma Grubu toplantılarına üye sıfatıyla katılırlar.

5) Bu maddenin 2. ve 3. fıkralarında öngörülen görevler, diğer Tarafın usulüne uygun olarak bilgilendirilmesi kaydıyla diğer heyet üyelerine devredilebilir,

6) Komite çerçevesinde tesis edilen Çalışma Grupları aşağıdaki şekildedir:

a) Türkiye-Arnavutluk uluslararası işbirliği ve eğitim çalışma grubu;

b) Türkiye-Arnavutluk gümrük konularıyla ilgili olarak kolluk alanında işbirliği çalışma grubu;

c) Türkiye-Arnavutluk risk yönetimi ve gümrük kontrol çalışma grubu;

d) Türkiye-Arnavutluk bilişim teknolojisi çalışma grubu;

7) İşbirliğini geliştirmek amacıyla ve diğer alanlarda işbirliğinin gerekli olması halinde mevcut çalışma gruplarına ilaveten başka çalışma grupları tesis edilebilir.

8) Çalışma Grupları işbu MZ ve Komite oturumlarında benimsenen kararlar rehberliğinde hareket ederler ve yaptıkları çalışmadan elde edilen sonuçları, düzenli olarak Komite’ye rapor ederler.

MADDE 4

ORTAK KOMİTE TOPLANTILARI

1) Komite toplantıları, yılda bir defa olmak üzere, dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Arnavutluk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilir.

2) Toplantının gerçekleştirileceği tarih ve toplantıda görüşülecek konular, toplantı tarihinden en az bir ay önce, Taraflar arasında müzakere edilir. Diğer konuların toplantıya dahil edilmesi, Komite Başkanları tarafından teklif edilebilir ve diğer konular toplantılar kapsamındaki tartışmalarda gündeme getirilebilir.

3) Gerekli görülmesi halinde, Taraflardan her biri, Komite bünyesinde tartışılan konularla ilgili diğer kamu kuruluşlarının temsilcilerini ve ilgili uzmanları toplantılara davet edebilir.

4) Tarafların temsilcileri, Komite’nin olağan toplantıları arasındaki dönemde aciliyet arz eden konularda istişarede bulunabilir ve tartışılan konuyla ilgili ortak kararlar alabilir ve bu kararları Komite’nin en yakın zamanda gerçekleştirilecek toplantısının Protokolü’ne dercedebilir.

5) Komite toplantılarında kabul edilen her karar, toplantıların sonunda Başkanlar tarafından imzalanmak üzere kayda geçirilir.

6) Komitenin ve alt çalışma organlarının çalışma dili, uygun görüldüğü şekilde, Tarafların resmi dilleri ve İngilizcedir. Komite’nin hazırladığı belgeler İngilizce olacaktır. Ancak, karşılıklı rızanın olması kaydıyla, belgeler yalnızca Tarafların resmi dillerinde ya da İngilizce versiyonuyla birlikte hazırlanıp ibraz edilebilir.

MADDE 5

SEKRETARYA

1) Gümrük İdarelerinin dış ilişkilerinden sorumlu ilgili birimleri Komite’nin sekretarya görevlerini üstlenir.

2) Sekretarya, toplantıların yürütülebilmesi için idari destek sağlar.

3) Sekretarya, Komite’nin rutin işlerini sürdürür ve Komite’nin alt çalışma organlarını koordine eder.

4) Tarafların Sekretaryadaki temsilcileri birbirleri ile düzenli temas halinde olurlar ve gerekli görülmesi halinde Komite toplantıları arasında bir araya gelip toplantı düzenleyebilirler.

MADDE 6

ORTAK KOMİTE’NİN MALİ GİDERLERİ

1) Komite toplantılarının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesiyle ilgili giderler, ev sahibi Taraf üstlenir. Komite toplantılarının katılımcılarının seyahat masrafları ise bizzat Tarafların kendileri tarafından karşılanır.

2) Taraflardan her biri Komite üyelerinin kendi faaliyetleriyle ilgili gerekli tüm masraflarını üstlenir.

MADDE 7

DİĞER ANLAŞMALAR

İşbu MZ hükümleri, Tarafların Tarafı oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

MADDE 8

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

1) İşbu MZ’nın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, Taraflar arasında yürütülecek müzakere ve istişarelerle çözümlenir. Bu müzakere ve iştiralere rağmen çözülemeyen anlaşmazlıklar, diplomatik kanallarla çözüme kavuşturulur.

2) Taraflardan her biri, işbu MZ’nın yorumlanması, uygulanması ve MZ’nda değişildik yapılması veya olası, bir anlaşmazlığın çözümüne, ilişkin olarak diğer Taraftan istişare talebinde bulunabilir. Taraflar arasında yürütülecek istişareler, aksi kararlaştırılmadığı sürece, yazılı talebin alınmasını izleyen yirmi (20) gün içinde başlar.

MADDE 9

EKLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

Tarafların karşılıklı rızasıyla İşbu MZ’na ekleme yapılabilir ve MZ’nda değişiklik yapılabilir. Söz konusu eklemeler ve değişiklikler, işbu MZ’nın ayrılmaz bir parçası sayılacak münferit Protokoller sekimde yapılır ve bu MZ’nın 10. Maddesi hükümleri uyarınca yürürlüğe girer.

MADDE 10

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, SÜRE VE FESİH

1) İşbu MZ, bu belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını Tarafların birbirlerine diplomatik yolla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

2) İşbu MZ, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on (10) yıl süre ile yürürlükte kalır ve Taraflardan biri Protokol’ü sona erdirme niyetini diğer Tarafa yazılı olarak diplomatik yollarla, MZ’nın sona ereceği tarihten 6 ay önce bildirmediği takdirde, on yıl süreyle yenilenir.

3) Taraflardan herhangi biri, bu MZ’nı fesh etme niyetini yazılı olarak bildirmek suretiyle, işbu MZ’nı feshedebilir. Bu durumda, MZ, söz konusu fesih niyetinin bildirildiği tarihten soma üç ay içerisinde feshedilir.

4) Bu MZ’nın feshi, halen devam etmekte olan ya da yürütülmekte olan faaliyet ve projeleri etkilemez.

5) Bu MZ 06.04.2016 tarihinde, Ankara’da iki asıl nüsha halinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olacak şekilde Türkçe, Arnavutça ve İngilizce imzalanmıştır,

6) Bu MZ’nın yorumlanmasında bir farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerlidir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                           ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ

GÜMRÜK VE TİCARET                               GÜMRÜKLER GENEL

BAKANLIĞI                                                  MÜDÜRLÜĞÜ

ADINA                                                          ADINA

 

CENAP AŞÇI                                                 PRANVERA FAGU (BEHUSHI)

MÜSTEŞAR                                                   GENEL MÜDÜR

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}