2017-10744 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin An…

2017-10744 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin An…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BURUNDİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK

PASAPORT HAMİLLERİ İÇİN VİZELERİN KARŞILIKLI OLARAK KALDIRILMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMA

Karar Sayısı: 2017/10744

20.09.2017 tarihli ve 30186 sayılı R.G.

13 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/7/2017 tarihli ve 12533652 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Akit Taraflar1‘ olarak anılacaktır);

İki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve İşbirliğini güçlendirme arzusuyla;

Her iki ülkenin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırma amacıyla:

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır;

MADDE 1

Bu Anlaşma Akit Tarafların geçerli diplomatik pasaportlarına uygulanır.

MADDE 2

Bu Anlaşma’nın amaçları doğrultusunda “geçerli pasaport”, en az altı (6) ay geçerliliği olan diplomatik pasaport anlamına gelir.

MADDE 3

Her bir Akit Tarafın geçerli diplomatik pasaport hamili vatandaşları diğer Akit Tarafın ülkesine girip çıkmak, ülkesinden transit geçmek, ve diğer Akit Tarafın ülkesinde geçici olarak kalmak için her yüz seksen (180) gün içerisinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vize zorunluluğundan muaf tutulurlar.

MADDE 4

1. Her bir Akit Tarafın, diğer Akit Tarafın ülkesinde akredite diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine veya uluslararası kuruluşların temsilciliklerine atanan, geçerli diplomatik pasaport hamili vatandaşları, Diplomatik İlişkiler ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmelerinde belirtildiği şekilde, görevleri süresince, diğer Akit Tarafın ülkesine girmek,   ülkesinden çıkmak ve transit geçmek için vize alma yükümlülüğünden muaf tutulurlar.

2. Bu maddenin birinci fıkrasının hükümleri, geçerli diplomatik pasaport hamili aile ferilerine de uygulanır.

3. Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanması için, Akit Tarafların vatandaşlarının atandıklarına dair uluslararası kuruluşlar tararından yapılacak bildirim yeterli addedilir.

MADDE 5

Diğer Akit Tarafın ülkesine resmi ziyarette bulunmak isteyen her bir Akit Tarafın geçerli diplomatik pasaport hamili vatandaşları, ilk giriş tarihinden itibaren her yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü aşmayan süre zarfında, diğer Akit Tarafın ülkesine girip çıkmak, topraklarından transit geçmek ve diğer Akit Tarafın ülkesinde geçici olarak kalmak için vize yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

MADDE6

1. Her bir Akil Tarafın diplomatik pasaport hamili vatandaşları, diğer Akit Tarafın ülkesine uluslararası yolcu trafiği için belirlenmiş hudut kapılarından girip çıkabilir ve transit geçebilirler.

2. Her bir Akit Tarafın diplomatik pasaport hamili vatandaşları, diğer Akit Tarafın ülkesinin hudut kapılarından geçerken bu ülkede yürürlükte bulunan mevzuata riayet etmek zorundadırlar.

MADDE 7

 1.  Diğer Akit Tarafın ülkesinde akredite diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine veya uluslararası kuruluşların temsilciliklerine atananların aile fertlerinin çalışmasına ilişkin olarak akdedilecek ayrı bir anlaşmaya bağlı olmak kaydıyla, vize muafiyeti Akit Tarafların vatandaşlarına çalışma hakkı vermez.
 2. Her bir Akit Tarafın ülkesinde çalışına, öğrenim, araştırma, eğitim, aile birleşimi ve uzun süreli ikamet konularını düzenleyen meşruhatlı vizeler Akil Tarafların ulusal mevzuatına tabidir.
 3. Her bir Akit Tarafın vatandaşları tarafından meşruhatlı vizelere başvuru şartları (başvuru yeri, destekleyici belgelerin gerekliliği vs.) Akit Tarafların ulusal mevzuatına tabidir.

  MADDE 8

  1. Akit Taraflar, bu Anlaşma’nın 1’inci maddesinde de belirtilen geçerli diplomatik pasaportların örneklerini, bu Anlaşma’nın yürürlüğe giriş tarihini izleyen en geç altmış (60) gün içerisinde diplomatik yollardan teati ederler.

  2. Akit Taraflar, I ‘inci maddede belirtilen mevcut seyahat belgelerindeki her türlü değişiklikleri diplomatik yollardan birbirlerine bildirir ve bu pasaportlar tedavüle girmeden altmış (60) gün önce örneklerini birbirlerine iletirler.

  MADDE 9

  İstisnai durumlarda, her bir Akit Taraf, herhangi bir sebep göstermeden, diğer Akit Tarafın vatandaşlarının kendi ülkesine girişini reddetme veya ülkesinde kalma süresini kısaltma hakkına sahiptir.

  MADDE 10

 1. Her bir Akit Taraf, olağanüstü durumlarda (savaş hali, salgın hastalıklar, doğal afetler, ulusal güvenlikle ilgili nedenler, kamu düzenini ve kamu sağlığını koruma vb.) bu Anlaşma’yı geçici olarak, kısmen veya tamamen askıya alabilir.
 2. Anlaşma’nın askıya alınması ve tekrar uygulamaya konulması durumlarında, her
  bir Akit Taraf otuz (30) gün içerisinde diplomatik yollardan diğer Akit Tarafa bildirimde
  bulunacaktır.

  MADDE 11

  Bu Anlaşma’nın hükümlerinin uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık diplomatik yollardan çözümlenir.

  MADDE 12

  Bu Anlaşma, Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Değişiklikler 13’üncü maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen hukuki usule uygun şekilde yürürlüğe girer.

  MADDE 13

  1. Bu Anlaşma. Akit Tarafların. Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki usullerin tamamlandığını birbirlerine bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi izleyen otuzuncu (30.) gün yürürlüğe girer.

  2. Bu Anlaşma süresiz, olarak akdedilir ve Akit Taraflardan birinin diğer Akit Tarafa bu Anlaşma’yı feshetmek istediğini diplomatik yollardan yazılı olarak bildirmesini izleyen 60’ıncı güne kadar yürürlükte kalır.

  Ankara’da, 13 Haziran 2017 tarihinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Anlaşma hükümlerinin yorumlanmasında farklılıkların ortaya çıkması durumunda, İngilizce metin esas alınır.

   

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ                       BURUNDİ CUMHURİYETİ

  HÜKÜMETİ ADINA                                   HÜKÜMETİ ADINA

   

   

   

   

   

   

  Mevlüt ÇAVUŞOĞLU                                 Alain Aime NYAMITWE

  Dışişleri Bakanı                                            Dış İlişkiler ve Uluslararası

  İşbirliği Bakanı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}