2017-10555 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017-10555 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

2017/10555 SAYILI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı:2017/1055

15.08.2017 tarihli ve 30155 sayılı Mükerrer R.G.

14/2/2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/5/2017 tarihli ve 12373900 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Singapur Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti (bundan sonra sırasıyla “Singapur” veya “Türkiye” veya beraberce ”Taraflar” olarak adlandırılacaktır);

Önemli ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkileri ile köklü ve güçlü ortaklıklarını kabul ederek;

Aralarındaki ekonomik ilişkileri, tüm ilişkilerinin bir parçası olarak ve bunlar ile tutarlı olacak şekilde, daha fazla güçlendirmek arzusuyla ve işbu Anlaşma’nın Taraflar arasındaki ticaret ve yatırımların geliştirilmesi için yeni bir ortam yaratacağına inanarak;

Yaşam standartlarının artırılması, iktisadi büyüme ve istikrarın teşvik edilmesi, yeni istihdam imkânları yaratılması ve genel refahın iyileştirilmesi ve bu amaçla ticaret ve yatırımı ilerletme taahhüdünü teyit etmek arzusuyla;

İşbu Anlaşma’nın mal ve hizmetler için genişletilmiş ve güvenli bir pazar ile yatırımlar için istikrarlı ve öngörülebilir bir ortam yaratmak suretiyle firmaların küresel pazarlardaki rekabetçiliğini geliştireceğine inanarak;

Kalıcı ekonomik ilişkilerin kurulması amacıyla yapılacak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak ve Taraflar arasında sermaye ve teknoloji akışını teşvik edecek ve Tarafların ekonomik refahını artıracak karşılıklı yatırımların ilerletilmesi ve korunması ihtiyacını kabul ederek,

Uluslararası ticarette şeffaflığın tüm paydaşlar lehine önemini kabul ederek;

Ticaret ve yatırımlarını düzenleyen açık ve karşılıklı yararı olacak kuralların ihdası ve karşılıklı ticaret ve yatırımların önündeki engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması çabasıyla;

İşbu Anlaşma ile Taraflar arasında ticaretteki engellerin kaldırılması ve bu Anlaşmanın faydalarını azaltabilecek yeni ticaret veya yatırım engellerinin yaratılmasından kaçınılması suretiyle uluslar arası ticaretin uyumlu gelişmesi ve büyümesine katkıda bulunmaya kararlı olarak;

Taraf oldukları Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması ve diğer çok taraflı, bölgesel ve ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini temel alarak,

Aşağıda yer alan şekilde anlaşmışlardır:

 

Fasıl 1- Amaçlar ve Genel Tanımlar

FASIL 1

AMAÇLAR VE GENEL TANIMLAR

Madde 1.1

Serbest Ticaret Alanı Tesis Edilmesi

İşbu Anlaşmanın tarafları, GATT 1994’ün XXIV. Maddesi’ne ve GATS’ın V. Maddesine uygun olarak, bir serbest ticaret alanı tesis etmişlerdir.

Madde 1.2

Amaçlar

Bu Anlaşmanın amaçları Taraflar arasındaki ticaret ve yatırımın bu Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.

Madde 1.3

Genel Uygulamaya İlişkin Tanımlar

Bu anlaşmanın amaçları doğrultusunda, aksi belirtilmedikçe;

“Tarım Anlaşması” DTÖ Anlaşması Ek 1A’da bulunan Tarım Anlaşması anlamındadır;

“Kamu Alımları Anlaşması” DTÖ Anlaşması Ek 4’te bulunan Kamu Alımları Anlaşması anlamındadır;

“Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması” DTÖ Anlaşması Ek 1A’da bulunan Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması anlamındadır;

“Anti-Damping Anlaşması”, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ün VI. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmaanlamındadır;

“Gümrük Kıymeti Anlaşması”, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ün VII. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmaanlamındadır;

