2017-10671 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını Onaylanması Hakkında Karar

2017-10671 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını Onaylanması Hakkında Karar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE NİKARAGUA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Karar Sayısı: 2017/10671

27.08.2017 tarih ve 30167 sayılı R.G.

13 Şubat 2015 talihinde Guatemala’da imzalanan ve 16/2/2017 tarihli ve 6816 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/5/2017 tarihli ve 12392832 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Taraflar” olarak adlandırılacaktır) eşitlik ve karşılıklı yarar esasına dayanarak,

Ülkeleri arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesinde karşılıklı yarar esasına dayanan ortak çıkarlarını dikkate alarak,

Adil bir ticaret içinde, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağı göz önünde bulundurarak, ticaret ve yatırım politikalarını teşvik etmek isteyerek,

Taraflar arasında ticari mübadelelerin desteklenmesi amacıyla mal ve hizmet ticaretinde bariyer ve engellerin azaltılmasının öneminin bilincinde olarak,

Birbirlerinin sınırları içerisindeki işletmeler ve diğer özel sektör grupları arasındaki bağlantıların teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması niyetiyle,

Uluslararası ticarette hizmet ticaretinin artan payını değerlendirerek,

Her iki ülkenin de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olduğunu göz önünde bulundurarak ve Tarafların, DTÖ himayesi ile ilgili veya bu himaye altında sonuçlandırılmış olan sözleşmelerde, şartlarda ve diğer belgelerde yer alan hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyeceğini belirterek,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE I

Taraflar, karşılıklı yarar esasına göre, ülkeleri arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla, yürürlükteki kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde uygun önlemleri alacaktır.

Bu bağlamda, Taraflar, diğer alanların yanı sıra, aşağıda belirtilen alanlarda işbirliğini geliştireceklerdir:

  1. Tarım, Hayvancılığın Geliştirilmesi ve Gıda Güvenliği
  2. Enerji ve Doğal Kaynaklar
  3. Balıkçılık
  4. Sağlık
  5. İmalat Sanayileri
  6. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi
  7. Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri
  8. Turizm
  9. Bilim ve Teknoloji
  10. Hizmetler

İşbu Anlaşma çerçevesinde, ticaret ve ekonomik işbirliği ile ilgili üzerinde uzlaşılmış olan projelerin uygulanması, her iki ülkedeki işletmeler, kuruluşlar ve kamu kurumları arasında imzalanacak olan sözleşme veya anlaşmalar temelinde gerçekleştirilecektir.

İşbu mevcut Anlaşma kapsamında Taraflar arasındaki işbirliği, her bir ülkedeki kanunlar, kurallar ve düzenlemelere uygun olarak ve her iki ülkenin uluslararası yükümlülükleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.

İşbu Anlaşmadaki herhangi bir husus, üçüncü ülkeler, serbest ticaret anlaşmaları, diğer bölgesel anlaşmalar, gelişmekte olan ülkelere özel düzenlemeler ile sınır ticareti uyarınca sağlanmış veya gelecekte sağlanacak olan imtiyazlar ve avantajlara uygulanamaz.

MADDE II

Taraflar, mümkün olduğunca ilgili işletmelerinin ve kuruluşlarının sergiler, fuarlar ve diğer tanıtım faaliyetlerine katılmalarını ve ticaret heyetleri ile iş çevreleri temsilcilerinin ziyaretlerinin karşılıklı teşvik edilmesini destekleyecektir.

Her bir Taraf ayrıca, sınırları içerisinde, diğer Tarafın, ulusal sergiler, fuarlar ve diğer tanıtım faaliyetleri düzenlemesini mümkün olduğunca kolaylaştıracaktır.

MADDE III

İki ülke arasında değişimi gerçekleştirilecek mal ve hizmetler için yapılacak tüm ödemeler, her ülkenin yürürlükte bulunan kanun ve düzenlemelerine uygun olarak, bağımsız çevrilebilir para birimleri ile gerçekleştirilecektir.

