2018-11284 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar

2018-11284 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar

22/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11284 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Karar Sayısı: 2018/11284

24.02.2018 tarih 30342 sayılı R.G.

Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/1/2018 tarihli ve 7619 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler

MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, maddeden yararlanacak ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular; bilanço esasına göre defter tutanlar, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest meslek kazanç defteri tutanlar şeklinde gruplandırılmak suretiyle çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı:

Hazır Değerler + Menkul Kıymetler

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı:

Dönen Varlıklar-Stoklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kaldıraç Oranı:

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Toplam Varlıklar

b) İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı:

Kasa + Banka

Kısa Vadeli Borçlar

Likidite Oranı:

Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar

Kısa Vadeli Borçlar

Kaldıraç Oranı:

Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar

Toplam Varlıklar

(2) Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu; nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük, likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük ve kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması ve bu şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilir.

(3) Çok zor durum halinin tespiti için yapılacak mali durum analizlerinde, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yapılan düzenlemeler esas alınır.

Tecil süreleri ve faiz oranları

MADDE 2- (1) 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında mükelleflerin çok zor durum derecesinin belirlenmesinde, aşağıdaki likidite ve kaldıraç oranları kullanılır.

 

Likidite Analizi Tablosu

Derece

(L)

Oran

(X)

1

0,7≥X≥0,6

2

0,6 > X ≥ 0,5

3

0,5 > X ≥ 0,4

4

0,4 > X ≥ 0,3

5

0,3 >X

 

Kaldıraç Analizi Tablosu

Derece

(K)

Oran

(Y)

1

0,7≤Y≤0,8

2

0,8<Y≤0,9

3

0,9 < Y≤1

4

1<Y≤1,1

5

1,1<Y

 

(2) Mükelleflerin, likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunur. Bu dereceye göre azami tecil süresi ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin (Yürürlükteki Tecil Faiz Oranı=TFO) belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu’ndan tespit edilir.

 

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

Çok Zor Durum

Derecesi (L+K)

Azami Tecil

Süresi

Tecil Faizi Oranı

2-3

18 aya kadar

TFO x 0,75

12 aya kadar

TFO x 0,7

6 aya kadar

TFO x 0,65

4-5

24 aya kadar

TFO x 0,7

18 aya kadar

TFO x 0,6

12 aya kadar

TFO x 0,5

6 aya kadar

TFO x 0,4

6-7

36 aya kadar

TFO x 0,7

24 aya kadar

TFO x 0,6

18 aya kadar

TFO x 0,5

12 aya kadar

TFO x 0,4

6 aya kadar

TFO x 0,3

8-9

48 ava kadar

TFO x 0,6

36 aya kadar

TFO x 0,5

24 aya kadar

TFO x 0,4

18 aya kadar

TFO x 0,3

12 aya kadar

TFO X 0,2

6 aya kadar

TFO x 0,1

10

60 aya kadar

TFO x 0,5

48 aya kadar

TFO x 0,4

36 aya kadar

TFO x 0,3

24 aya kadar

TFO x 0,2

18 aya kadar

TFO x 0,15

12 aya kadar

TFO x 0,1

6 aya kadar

TFO x 0,05

Yİ-ÜFE uygulaması

MADDE 3- (1) 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek gecikme zammının, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanması uygun görülmüştür.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}