“gün”, bir takvim günü anlamındadır;

“AHHM”, DTÖ Anlaşması Ek-2’de bulunan “Anlaşmazlıkların Halli Kural ve Usulleri Hakkındaki Mutabakat Metni” anlamındadır;

“GATS”, DTÖ Anlaşması Ek-1B’de bulunan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması anlamındadır;

“GATT 1994”, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 anlamındadır;

“Armonize Sistem”, bütün hukuki notlar ve değişiklikler de dahil olmak üzere, “Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi’’ anlamındadır (bundan böyle ‘HS’ olarak anılacaktır);

“IMF” Uluslararası Para Fonu anlamındadır;

“İthal Lisanslama Anlaşması”, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan İthal Lisanslama Prosedürleri Anlaşması anlamındadır;

“önlem” Taraflardan birince yasa, yönetmelik, kural, usul, karar, idari eylem şeklinde ya da bir başka şekilde, ve:

(a) ülkede yer alan hükümetler ve hükümet makamları veya her seviyedeki hükümet birimleri; ve

(b) ülkede yer alan hükümetler veya hükümet makamları veya her seviyedeki hükümet birimleri tarafından devredilen yetkinin kullanılmasında sivil toplum kuruluşlarınca alınan tedbirleri içerir.

“uyruk” Anayasa ve iç hukuka göre taraflardan birinin vatandaşı olan gerçek kişi anlamındadır.

“Taraflardan birinin gerçek kişisi” ilgili kanunlara göre Singapur veya Türkiye uyruğundaki kişi anlamındadır;

“kişi” gerçek veya tüzel kişi anlamındadır;

“Korunma Önlemleri Anlaşması”, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Korunma Önlemleri Anlaşması anlamındadır;

“STÖ Anlaşması”, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması anlamındadır;

“SBS Anlaşması”, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına Dair Anlaşma anlamındadır;

“TTE Anlaşması”, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Ticarette Teknik Engeller Anlaşması anlamındadır;

“ülke”:

(a)Singapur bakımından, Singapur Cumhuriyeti topraklarının yanı sıra, kara suları ve bunların üzerindeki hava sahası ve ulusal hukuk tarafından uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmiş veya gelecekte belirlenebilecek Singapur’un üzerinde haklarını kullanabileceği deniz, deniz yatağı, taban ve doğal kaynaklar bakımından karasularının ötesinde konumlanmış herhangi bir deniz alanını;

(b)Türkiye bakımından, kara ülkesini, iç sularını, karasularını ve bunların üzerindeki hava sahasını, aynı zamanda, canlı veya cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak üzerinde egemen hak veya yetkilere sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder.

“TRIPS Anlaşması”, DTÖ Anlaşması Ek-1C’de bulunan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması anlamındadır;

“WIPO”, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünü;

“DTÖ Anlaşması”, 15 Nisan 1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Marakeş Anlaşması anlamındadır;

“DTÖ”, Dünya Ticaret Örgütü anlamındadır.

Fasıl 2- Ulusal Muamele ve Eşyanın Pazara Girişi

 

FASIL 2

ULUSAL MUAMELE VE EŞYANIN PAZARA GİRİŞİ

BÖLÜM 2-A

ORTAK HÜKÜMLER

 

Madde 2.1

Amaç

Taraflar, işbu Anlaşma uyarınca ve GATT 1994’ün XXIV’üncü Maddesine uygun olarak, mal ticaretini işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak bir geçiş süreci dâhilinde tedricen ve karşılıklı olarak serbestleştireceklerdir.

Madde 2.2

Kapsam

Bu Fasıl Taraflar arasındaki mal ticaretine uygulanacaktır.

