14.09.2018 37212049 Posta Eşyasının Konulduğu Genel Antrepo Sayılan Yerlerde PTT tutulan stok kayıtların yeterli oluduğu ayrıca stok defterine gerek olmadığı

14.09.2018 37212049 Posta Eşyasının Konulduğu Genel Antrepo Sayılan Yerlerde PTT tutulan stok kayıtların yeterli oluduğu ayrıca stok defterine gerek olmadığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-131.99

Konu   :Posta Eşyasının Konulduğu Genel

Antrepo Sayılan Yerlerde Gümrük

Yönetmeliğinin 536/5. Maddesinin

Uygulanması

 

 

14.09.2018 / 37212049

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığının 11.12.2017 tarihli, 33235 sayılı yazısında, Dünya Posta Birliği mevzuatı çerçevesinde gümrük işlemlerine tabi tutulan gönderiler için antrepo stok defteri yerine posta idarelerinin kendi kayıt, arşiv ve otomasyon sistemine devam edilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği gibi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 174 üncü maddesi; “Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Gümrük Bölgesinden giden eşya, 93 ila 107 nci maddelerde belirtilen hükümlere tabi genel antrepo sayılan yerlere, posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulur. Eşyanın buralarda bekleme süresi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabidir.” hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin 329 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır.” denilmektedir.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tüm gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine muhatap 6.3.2018 tarihli 32560002 sayılı yazısında; PTT A.Ş. bünyesinde bulunan genel antrepoların Gümrük Yönetmeliğinin 518 ve 519 uncu maddeleri uyarınca açılan antrepolar olmadığından, söz konusu antrepolar için açma ve işletme izin belgesinin düzenlenmesine ihtiyaç bulunmadığı hususu da belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin 536 ncı maddesinin beşinci fıkrası; “Eşyanın konulacağı gümrük antrepo tipi ve uygulanacak hükümler dikkate alınarak, kontrol için gerekli bütün ayrıntıları içermesi halinde, antrepo kullanıcıları tarafından ticari nedenlerle tutulan kayıtlar da stok kayıtları olarak kabul edilebilir.” hükmünü içermektedir.

Bu itibarla, posta eşyasının konulduğu genel antrepo sayılan yerlerle ilgili olarak;

– Sözkonusu yerlerin Gümrük Yönetmeliğinin 518 ve 519 uncu maddeleri uyarınca açılan antrepolar olmadığı,

– Posta gümrük işlemlerine ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin 455 ila 475 inci maddeleri arasında özel düzenlemelere yer verildiği,

– Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin gümrük işlemleri uygulanan gönderilere ait ayrıca kayıt tuttuğu,

Hususları çerçevesinde ve Gümrük Yönetmeliğinin 536 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca posta eşyası konulan anılan yerlerde gümrük işlemleri uygulanan gönderiler için posta idarelerinden ayrıca antrepo stok defteri aranmaması; adı geçen idarelerce kendi mevcut sistemlerinde tutulan kayıtların, antrepo stok kayıtları olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}