14.05.2020 54382960 Uzlaşma başvuralırının Covid-19 nedeni ile 7226 kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği

14.05.2020 54382960 Uzlaşma başvuralırının Covid-19 nedeni ile 7226 kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :85593407-155.99
Konu   :7226 Sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
– Uzlaşma
 
 
14.05.2020 / 54382960
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İlgi      :03.04.2020 tarihli ve 53670102 sayılı yazımız.
 
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nden alınan 28.04.2020 tarihli ve 54050365 sayılı yazıda Gümrük Kanunu’nun 244 üncü maddesinde belirtilen uzlaşma başvuru süresinin ilgide kayıtlı yazımız konusu 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu sorulmaktadır.
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244/1 maddesinde uzlaşma talebinin, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılacağı; uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresinin duracağı, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlayacağı, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması hâlinde sürenin beş güne tamamlanacağı düzenlenmiştir.
Diğer yandan; 20/03/2020 tarihli ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1`inci maddesinin birinci fıkrasında;
” (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin olması sebebiyle uzlaşma başvuru süresinin 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1`inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
 
Dağıtım:
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}