Madde 2.3

Ulusal Muamele

Her bir Taraf, GATT 1994’ün III’üncü Maddesi ve bu maddenin Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri uyarınca, diğer Tarafın mallarına ulusal muamele sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda GATT 1994’ün III’üncü Maddesi kapsamında yer alan yükümlülükler bu maddenin Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri de dâhil olmak üzere mutatis mutandis olarak işbu Anlaşma kapsamına dâhil edilmiş ve işbu Anlaşma’nın bir parçası haline getirilmiştir.

Madde 2.4

Gümrük Vergisi

1. İşbu Faslın amaçları doğrultusunda, bir gümrük vergisi, bir malın ithalat veya ihracatında veya bunlarla bağlantılı olarak uygulanan her türlü vergi veya harcı, söz konusu ithalat veya ihracat ile bağlantılı olarak uygulanan her türlü ilave vergi veya ilave harç çeşidi de dâhil olmak üzere kapsar.

2. “Gümrük vergisi” aşağıdakilerden herhangi birisini kapsamaz:

(a) Madde 2.3’e (Ulusal Muamele) uyumlu olarak uygulanan bir dahili vergiye eşdeğer harç;

(b) Fasıl 3 (Ticaret Politikası Önlemleri) ile uyumlu olarak uygulanan vergi;

(c) Tarım Anlaşması Madde 5 ve AHMM ile uyumlu olarak uygulanan vergiler;

(d) Madde 2.10 (İthalat ve İhracat ile Bağlantılı Ücretler ve Formaliteler) ile uyumlu olarak uygulanan harç veya diğer mali yükler.

Madde 2.5

Eşyanın Tasnifi

Taraflar arasındaki ticarette eşyanın tasnifi, her bir Tarafın Armonize Sistem ve buna getirilecek değişikler ile uyumlu tarife nomenklatürünce düzenlenecektir.

BÖLÜM 2-B

GÜMRÜK VERGİLERİNİN İNDİRİLMESİ VE/VEYA SIFIRLANMASI

Madde 2.6

İthalattaki Gümrük Vergilerinin İndirilmesi ve/veya Sıfırlanması

1. Her bir Taraf diğer Taraf menşeli mallara uygulanan gümrük vergilerini Ek 2-A’da (Gümrük Vergilerinin indirilmesi) yer alan Cetveller ile uyumlu bir şekilde indirecek ve/veya sıfırlayacaktır.

2. Paragraf 1’e göre ardışık indirimlere tabi tutulacak ithalattaki gümrük vergilerinin temel oranları, Ek 2-A’daki (Gümrük Vergilerinin İndirilmesi) Cetvellerde belirtilenler olacaktır.

3. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir zamanda, Taraflardan biri ithalatta uygulanan En Çok Kayrılan Ülke (bundan sonra “MFN” olarak anılacaktır) gümrük vergisini indirirse, söz konusu vergi oranının Tarafın Ek 2-A’da (Gümrük Vergilerinin İndirilmesi) yer alan Cetvel’ine göre hesaplanan gümrük vergisi oranından daha düşük olması halinde ve olduğu süre boyunca, işbu Anlaşma ile kapsanan ticarette o vergi uygulanacaktır.

4. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girişinden üç yıl sonra, Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, Taraflar ithalattaki gümrük vergilerinin indirilmesi ve sıfırlanmasının hızlandırılması ve kapsamının genişletilmesi hususunu istişare edeceklerdir. Ortak Komitede Taraflarca alman hızlandırılması veya kapsamının genişletilmesine ilişkin bir karar Cetvellerinde o eşya için belirlenmiş vergi oranı ya da indirim kategorisinin yerine geçecektir.

Madde 2.7

İhracattaki Gümrük Vergileri ve Harçların Sıfırlanması

Taraflardan hiçbiri, diğer Taraf ülkesine yönelik eşyanın ihracatında ya da ihracatıyla veya diğer Tarafa eşyaların ihraç edilmesi amacıyla satışıyla bağlantılı olarak hiçbir gümrük vergisi veya vergi; ya da diğer Taraf ülkesine ihraç edilen eşya üzerinde iç piyasaya satışa sunulacak benzer eşyaya uygulananın ötesinde hiçbir iç vergi muhafaza veya tesis etmeyecektir.

