2017-10308 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arası…

2017-10308 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arası…

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan

ORTAK KOMİTE’NİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Ek I’ini değiştiren

2/2016 Sayılı KARARI

Karar Sayısı: 2017/10308

06.06.2017 tarih ve 30088 sayılı R.G.

14 Aralık 2016 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek I’ini Değiştiren 2/2016 Sayılı Kararı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/3/2017 tarihli ve 12144073 sayılı yazısı üzerine, 1/7/2016 tarihli ve 6725 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ortak Komite,

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında 11 Eylül 2014 tarihinde Kişinev’de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nı (bundan sonra “Anlaşma” olarak adlandırılacaktır), ve özellikle söz konusu Anlaşma’nın Ek I’inin 37’nci Maddesini dikkate alarak,

Anlaşma’nın “Menşeli Ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Ek I’ini (bundan sonra “Ek 1” olarak adlandırılacaktır) dikkate alarak,

(1) Anlaşma’nın 16’ncı Maddesinde atıfta bulunulan “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerinin yer aldığı Ek I’in, Türkiye Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) arasında menşe kümülasyonuna olanak tanıdığı,

(2) Ek I’in 37’nci Maddesinin, Anlaşma’nın 27’nci Maddesiyle kurulan Ortak Komite’ye Ek I’in hükümlerini değiştirmeye karar verebilme imkanı tanıdığı,

(3) Anlaşma’nın 28’inci Maddesine uygun olarak, Ortak Komite’ye, karar alma ve Anlaşmada değişiklik yapma yetkisini verdiği,

(4) Anlaşma’nın Eklerinde ve Protokollerindeki değişikliklere ilişkin 34’üncü Maddesinin dikkate alındığı,

(5) Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyon’un[1], (bundan sonra “Konvansiyon” olarak adlandırılacaktır), Konvansiyon’a taraf olan ülkeler arasında halihazırda yürürlükte bulunan menşe kurallarına dair protokolleri tek bir yasal belgeyle değiştirmeyi amaçladığı,

(6) Türkiye Cumhuriyeti’nin Konvansiyonu 4 Kasım 2011 tarihinde imzaladığı; Konvansiyon Ortak Komitesi’nin, 21 Mayıs 2014 tarihli ve 2 Sayılı Kararı ile Moldova Cumhuriyeti’nin Konvansiyona katılmak üzere davet edilmesi gerektiğine karar verdiği,

(7) Konvansiyon’un 10’uncu Maddesinin üçüncü paragrafına uygun olarak, Konvansiyon’un Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Moldova Cumhuriyeti’ne ilişkin olarak sırasıyla 1 Şubat 2014 ve 1 Eylül 2015 tarihlerinde yürürlüğe girdiği,

(8) Bu nedenle Anlaşma’nın Ek I’inin, Konvansiyon’a atıf yapmak amacıyla yenisi ile değiştirilmesi gerektiği,

Göz önünde bulundurulduğunda,

AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR:

Madde 1

Menşe Kuralları

Ek I, bu Kararın Ek I’inde oluşturulan metinle değiştirilecektir.

Madde 2

Yürürlüğe Giriş

İşbu Karar, Anlaşma’da yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesine dair iç yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini teyit eden son diplomatik notanın alınmasını takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer.

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler, bu hususta tam yetkili olarak, işbu Kararı imzalamışlardır.

14 Aralık 2016 tarihinde, İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Adına                                       Moldova Cumhuriyeti Adına

 

 

Murat YAPICI                                                                       Mihaela GORBAN

Avrupa Birliği Genel Müdürü                                                Genel Daire Başkanı

Ekonomi Bakanlığı                                                    Uluslararası Ekonomik İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti                                                  Ekonomi Bakanlığı

Moldova Cumhuriyeti

 

EK I

“Menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol

Madde 1

Geçerli Menşe Kuralları

1. İşbu Anlaşmayı menşe kuralları bakımından uygulamak amacıyla, Pan-Avrupa Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyon’un1 (Konvansiyon) Lahika I’i ve uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri geçerli olur.

2. Konvansiyon’un Lahika I’i ve uygun olduğu hallerde Lahika II’sinin ilgili hükümlerinde “ilgili anlaşma’ya yapılan bütün atıflar, işbu Anlaşma anlamına gelecek şekilde yorumlanır.

Madde 2

Uyuşmazlığın Çözümü

1. Konvansiyon’un Lahika I’inin 32’nci Maddesindeki kontrol süreçlerine ilişkin olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri ile bu kontrolü gerçekleştirmekten sorumlu gümrük idareleri arasında çözülemeyen uyuşmazlıkların ortaya çıktığı hallerde, bunlar Anlaşma’nın 27’nci Maddesinde belirtilen Ortak Komite’ye sunulur.

2. Her durumda, ithalatçı ile ithalatçı ülke gümrük idareleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi o ülkenin mevzuatına göre yapılacaktır.

Madde 3

Ek I’de Gerçekleştirilecek Değişiklikler

Anlaşma’nın 27’nci Maddesinde belirtilen Ortak Komite, işbu Protokol’ün hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir.

Madde 4

Konvansiyondan Çekilme

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Moldova Cumhuriyeti’nden herhangi birinin Konvansiyon’dan çekilme niyetini, Konvansiyon’un 9’uncu Maddesine göre, Konvansiyon depozitörüne yazılı olarak bildirmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti, Anlaşma’nın uygulanması amacıyla derhal menşe kurallarına dair müzakerelere başlar.

2. Yeni müzakere edilen bu menşe kuralları yürürlüğe girene kadar, çekilme esasında geçerli olan, Konvansiyon’un Lahika I’inin kapsamında olan menşe kuralları ve uygun olduğu hallerde Lahika II’sinin ilgili hükümleri, işbu Anlaşma’ya uygulanmaya devam eder. Bununla birlikte, Konvansiyon’un Lahika I’inin kapsamında olan menşe kuralları ve uygun olduğu hallerde Lahika II’sinin ilgili hükümleri, çekilme anından itibaren Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti arasında sadece ikili kümülasyona imkan tanıyacak şekilde yorumlanır.[1] Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L54.26 2 2013, p.4

1 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L.54,26.2.2013, p.4

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}