15.04.2020 53889533 Aslı olmayan menşe belgeleri ve A.TR için S kodu ile 30.6.2020 e kadar teminatsız ve taahhütnamesiz sonradan ibrazı

15.04.2020 53889533 Aslı olmayan menşe belgeleri ve A.TR için S kodu ile 30.6.2020 e kadar teminatsız ve taahhütnamesiz sonradan ibrazı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :16934678-724.01.01

Konu   :Menşe ve Dolaşım Belgeleri

15.04.2020 / 53889533

DAĞITIM YERLERİNE

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 24 Mart 2020 tarihli ve 80269272 sayılı yazıda özetle, deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretimlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu ve özellikle İtalya’dan gerçekleştirilen ara mamul ithalatında gerekli olan A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerinin, bu belgeleri düzenleyen kurumların mevcut Covid-19 salgınından ötürü kapalı olmasından dolayı temin edilememesi ve bu nedenle gümrük idarelerimize ibraz edilememesi nedeniyle en yüksek gümrük vergisi oranları üzerinden teminat vermek suretiyle ithalat yapılabildiği belirtilerek, söz konusu belgelerin daha sonra temin edilerek sunulması kaydıyla, firmalara bu belgelerin sunulması hususunda belirli bir süre muafiyet tanınması talep edilmektedir. Ayrıca Tunus ve Malezya gibi ülkelerin makamlarınca da benzeri hususlar Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bu çerçevede Bakanlık Makamının bugün tarihli onayı doğrultusunda, 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere);

– AB`ye üye ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen;

·      A.TR Dolaşım Belgelerinin, 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12. maddesinde atıfta bulunulan özel durumlar kapsamında,

·      EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde atıfta bulunulan özel durumlar kapsamında ve

– AB üyesi ülkeler haricinde kalan diğer Serbest Ticaret Anlaşması/Tercihli Ticaret Anlaşması ortağımız olan ülkelerden veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden faydalanan ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuatında belirtilen özel durumlar kapsamında

 “ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler” olarak kabul edilmesi, teminat alınmaksızın tercihli tarife uygulanarak buna ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmemesi ve ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde düzenlenecek belgelerin gümrük idarelerimize sonradan ibraz edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, tüm ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu eşyaya ilişkin menşe şahadetnameleri bakımından, gümrük idarelerimize ibraz edilmeleri gerektiği hallerde, yukarıda belirtildiği üzere sonradan ibraz edilmeleri şeklinde işlem tesis edilmesi ve herhangi bir teminat alınmaması da uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda;

– 30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannamelerde (bu tarih dahil olmak üzere), asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için BİLGE Sisteminde “sonradan verilecek” anlamına gelen “S” ibaresinin seçilmesi;

– Beyannamede “S” ibaresinin seçilmesi ile birlikte ayrıca bir taahhütnamenin aranmaması;

– “fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüde kalan beyanname için söz konusu belgelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) getirilmesi,

– 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için eksik alınan vergilerin ek tahakkuk çıkarılarak faizi ile birlikte tahsil edilmesi

şeklinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge                                        Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Müdürlükleri                                                                          İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirlari Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirlari Dernegine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}