Madde 2.8

Gümrük Vergilerinin Dondurulması

İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, Ek 2-A’da (Gümrük Vergilerinin İndirilmesi) belirtilenlerin dışında, Taraflardan hiçbiri diğer Taraf menşeli bir eşyanın ithalatında uygulanan mevcut gümrük vergilerini yükseltmeyecek ya da yeni bir gümrük vergisi koymayacaktır. Bu hüküm, Tarafların uygulanan MFN gümrük vergileri oranlarında tek taraflı indirime gitmelerinin ardından, gümrük vergilerini Ek 2-A’da (Gümrük Vergilerinin İndirilmesi) yer alan Cetvelde belirlenen seviyeye yükseltmelerine engel teşkil etmeyecektir.

BÖLÜM 2-C

TARİFE DIŞI ÖNLEMLER

Madde 2.9

İthalat ve İhracat Kısıtlamaları

1. Taraflardan hiçbiri Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri de dahil olmak üzere GATT 1994’ün XI’inci Maddesi uyarınca; diğer Tarafın bir malının ithalatına, diğer Taraf topraklarına yönelik herhangi bir malın ihracatına veya ihraç edilmek üzere satışa konulmasına herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama getirmeyecek veya muhafaza etmeyecektir. Bu amaçla GATT 1994’ün XI’inci Maddesi, mutatis mutandis olarak işbu Anlaşma kapsamına dâhil edilmiş ve işbu Anlaşma’nın bir parçası haline getirilmiştir.

2. Taraflar GATT 1994’ün XI’inci Maddesi Altparagraf 2 (a)’da düzenlenen önlemleri almadan önce, önlemleri alma niyetinde olan Tarafın, Taraflarca kabul edilebilir bir çözüm aramak üzere, diğer Tarafa ilgili tüm bilgileri sunacağını idrak ederler. Taraflar, güçlüklerin sona erdirilmesi için ihtiyaç duyulan herhangi bir yöntem üzerinde anlaşabilirler. Söz konusu bilgilerin sunulmasından itibaren 30 gün içinde bir anlaşmaya varılmazsa, ihracatçı Taraf ilgili eşyanın ihracatına işbu Madde uyarınca önlem uygulayabilir. Acil eylem gerektiren istisnai ve hassas koşulların önceden bilgi verilmesine veya inceleme yapılmasına imkân vermediği hallerde, önlemleri alma niyetinde olan Taraf durumun üstesinden gelmek üzere gerekli olan ihtiyati önlemi derhal uygulayabilir ve diğer Tarafa bununla ilgili derhal bilgi verecektir.

Madde 2.10

İthalat ve İhracatla Bağlantılı Ücretler ve Formaliteler

Her bir Taraf, Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri de dâhil olmak üzere GATT 1994’ün VIII’inci Maddesi uyarınca, eşyanın ithalatında ya da ihracatında veya bunlarla bağlantılı olarak uygulanan her ne özellikte olursa olsun, tüm ücret ve harçların (gümrük vergileri ve Madde 2.4’ün (Gümrük Vergisi) (a), (b) ve (c) paragraflarında sıralanan önlemler hariç olmak üzere), verilen hizmetin yaklaşık maliyeti ile sınırlı tutarda olmasını, kıymet bedeli üzerinden hesaplanmamasını ve yerli eşyaya dolaylı koruma sağlamamasını veya ithalatta veya ihracatta mali amaçla uygulanan bir vergi niteliğinde olmamasını temin edecektir.

