2017 10757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması …

2017 10757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması …

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ

ARASINDA KÜLTÜR VARLIĞININ YASA DIŞI İTHALİ VE İHRACININ, TRANSİTİNİN VE MÜLKİYET TRANSFERİNİN YASAKLANMASI VEÖNLENMESİNE

İLİŞKİN PROTOKOL

Karar Sayısı: 2017/10757

02.10.2017 sayılı ve 30198 sayılı Mükerrer R.G.

19 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 28/2/2017 tarihli ve 6845 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokol’ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/8/2017 tarihli ve 12656409 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 saydı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti;

Kültür Varlıklarının Kanunsuz ithal, ihraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme’nin (14 Kasım 1970 tarihinde Paris’te kabul edilen) yanı sıra hem Türkiye’nin hem Romanya’nın taraf olduğu diğer ilgili uluslararası sözleşme hükümlerini dikkate alarak,

İkili işbirliği sayesinde kültürel varlıklarının korunmasının, İnsanlığın kültürel mirasının korunması yönünde etkili bir araç olduğunu göz önünde tutarak;

Kültür varlıklarının çalınması, kaçak kazı yoluyla elde edilmesi, yasa dışı ithali ve ihracı, transiti ve mülkiyetinin transferinin insanlığın kültürel mirası üzerinde ciddi tehdit oluşturmasından hareketle;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde 1

1. Taraflar, topraklarından yasa dışı biçimde çıkarılmış kültür varlıklarının yasa dışı ithali, ihracı, transiti ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması ve bu varlıkların köken ülkeye iadesi ve geri verilmesi amacıyla iki ülke arasında işbirliğini geliştirmekte mutabıktır, Bu Protokolün amaçları bakımından, Türk kültür varlığı Türk mevzuatına göre, Romanya kültür varlığı Romanya’nın mevzuatına göre tanımlanacaktır.

2. Taraflar, kültürel varlıkların yasa dışı ticareti ile mücadelede işbirliği konusunda mutabıktırlar. Daha belirgin bir biçimde: a) kültür varlığının çalınması, kaçak kazı ve yasa dışı ithali ve ihracı, transiti ve mülkiyet transferine ilişkin, iki ülkenin kanunlarına ve Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, ihraç ve Mülkiyet Transferinin önlenmesi Ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme’sine (14 Kasım 1970 tarihinde Paris’te kabul edilen) uygun, önleyici ve düzeltici önlemleri benimsemek; b) topraklarından yasa dışı yollarla çıkarılan kültürel nesnelerin yerinin tespiti ve geri alınması hususlarında, bu geri alımın nesnenin bulunduğu ülkenin mevzuatıyla ters düşmediği ölçüde, birbirlerine yardımcı olmak konularında mutabıklardır.

Madde 2

Taraflar yetkili makamlar arasında bilgi ve uzman değişimi kolaylaştırmak yönünde ve içişleri ve gümrükler alanında birbirlerine destek verecektir.

Madde 3

Taraflar, kültür varlığının yasa dışı trafiği ve ticareti ile mücadele alanında personel değişimi ve eğitimini güçlendireceklerdir.

Madde 4

1. Taraflar İşbu Protokol doğrultusunda gecikmeden bilgi alışverişinde bulunacaklardır. Bu bilgi aşağıdakileri kapsayacaktır:

a. Kültür varlığının korunmasına, özellikle kültür varlığının çalınmasının veya kaçak kazı yoluyla elde edilen eserlerin dolaşımının ve yasa dışı ithal ve ihracı, transiti ve mülkiyet transferinin önlenmesine ve kültür varlığının köken ülkeye iadesi veya geri verilmesine ilişkin mevzuatın yanı sıra, Tarafların izlediği ve yürüttüğü ilgili politikalar ve Önlemler;

b. İhraç yasaldan ve ihraç sertifikalan hakkında bilgi;

c. Kültür varlığının korunması ile görevlendirilmiş kurum veya kuruluşlar hakkında bilgi;

d. Diğer Tarafın ilgi alanında olan kültür varlığının ele geçirilmesi hakkında bilgi;

c. İşbu Protokol doğrultusunda her iki Tarafça gerekli görülen başka herhangi bilgi.

2. Yukarıda anılan bilgilerin tümü zamanında gûncellenecektir.

3. İşbu Protokol doğrultusunda elde edilen bilgiler gizli kalacak ve Taraflarca yalnızca bu Protokol’ün yürütülmesi ile ilgili amaçlarda kullanılacak olup, Tarafların özel ve ulusal mevzuatı uyarınca kamu yararına olacak bilgiler istisna oluşturabilir.

Madde 5

1. Taraflar, yasa dışı kültür varlığı ticaretinin neden olduğu tehditler hakkında kamunun, koleksiyoncuların, sanat eseri ticareti yapanların, müzelerin ve diğer kültür kuruluşlarının bilincini daha da geliştirmek için işbirliğini güçlendireceklerdir.

2. Taraflar, uluslararası kültür varlığı pazarında yasa dışı olarak ortaya çıkan, içlerinden birine ait kültür varlığı bulunması durumunda birbirlerini haberdar edecekler ve ilgili soruşturmaları yürütürken iki ülkenin kayıp kültür varlığının değerlendirilmesi, tescili, tazmini ve iadesine ilişkin bilgiyi paylaşacaklardım

Madde 6

Kültür varlığının yasa dışı ithali ve ihracının, transitinin ve mülkiyet transferinin yasaklanması ve önlenmesine ilişkin tarafların yetkili kurumlan:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

-Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

ROMANYA

-Kültür Bakanlığı

-İçişleri Bakanlığı

Madde 7

Bu protokolün uygulanmasından ve yorumlanmasından veya bu Protokol ile öngörülen durumlara ilişkin Taraflara iç kanunlarından doğan ihtilaflar, Taraflar arasında doğrudan istişareler yoluyla çözülecektir.

Madde 8

İşbu protokol; Tarafların bu Protokol’ün yürürlüğe girmesi için ulusal mevzuatın gerektirdiği tüm işlemlerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla ilettikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Protokol beş (5) yıl süreyle geçerli olacaktır ve Taraflardan biri diğerine feshetme isteğini altı ay önceden diplomatik kanallar vasıtasıyla bildirmedikçe her seferinde otomatik olarak 5 yıl süreyle yenilenecektir.

Fesih, bu bildirimin alınmasından 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 9

İşbu Protokol, tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Değişiklikler, işbu Protokol’ün 8. Maddesi’nde belirtilen yasal prosedüre uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

Madde 10

Bu Protokol’ün hiçbir hükmü, Tarafların, taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardaki hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

İşbu Protokol Ankara’da 19 Eylül 2013 tarihinde Türkçe, Romence ve İngilizce dillerinde, bütün metinler eşit şekilde geçerli olmak üzere, ikişer nüsha halinde düzenlenmiştir. Metnin yorumlanmasında herhangi bir fikir ayrılığı olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                      ROMANYA

HÜKÜMETİ                                                               HÜKÜMETİ

ADINA                                                                                  ADINA

 

 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı                           Devlet Sekreteri

Abdurrahman ARICI                                                 George CIAMBA

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}