MADDE IV

Taraflar, yürürlükte bulunan ulusal mevzuatlarına uygun olarak, ticaret fuarları, sergiler, heyetler ve seminerler gibi tanıtım faaliyetlerinde kullanım amacıyla mal ve ekipmanların geçici ithalatında, söz konusu mal ve ekipmanların ticari işlemlere konu olmaması ve kullanımları sonucunda normal yıpranma payından daha fazla bir değişiklik geçirmeksizin, izin verilen süre içerisinde tekrar ihracatlarının gerçekleştirilmesi kaydıyla, gümrük vergisi muafiyeti tanınması hususunda anlaşmışlardır.

MADDE V

Taraflar, ülkeleri arasında ikili ticaretin artırılması ve çeşitlendirilmesi ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, özellikle, ilgili iş çevreleri ve ticaret ve yatırım ile ilgili düzenlemelerine ilişkin olarak bilgi değişiminin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla belirlemiş oldukları irtibat noktalanın birbirlerine bildirmek hususunda anlaşmışlardır.

MADDE VI

Taraflar bu vesile ile Türkiye-Nikaragua Karma Ekonomik Komisyonunu kurmaktadır.

Karma Ekonomik Komisyon bu Anlaşmanın amaçlarının yerine getirilmesini denetleyecek ve bu çerçevede, Komisyon, Taraflar arasındaki ticari ve yatanı ilişkilerini izleyecek, ticari ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesine yönelik fırsatları belirleyecek ve ticaret ve ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin tespit edilmesi ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütecektir. Komisyon ayrıca, ikili mal ve hizmet ticaretinin geliştirilmesi amacıyla ticareti kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirecektir.

Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına, Tarafların Bakanlarınca veya atayacakları kişilerce eşbaşkanlık yapılacaktır. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, I. Maddede belirtilen işbirliği alanları ile ilgili olarak, Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından müteşekkil alt komiteler kurabilecektir. Alt komiteler faaliyetlerini Komisyon’a rapor edecektir.

Komisyon, işbu Anlaşmanın hükümleri kapsamındaki konularda, Tarafların diğer Bakanlıkları ve kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörlerinin tavsiyelerini alabilir.

Karma Ekonomik Komisyon, herhangi bir Tarafın isteği üzerine, Türkiye ve Nikaragua’da dönüşümlü olarak toplanacaktır. Komisyon yılda en az bir kez toplanmaya gayret edecektir.

MADDE VII

Taraflar arasında, işbu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, makul olmayan bir gecikmeye mahal vermeksizin, dostça görüşmeler ve danışmalar yoluyla çözümlenecektir.

MADDE VIII

İşbu Anlaşmanın değiştirilmesi veya tadili diplomatik kanallar yoluyla yapılacak ve Taraflarca onaylanacaktır. Tadilatlar IX. Maddede belirtilen yasal prosedüre uygun olarak yürürlüğe girecektir.

MADDE IX

İşbu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal prosedürlerinin tamamlandığına ilişkin olarak, Tarafların birbirlerine diplomatik kanallar yoluyla ilettikleri en son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma, beş (5) yıl boyunca yürürlükte kalacak ve Taraflardan herhangi biri, işbu Anlaşmanın sona erme tarihinden altı (6) ay önce, diğer Tarafa Anlaşmayı feshetme isteğine ilişkin diplomatik kanallar yoluyla yazılı bildirimde bulunmadıkça, Anlaşmanın geçerliliği birer (1) yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenecektir.

İşbu Anlaşmasının sona ermesinin ardından, aksi kararlaştırılmadıkça, Anlaşmanın hükümleri ve bu kapsamda sonuçlandırılan ayrı protokol, sözleşme ya da anlaşma hükümleri uyarınca üstlenilmiş ya da başlanmış mevcut yükümlülükler veya projeler geçerli olmaya devam edecektir. Söz konusu yükümlülükler veya projeler tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

13 Şubat 2015 tarihinde Guatemala’da, Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde, her bir metin eşit düzeyde geçerli olmak üzere hazırlanmış ve imzalanmışta. İşbu Anlaşmanın yorumlanmasında farklılık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                  NİKARAGUA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA                                                             HÜKÜMETİ ADINA

 

Mevlüt Çavuşoğlu                                                                    Orlando Solarzano Delgadillo

Dışişleri Bakanı                                                           Bayındırlık, Sanayi ve Ticaret Bakanı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}