Madde 2.11

İthalat ve İhracat Lisanslama Prosedürleri

1. Taraflar İthalat Lisansları Anlaşması kapsamındaki mevcut hak ve yükümlülüklerini teyit ederler.

2. Taraflar her türlü ithalat ve ihracat lisanslama prosedürünü[1] aşağıdakilere uygun olarak oluşturacak ve icra edecektir:

(a) İthalat Lisansları Anlaşması Madde 1’in 1 ila 9’uncu paragrafları;

(b) İthalat Lisansları Anlaşması Madde 2; ve

(c) İthalat Lisansları Anlaşması Madde 3.

Bu amaçla, bu paragrafın (a), (b) ve (c) alt paragraflarında bahsedilen hükümler işbu Anlaşma kapsamına dâhil edilmiş ve işbu Anlaşma’nın bir parçası haline getirilmiştir. Taraflar o hükümleri mutatis mutandis olarak her türlü ihracat lisanslama prosedürleri için uygulayacaklardır.

3. Taraflar tüm ihracat lisanslama prosedürlerinin uygulamada tarafsız olmasını ve adil, eşit, ayrımcı olmayan ve şeffaf bir şekilde icra edilmesini temin edeceklerdir.

4. Taraflar yalnızca bir idari amacı temin etmek için başka uygun prosedürler makul bir şekilde mümkün olmadığı durumda, diğer Taraftan kendi ülkelerine ithalata veya kendi ülkelerinden diğer Tarafa ihracata bir koşul olarak lisanslama prosedürlerini getirebilecekler ve sürdürebileceklerdir.

5. Taraflar işbu Anlaşma ile uyumlu bir önlem uygulanması için gerekli olmadıkça otomatik olmayan ithalat veya ihracat lisanslama prosedürleri getirmeyecekler veya bunları muhafaza etmeyeceklerdir. Otomatik olmayan lisans prosedürleri getiren Taraf söz konusu lisans prosedüründe uygulanmakta olan önlemi açıkça belirtecektir.

6. Her bir Taraf diğer Taraftan alınan: (i) İlgili Tarafça getirilmesi öngörülen, getirilen veya sürdürülen herhangi bir lisanslama prosedürüne ilişkin; veya (ii) ithalat veya ihracat lisanlarının verilmesi veya tahsis edilmesi kriterine ilişkin ilgili makul sorulan 60 gün içinde cevaplandıracaklardır.

Madde 2.12

Yayım

Her bir Taraf, ilgili tarafların haberdar olmasını teminen aşağıdaki bilgileri ayrımcı olmayan ve kolay ulaşılabilir bir şekilde derhal yayımlayacaktır:

(a) İthalat, ihracat ve transit prosedürleri (liman, havalimanı ve diğer giriş noktası prosedürleri de dahil olmak üzere) ve gerekli form ve belgeler;

(b) Uygulanan gümrük vergisi oranları, ve ithalat veya ihracatta veya bunlarla bağlantılı olarak uygulanan vergiler;

(c) Eşyanın gümrük amaçları ile sınıflandırılması veya değerlemesine ilişkin kurallar;

(d) Menşe kurallarına ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve genel uygulamaya dair idari düzenlemeler;

(e) İthalat, ihracat veya transit kısıtlamaları veya yasakları;

(f) İthalat, ihracat veya transitte veya bunlarla bağlantılı olarak uygulanan ücretler ve harçlar;

(g) İthalat, ihracat veya transit usullerinin ihlallerine karşı cezai hükümler;

(h) İtiraz usulleri;

(i) İthalat, ihracat ve transite ilişkin diğer ülke veya ülkelerle yapılan anlaşmalar veya bunların bölümleri;

(j) Tarife kotası konulmasına ilişkin idari usuller.

Madde 2.13

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

1. Taraflar, mutatis mutandis olarak işbu Anlaşma kapsamına dahil edilmiş ve işbu Anlaşma’nın bir parçası haline getirilmiş olan GATT 1994 Madde XVII, Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri ve DTÖ Anlaşması Ek 1-A’da bulunan GATT 1994’ün XVII’inci Maddesinin Yorumlanması üzerine Anlayışta mevcut olan haklarını ve yükümlülüklerini teyit ederler.

