20.10.2021 68284021 Sözleşmeli muayene memurlarının vergi tahakkukuna konu kaşelerini kullanmada asli muayene memuru ile aynı olduğu

20.10.2021 68284021 Sözleşmeli muayene memurlarının vergi tahakkukuna konu kaşelerini kullanmada asli muayene memuru ile aynı olduğu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-81766081-900-

Konu   :Sözleşmeli Muayene Memuru Kaşesi

20.10.2021 / 68284021

DAĞITIM YERLERİNE

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 02.08.2021 tarihli ve 65974359 sayılı yazıda; anılan Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede; muayene memurlarınca yerine getirilen tahakkuk işlemlerinde kaşe kullanımının esas olduğu, bu hususun 2021 yılında yapılan mevcut sözleşmelerin üzerine derç edilmesi veya bundan sonraki yıllarda yapılacak sözleşmelerde bulunması gerektiği, aksi halde sözleşmeli muayene memurlarının muayene memuru görevleri ile ilgili hizmetlerinden faydalanılamayacağının düşünüldüğü belirtilerek, sözleşmeli muayene memurlarının tahakkuk işlemlerinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hakkında Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 26/02/2020 tarihli ve 52703313 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 48 inci maddesi,

(1) Muayene memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşyanın muayene ve kontrolünü yapmak, gümrük tarife istatistik pozisyonunu tespit etmek.

b) Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yükümlülüklerin tahakkukunu yapmak, muafiyet ve istisna hükümlerini uygulamak.

c) Adli kolluk veya adli mercilerin talepleri durumunda, kaçak zannı ile el konulan eşyanın gümrüklenmiş değerinin tespitine yönelik vergi tahakkukunu yapmak.

ç) Tasfiyelik hale gelen eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu tespit etmek ve Tespit ve Tahakkuk Belgesini düzenlemek.

d) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması başvurularında iadesi veya mahsubu gereken vergileri kontrol etmek.

e) Eşyanın muayene ve kontrolünde kaçakçılığa konu bir olayın tespit edilmesi halinde konuyu derhal amirine intikal ettirmek.

f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Muayene memuru, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

(3) İhracat ve ithalat işlemleri ile ihraç eşyası ve ithal eşya taşıyan araçların tır-transit işlemlerinde, işlemin sistem tarafından sarı hat belge kontrolüne sevk edilmesi durumunda, işlemler idarece görevlendirilecek memur eliyle tekemmül ettirilebilir.”

hükümlerini amir olup söz konusu hüküm ile muayene memurlarının görev, yetki ve sorumlukları düzenlenmiştir.

Diğer yandan, sözleşmeli muayene memurları ile akdedilen sözleşmenin 1 inci maddesinde, “ilgili kurumca gösterilecek görev yerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işlemleri yapmayı taahhüt eder.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, sözleşmeli muayene memuru ile muayene memuru arasında görev, yetki ve sorumluluklar açısından bir farklılık bulunmadığı aşikardır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yahya BABA

Personel Genel Müdürü

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}