1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Ekli Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 1580

1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Ekli Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 1580

1974, YOLCULARIN VE BAGAJLARININ DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİNE AİT 2002 PROTOKOLÜ

Karar Sayısı: 1580

19.09.2019 tarih ve 30893 Mükerrer Sayılı R.G.

Ekli 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesinde değişiklik yapılmasını öngören ve 6990 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolü”nün ekli beyan ile onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Bu Protokole Taraf Devletler,

13 Aralık 1974 tarihinde, Atina’da, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu İle Taşınmasına İlişkin Atina Şözleşmesi’nin, kapsamlı tazminat sağlamak, kusursuz sorumluluk getirmek, sorumluluk sınırlarını güncellemek amacıyla basitleştirilmiş usuller oluşturmak ve yolcuların lehine zorunlu sigorta yapılmasını sağlamak amacıyla değiştirilmesi istendiği DİKKATE ALINARAK,

Sözleşmeye ilişkin 1976 tarihli Protokolün, Hesap Birimi olarak altın frank yerine Özel Çekme Hakkı getirdiğini HATIRDA TUTARAK,

Kapsamlı tazminat ve sınırlama miktarlarının güncellenmesi için basitleştirilmiş -usul getiren 1990 Protokolünün yürürlüğe girmediğini DİKKATE ALARAK,

Aşağıda sıralanan maddeler üzerinde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE 1

Bu Protokolün uygulanmasında:

1- “Sözleşme” 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi metnini,

2- “Örgüt” Uluslar arası Denizcilik Örgütü’nü,

3- “Genel Sekreter” Örgütün Genel Sekreteri’ni

ifade eder.

MADDE 2

Sözleşmenin 1 inci maddesinin 1 inci paragrafı aşağıdaki metinle değiştirilmiştir:

1.

(a) “Taşıyan”, taşıma ister bizzat kendisi tarafından; isterse bir başkası, fiilî taşıyan, tarafından gerçekleştirilmiş olsun, taşıma sözleşmesini yapan veya taşıma sözleşmesi adına ve hesabına yapılan kişiyi ifade eder;

(b) “Fiilî taşıyan”, taşıyandan farklı bir kişi olup, bir geminin maliki, kiracısı veya işleteni olarak taşımanın tamamını veya bir kısmını fiilen gerçekleştiren kişiyi ifade eder, ve

(c) “Taşımanın bir kısmını veya tamamını gerçekleştiren taşıyan” fiili taşıyanı veya taşımanın bizzat taşıyan tarafından gerçekleştirilmesi halinde taşıyanı ifade eder.

MADDE 3

1- Sözleşmenin 1 inci maddesinin 10 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

10 “Örgüt” Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü ifade eder.

2- Aşağıdaki metin Sözleşmeye 1 inci maddenin 11. inci paragrafı olarak eklenmiştir:

11 “Genel Sekreter” Örgütün Genel Sekreteri’ni ifade eder.

MADDE 4

Sözleşmenin 3 üncü maddesi aşağıdaki metinle değiştirilmiştir;

MADDE 3

Taşıyanın sorumluluğu

1 Taşıyanın, yolcunun bir gemi kazası yüzünden ölmesi veya yaralanmasından doğan zararlardan sorumluluğu zarar gören yolcu başına her bir gemi kazası için 250.000 hesap birimini geçemez. Şu kadar ki, taşıyan kazanın:

(a) savaş, terör, iç savaş, isyan veya istisnai nitelikte, kaçınılamaz ve engellenmesi mümkün olmayan nitelikteki bir doğa olayından; veya

(b) tamamıyla bir üçüncü kişinin onu meydana getirmek kastıyla gerçekleştirdiği bir fiil veya ihmalinden kaynaklandığını ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

Taşıyan yukarıdaki miktarı aşan zarardan kusuru olmadığını ispat etmedikçe sorumlu olur.

2 Taşıyan yolcunun gemi kazasından kaynaklanmayan ölüm veya yaralanmasından doğan zarardan, bu zarara yol açan kazanın meydana gelmesinde kasıt veya ihmali varsa sorumlu olur. Kasıt veya ihmali ispat yükü davacıya aittir.

3 Kabin bagajının zıya veya hasara uğramasına yol açan kazanın gerçekleşmesinde kasıt veya ihmali bulunan taşıyan, bu yüzden uğranılan zarardan sorumludur. Gemi kazasının sebep olduğu zararlar bakımından taşıyanın kastı veya ihmali bulunduğu varsayılır.

4 Taşıyan, kabin bagajı dışındaki bagajın zıya veya hasara uğramasından doğan zarardan sorumludur, meğerki zararın meydana gelmesine yol açan kazanın gerçekleşmesinde kasıt veya ihmalinin bulunmadığını ispat etmiş olsun,

5 Bu maddenin uygulanmasında:

(a) “Gemi kazası”, geminin enkaz hâline gelmesini, alabora olmasını, karaya oturmasını, çatmayı, gemideki infilâkı, yangını ve arızayı ifade eder;

(b) “Taşıyanın kastı veya ihmali”, taşıyanın adamlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada işledikleri kasıt veya ihmali de kapsar;

(c) “Gemideki arıza”, yolcuların gemiyi terkinde, tahliyesinde, gemiye binmeleri ve inmelerinde; geminin yürütülmesinde, dümen tutulmasında, güvenli seyrüseferinde, yanaşmasında, demirlemesinde, rıhtıma ve demirleme yerine varmasında veya buradan ayrılmasında; gemiye su yürümesi hâlinde zararın kontrolünde; can kurtarma araçlarının suya indirilmesinde kullanılan gemi kısımlarının veya teçhizatının hiç veya gereği gibi çalışmaması veya denizde emniyet kurallarına uygun olmaması anlamına gelir;

(d) “Zarar”, cezalandırıcı veya caydırıcı nitelikteki tazminatı kapsamaz.

6 Taşıyanın bu maddeye göre sorumluluğu, sadece taşıma sırasında meydana gelen kazaların, sebep olduğu zararlara ilişkindir. Zararı doğuran kazanım taşıma sırasında meydana geldiğini ve zararın kapsamını ispat yükü, davacıya aittir.

7 Bu Sözleşme hükümleri, taşıyanın üçüncü kişilere karşı sahip olduğu rücu hakkı ile 6 ıncı maddedeki ortak kusur def’ini ileri sürme ve 7 inci ve 8 inci maddelerdeki sorumluluğun sınırlandırılması haklarını ihlal etmez.

8 Bir taraf hakkında kusur karinelerinin varlığı veya ispat yükünün ona ait bulunması, bu tarafın lehine olan delillerin dikkate alınmasını engellemez.

MADDE 5

Aşağıdaki metin Sözleşmeye 4bis maddesi olarak eklenmiştir:

Madde 4bis

Zorunlu sigorta

1 Bu Sözleşmenin uygulandığı hallerde, taraf bir Devlet sicilinde kayıtlı olup da on ikiden fazla yolcu taşımak için ruhsat almış bir gemi ile yolcu taşındığı takdirde, taşımanın tamamını veya bir kısmını fiilen gerçekleştiren bütün taşıyanlar, bu Sözleşme’ye göre yolcuların ölümünden veya yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmak veya banka veya benzeri finans kurumu teminatı gibi diğer bir finansal teminat, sağlamakla yükümlüdürler. Zorunlu sigorta bedelinin veya diğer finansal teminatın tavanı her kaza için kişi başına 250.000 hesap biriminden az olamaz.

 

Devamı için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190919M1-9.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}