2. Taraflar, GATT 1994 Madde XVII alt paragraf 4(c) ve 4(d)’de öngörüldüğü şekilde karşılıklı olarak diğer Taraftan bilgi talep edebilirler,

BÖLÜM 2-D

MALLARA İLİŞKİN ÖZEL İSTİSNALAR

 

Madde 2.14

Genel İstisnalar

1. Bu fasıldaki hiçbir husus, işbu Anlaşma kapsamına dâhil edilmiş ve işbu Anlaşma’nın bir parçası haline getirilmiş olan GATT 1994 Madde XX ve bunun Notları ile Tamamlayıcı Hükümlerine uygun olarak önlemler almaya engel olmaz,

2. Taraflar GATT 1994’ün XX’inci Maddesi paragraf (i) ve (j)’de düzenlenen önlemleri almadan önce, önlem alma niyetinde olan ihracatçı Tarafın, Taraflarca kabul edilebilir bir çözüm aramak üzere, diğer Tarafa ilgili tüm bilgileri sunacağını anlamış bulunmaktadırlar. Taraflar, güçlüklerin sona erdirilmesi için ihtiyaç duyulan herhangi bir yöntem üzerinde anlaşabilirler. 30 gün içinde hiçbir anlaşmaya varılmazsa, ihracatçı Taraf ilgili eşyaya işbu Madde uyarınca önlem uygulayabilir. Acil eylem gerektiren istisnai ve hassas koşulların önceden bilgi verilmesine veya inceleme yapılmasına imkân vermediği hallerde, önlem alma niyetinde olan Taraf durumun üstesinden gelmek üzere gerekli olan ihtiyati önlemi derhal uygulayabilir ve diğer Tarafa bununla ilgili derhal bilgi verecektir.

Ek 2-A Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması

EK-2-A

GÜMRÜK VERGİLERİNİN SIFIRLANMASI

1. Her bir Tarafın diğer Taraf menşeli mallara uyguladığı bütün gümrük vergileri, işbu Ekte bulunan ilgili Tarafın Cetvelleri’nde aksi belirtilmedikçe, işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sıfırlanacaktır.

2. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girişi ile sıfırlanmayan gümrük vergilerinin her Tarafça sıfırlanmasına Madde 2.6 (İthalattaki Gümrük Vergilerinin İndirilmesi ve/veya Sıfırlanması) ile uyumlu olarak aşağıdaki aşamalandırma kategorileri uygulanacaktır:

(a) Taraflardan birinin Cetveli’nde “3” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere dört aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya dördüncü yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır;

(b) Taraflardan birinin Cetvel’inde “5” aşamalandırrna kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere altı aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya altıncı yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır;

(c) Taraflardan birinin Cetvel’inde “7” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere sekiz aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya sekizinci yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır;

(d) Taraflardan birinin Cetvel’inde “10” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere on bir aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya on birinci yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır;

(e) “X” aşamalı kategorisinde yer verilen kalemlere ilişkin olarak işbu Anlaşma kapsamında gümrük vergileri bakımından hiç bir yükümlülük uygulanmayacaktır.

3. Belirli bir tarife kodu altında yer alan eşyalar ile ilgili olarak, temel gümrük vergisi oranı ve her indirim aşamasında geçici gümrük vergisi oranının belirlenmesinde kullanılacak aşamalandırma kategorileri ilgili tarife kodu için her bir Tarafın Cetveli’inde belirtilir.

4. Paragraf 2’nin amaçları doğrultusunda, ara dönem aşamalardaki gümrük vergisi oranı, en azından yüzde puanın en yakın ondalığına ve/veya, Türkiye için mümkün olduğunda 1 Türk Kuruşu veya eşdeğer herhangi bir para biriminin en yakın ondalığına indirilmek üzere aşağıya yuvarlanır.

