14.03.2019 42592941 Doğrudan satış mağazalarına Alkollü İçki tesliminde İhracatta Bandrol Uygulamayacağı, aracılı teslimde ise bandrol aranacağı

14.03.2019 42592941 Doğrudan satış mağazalarına Alkollü İçki tesliminde İhracatta Bandrol Uygulamayacağı, aracılı teslimde ise bandrol aranacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-140.99

Konu   :Alkollü İçki İhracatında Bandrol

Uygulaması

 

14.03.2019 / 42592941

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 19.12.2018 tarihli ve 39861057 sayılı yazımız.

b) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.02.2019 tarihli ve 41590707 sayılı yazısı.

c) Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.03.2019 tarihli ve 42488309 sayılı yazısı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla Hazine ve Maliye Bakanlığının 10.12.2018 tarihli ve 161303 sayılı yazısının dağıtımı yapılarak, ihracat konusu ürünlerde bandrol bulunmadığının temini bakımından, alkollü içki cinsi eşyanın ihracatında yapılacak muayene, denetim ve kontrollerde ihracatı aksatmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, serbest dolaşımda bulunan bandrollü alkollü içkilerin satışı yapılmak üzere antrepo beyannameleriyle gümrüksüz satış mağazalarına alınabildiği; serbest dolaşımda olan alkollü içkilerin kumanya olarak ihracat hükmünde uçaklara teslim edilebildiği; ihracat konusu ürünlerde bandrol bulunmadığının tespitine ilişkin talimatın, gümrüksüz satış mağazalarına teslimi yapılan ya da uluslararası sefer yapan deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak teslim edilen bahse konu eşyayı kapsayıp kapsamadığı konusunda tereddüt yaşandığının anlaşılması üzerine anılan Bakanlığa muhatap 18.02.2019 tarihli ve 41795405 sayılı yazımızla konuya ilişkin Bakanlıkları görüşünün bildirilmesi istenilmiş; anılan Bakanlıktan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 13.03.2019 tarihli ve 40011 sayılı cevabi yazıda, konuya ilişkin Bakanlıkları mevzuat hükümlerinden bahisle, üreticisi tarafından doğrudan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen alkollü içkilerin ÖTV istisnası kapsamında olması sebebiyle bu ürünler üzerine bandrol uygulanmaması, ancak, doğrudan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmeksizin bu alanlarda satılmak üzere aracılara teslim edilen alkollü içkilere ise bandrol uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :56141172-622.02-E.40011                                                                               13.03.2019

Konu   :Gümrüksüz Satış Mağazalarında

Bandrol Uygulaması

 

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi      :18.02.2019 tarihli ve 41795405 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş ve gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 06.04.2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun İhracat İstisnası başlıklı 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası “Bu Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır.” şeklinde değiştirilmiş ve madde metnine söz konusu fıkradan sonra gelmek üzere üzere “İhraç edilen veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilir. Maliye Bakanlığı, bu mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” fıkrası eklenmiştir.

Bu kapsamda, 05.07.2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu kanun değişikliğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinden alınan yetki uyarınca, Başkanlığımızca tütün mamulleri ve alkollü içkilerde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla 2007 yılında kurulmuş ve halen işletilmekte olan Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) çerçevesinde çıkarılmış olan 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde; yurtiçi piyasaya arz edilmek üzere üretilen tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol bulunacağı, 24 Temmuz 2007 tarihinden itibaren Ürün İzleme Sistemi dışında tütün mamulü ve alkollü içki üretiminin yapılamayacağı ve 5 Kasım 2007 tarihinden sonra perakende satıcılar ve açık alkollü içki satışı yapanlar tarafından bandrolsüz ürün satışının yapılamayacağı ancak, yurtdışı piyasaya arz edilmek üzere üretilen ürünlerde bandrol bulunmayacağı ve bu ürünlerin sayımlarının yetkili firma tarafından yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, üreticisi tarafından doğrudan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen alkollü içkilerin ÖTV istisnası kapsamında olması sebebiyle bu ürünler üzerine bandrol uygulanmaması, ancak, doğrudan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmeksizin bu alanlarda satılmak üzere aracılara teslim edilen alkollü içkilere ise bandrol uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Semi OKUMUŞ

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}