2017-10596 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Muta…

2017-10596 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Muta…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET GÜMRÜK İDARESİ

ARASINDA GÜMRÜK ALANINDA ORTAK KOMİTE KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI

Karar Sayısı: 2017/10596

21.08.2017 sayılı 30161 sayılı Mükerrer R.G.

15 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 9/5/2017 tarihli ve 7019 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/6/2017 tarihli ve 12469114 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi (Bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır);

Taraflar arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş işbirliğine dayalı mevcut ilişkiyi TEYİT EDEREK;

Gümrüklerin, gümrük sınırlarını koruma ve ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemini KABUL EDEREK;

İki Gümrük İdaresinin bilgi paylaşmaya yönelik çabalarının, eşya, hizmet, sermaye ve İnsan kaynaklarının iki taraflı akışım teşvik etmeye katkı sağlayacağını VURGULAYARAK;

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 13 Kasım 2013, tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Üçüncü Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Açıklama’nın eki olarak kabul edilen “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Derinleştirilmesine İlişkin 2014-2015 Yılları Eylem Planı”nın 23. Maddesinin uygulanmasını SAĞLAMAK İÇİN;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

GENEL HÜKÜMLER

 1. Taraflar, Gümrük Konularında Ortak Komite (bundan sonra “Ortak Komite” olarak adlandırılacaktır) kurar.
 2. Taraflar arasında işbirliğinin bütün yönleriyle geliştirilmesi, Ortak Komite ve Ortak Komite bünyesindeki çalışma grupları dâhilinde gerçekleştirilecektir.

  MADDE 2

  ORTAK KOMİTENİN GÖREVLERİ

 1. Ortak Komite, Türkiye ile Azerbaycan arasında gümrük konularında işbirliğini koordine ve teşvik edip geliştirecek ve temel işbirliği alanlarını ve istikametlerini tanımlayacaktır.
 2. Ortak Komite, aşağıdaki alanlarda Taraflar arasındaki işbirliğini denetleyip koordine eder:
 1. Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğruluk oranını artırmak amacıyla gümrük işlem ve muayenesinde yararlanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi alanında işbirliği yapılması;
 2. Projelerin,   gümrük kontrollerinin etkinliğini artırmak ve Taraflar arasında eşya ve taşıtlara ilişkin bilgileri aktararak, gümrük işlemlerini
  hızlandırmak amacıyla uygulanması;
 3. Gümrük konularında kolluk alanında işbirliği, kaçakçılıkla mücadelede ivedilikle iki taraflı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması;
 4. Gümrük konularıyla ilgili diğer işbirliği alanları.

  MADDE 3

  ORTAK KOMİTENİN YAPISI

  Taraflar, usulü gereği, Ortak Komite üyelerini belirler ve yapılan değişiklikleri birbirlerine bildirirler.

 1. Ortak Komite Başkanları, her iki ülkenin gümrük idarelerinin başkanlarıdır;
 2. Ortak Komite üyeleri-başkanlar,  başkan yardımcıları   (birim başkanları düzeyinde) çalışma grubu başkanları, çalışma gruplan başkan yardımcılarıdır.

  Ortak Komite bünyesindeki Çalışma Gruplan şunlardır:

 1. Gümrüklerde iyileşme hususunda tesis edilen Türk – Azeri çalışma grubu;
 2. Gümrük konularında kolluk alanında işbirliği hususunda tesis edilen Türk – Azeri çalışma grubu.

  Taraflar, üyelerini belirleyecek ve çalışma grubu başkanlarını tayin edeceklerdir. İlgili birim başkanları, çalışma gruplanın başkanlığını; iki ülkenin merkezi gümrük idarelerindeki birim başkan yardımcıları da çalışma gruplarının başkan yardımcılığı görevlerini üstlenirler.