5. İşbu Ek’in ve Tarafların Cetvelleri’nin amaçları doğrultusunda, birinci yıl işbu Anlaşma’nın yürürlüğe giriş yılı, ikinci yıl birinci yılı takip eden takvim yılı olarak ve takip eden yıllar ise bu yöntemdeki gibi hesaplanır,

6. İşbu Ek’in ve Tarafların Cetvelleri’nin amaçlar; doğrultusunda, ikinci yıldan başlamak üzere, yıllık gümrük vergisi indiriminin her bir yıllık aşaması ilgili yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacaktır.

7. Ek 2-A-1, 2-A-2, 2-A-3 ve 2-A-4 işbu Ek’in ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

EK 2-A-l

SİNGAPUR’UN TARİFE CETVELİ

1. İşbu Cetvelin hükümleri Singapur Ticari Sınıflandırılması, Gümrük ve Muamele Vergileri (bundan soma “STCCE” olarak anılacaktır) çerçevesinde ifade edilmiştir ve işbu Cetvelin hükümlerinin yorumlanmasında, Cetvel’in alt başlıklarının ürün kapsamları da dâhil olmak üzere, “STCCE”nin Genel Notlar, Bölüm Notları, Fasıl Notları ve altbaşlık notları esas alınacaktır. İşbu Cetvel’in hükümleri “STCCE”nin bunlara tekabül eden hükümleri ile aynı olduğu ölçüde, işbu Cetvel’in hükümleri “STCCE”nin tekabül eden hükümleri ile aynı anlama gelecektir.

2. İşbu Cetvel’de belirtilen temel gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlükte olan STCCE’de yansıtıldığı şekilde Singapur’un MFN gümrük vergisi oranlarıdır.

3. Madde 2.6 (İthalatta Gümrük Vergilerinin İndirilmesi ve/veya Sıfırlanması) uyarınca Singapur, işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Türkiye menşeli eşya üzerindeki vergileri sıfırlayacaktır.

Ek 2-A Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması

EK-2-A-2

TÜRKİYE’NİN TARİFE CETVELİ

1. İşbu Cetvel’in hükümleri genel olarak Türkiye’nin Gümrük Tarife Cetveli (bundan sonra “TGTC” olarak anılacaktır) çerçevesinde ifade edilmiştir ve işbu Cetvel’in hükümlerinin yorumlanmasında, Cetvel’in alt başlıklarının ürün kapsamları da dâhil olmak üzere, TGTC’nin Genel Notlar, Bölüm Notlan, Fasıl Notlan ve alt başlıklarına it notlar esas alınacaktır. İşbu Cetvel’in hükümleri TGTC’nin bunlara tekabül eden hükümleri ile aynı olduğu ölçüde, işbu Cetvel’in hükümleri TGTC’nin tekabül eden hükümleri ile aynı anlama gelecektir.

2. İşbu Cetvel’de belirtilen temel gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlükte olan Türkiye’nin MFN gümrük vergi oranlarını yansıtır.

3. Madde 2.6 (İthalatta Gümrük Vergilerinin İndirilmesi ve/veya Sıfırlanması) uyarınca Türkiye, Singapur menşeli eşya üzerindeki vergileri, “X” kategorisi hariç olmak üzere, Türkiye’nin Tarife Cetveli’nde belirtildiği şekilde, işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren indirim takvimi çerçevesinde sıfırlar.

 

Ek İçin;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170815M1-1.pdf

 [1] İşbu Maddenin amaçları doğrultusunda, “otomatik olmayan ithalat lisanslama prosedürleri” lisanslama prosedürlerine tabi olan malların ithalatı veya ihracatı işlemlerine katılmak isteyen ve ilgili Tarafın getirdiği tüm gereklilikleri yerine getiren bütün tüzel ve gerçek kişilere başvuruları üzerine lisans sağlanmaması anlamındadır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}