2017-10604 Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2017-10604 Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/10604

29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı R.G.

Ekli “Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/7/2017 tarihli ve 69215 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/19.99 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Tarife kontenjanı

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

 

G.T.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 500.000 baş

0

31/12/2018

01.04 Canlı koyun ve keçiler 475.000 baş

0

31/12/2018

02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 75.000 ton

0

31/12/2018

0201.20.20.00.00 Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 20.000 ton

0

31/12/2017

Gümrük vergisi

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatla ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}