  İşbirliğini geliştirmek amacıyla ve diğer alanlarda işbirliğinin gerekli olması halinde, mevcut çalışma gruplarına ilaveten başka çalışma grupları da tesis edilebilir. Taraflar, çalışma grubu üyeleri ve bunlarda meydana gelecek değişikliklerden birbirlerini haberdar eder. Çalışma grupları, işbu Mutabakat Zaptı ve Ortak Komite oturumlarında benimsenen kararlar rehberliğinde hareket edecek ve yaptıkları çalışmadan elde edilen sonuçları, düzenli olarak Ortak Komite’ye rapor edeceklerdir.

  MADDE 4

  ORTAK KOMİTE TOPLANTILARI

 1. Ortak Komite toplantıları, yılda bir defa olmak üzere, sırayla Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilir.
 2. Toplantının gerçekleştirileceği tarih ve yapılacak tartışmaların konusu, toplantıdan bir ay önce Taraflar arasında müzakere edilir. Ortak Komite Başkanları, başka hususların da oturuma dâhil edilmesini teklif edebilir ve tartışmalarda başka hususları gündeme getirebilir.
 3. Gerekli görülmesi halinde, Taraflardan her biri, Ortak Komite bünyesinde tartışılan konularla ilgili diğer hükümet mercileriyle uzmanlarını da toplantılara katılmaya davet edebilir.
 4. Tarafların temsilcileri, Ortak Komite’nin olağan toplantıları arasında acil konularda istişarede bulunabilir ve tartışılan konuyla ilgili ortak kararları benimseyebilir ve bu kararları, Ortak Komite’nin gerçekleştireceği en yakın toplantının Protokolü’ne dâhil edebilir.
 5. Ortak Komite toplantılarında kabul edilen her karar, Ortak Komite toplantıları sonunda başkanlar tarafından imzalanmak üzere kayda geçirilir. Ortak Komite toplantılarının kayıtları, Türkçe ve Azerice olmak üzere iki nüsha halinde tutulur.

  MADDE 5

  ORTAK KOMİTENİN MALİ GİDERLERİ

  Ortak Komite toplantılarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili masraflar, ev sahibi Taraf tarafından karşılanır. Ortak Komite toplantıları katılımcılarının seyahat masrafları ise, bizzat Taraflar tarafından karşılanır.

  Taraflardan her biri, Ortak Komite üyelerinin faaliyetleriyle ilgili gerekli tüm masrafları üstlenir.

  MADDE 6

  DİĞER ANLAŞMALAR

  Bu Mutabakat Zaptı’nın hükümleri Tarafların, taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

  MADDE 7

  ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

  Bu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık Taraflar arasında yürütülecek müzakere ve görüşmeler ile çözülür.

  MADDE 8

  EKLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

  Bu Mutabakat Zaptı’na yapılacak ekleme ve değişiklikler Tarafların karşılıklı rızasıyla yapılabilir.

  Bu tür ekleme ve değişiklikler, bu Mutabakat Zaptı’nın ayrılmaz bir parçası sayılacak münferit Protokoller ile yapılır ve işbu Mutabakat Zaptı’nın 9. Maddesinin hükümleri uyarınca yürürlüğe girer.

  MADDE 9

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, SÜRE VE FESİH

  Bu Mutabakat Zaptı, Tarafların, Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.

  Bu Mutabakat Zaptı, süresiz olarak akdedilmiş olup Taraflardan biri en az altı ay önce bu Mutabakat Zaptını feshetme niyetini karşı tarafa diplomatik kanallar aracılığı ile yazılı olarak bildirmediği sürece yürürlükte kalır.

  Ankara’da, 15 Ocak 2015 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Azerice ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde imzalanmıştır. Bu Mutabakat Zaptı’nın yorumunda farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

   

   

   

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ                      AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

  GÜMRÜK VE TİCARET                          DEVLET GÜMRÜK KOMİTESİ
  BAKANLIĞI                                          ADINA

  ADINA

   

   

   

  NURETTİN CANIKLI                             ŞAHİN MUSTAFAYEV

  BAKAN                                                  EKONOMİ VE SANAYİ BAKANI

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}