17.04.2020 53939629 Covid-19 nedeni ile emsal tahlil raporu kullanımında sürelere ilişkin işlemlerin mücbir sebep nedeniyle resen uzatılması

17.04.2020 53939629 Covid-19 nedeni ile emsal tahlil raporu kullanımında sürelere ilişkin işlemlerin mücbir sebep nedeniyle resen uzatılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-109

Konu   :Koronavirüs Tedbirleri

17.04.2020 / 53939629

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesinde;

“(1) Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez.

(2) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir.

(3) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır;

 a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga vb.)

 b) Kanuni grev ve lokavtlar,

 c) Genel salgın hastalık,

 ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

 d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör,

 e) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,

 f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

 g) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması,

ğ) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar.”

 hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının,

– (b) bendi, “Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. …”,

– (c) bendi, “39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen ve (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir.“,

– (d) bendi; “(b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın tahlilinin gümrük laboratuvarında yapılamaması sebebiyle 201 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında uygun görülen gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde, bu laboratuvarlarca düzenlenmiş olan ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporlarına itibar edilerek, eşya yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. …”

hükümlerini haizdir.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkileyen “Koronavirüs” salgınından gerek vatandaşlarımızı gerekse personelimizi korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla birtakım tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Koronavirüs (Covid- 19) salgının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının b, c ve d bendlerinde düzenlenen, emsal tahlil raporu kullanımında sürelere ilişkin işlemlerin, aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1. 1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında Gümrük Laboratuvarlarınca düzenlenen ve Gümrük Yönetmeliğinin 196/2-b maddesi kapsamında 31 Aralık 2019 tarihine kadar, yükümlülerce emsal olarak kullanılabilen tahlil raporlarının, emsal olarak kullanılabilme süresi, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2. 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında Gümrük Laboratuvarlarınca düzenlenen ve Gümrük Yönetmeliğinin 196/2-c maddesi kapsamında 31 Aralık 2019 tarihine kadar, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlarca emsal olarak kullanılabilen tahlil raporlarının, emsal olarak kullanılabilme süresi, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

3. 1 Ocak 2019 ve sonrasında Gümrük Laboratuvarları dışındaki akredite laboratuvarlarca düzenlenen tahlil raporları da 30 Haziran 2020 tarihine kadar, Yönetmeliğin 196/2-d maddesi kapsamında yükümlülerce emsal olarak kullanılabilecektir. 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}