14.03.2019 42513799 TRT Bandrolüne ilişkin yargı kararına göre ek tahakkuk, para cezası, tahsili, iptali ve uzlaşma durumları

14.03.2019 42513799 TRT Bandrolüne ilişkin yargı kararına göre ek tahakkuk, para cezası, tahsili, iptali ve uzlaşma durumları

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-641.04

Konu   :TRT Bandrolü / Yürütmenin

Durdurulması Kararı

14.03.2019 / 42513799

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: a) 18.05.2018 tarihli, 34443069 sayılı yazımız.

b) 25.05.2018 tarihli, 34629264 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; “3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” nın “Bandrol alma yükümlülüğü” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası; “Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır.” “Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili” başlıklı 10 uncu maddesi ise; “1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir. (2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır. 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.” hükümlerini içermektedir.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, bahse konu Bakanlar Kurulu Kararının yukarıda yer alan maddelerinin Danıştay 10uncu Dairenin 20.02.2018 tarihli Kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği; ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise söz konusu karar çerçevesinde teminat mektubu karşılığında bandrol alınan cihazlara ait bandrol ücretinin, gümrük idarelerince peşin olarak tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yürütmenin durdurulması kararının hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde;

Mahkeme tarafından iptal kararı verilmesi halinde idarece, yargı kararına uygun olarak işlem tesis etmek veya eylemde bulunulması gerekmektedir. Mahkeme tarafından verilen iptal kararları, dava konusu işlemin yapıldığı anda hukuka aykırı olduğunu gösteren kararlardır. Yürütmenin durdurulması yolunda verilen karar da, iptal kararı gibi bir yargısal karar olup aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır.

Bu çerçevede, Danıştay 10 uncu Dairesinin 20.02.2018 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı çerçevesinde, TRT bandrolüne tabi eşya ithalatına ilişkin gerek cari işlemler esnasında gerekse geriye dönük (sonradan kontrol/ikincil kontrol) işlemlerde;

– Serbest dolaşıma giriş rejimi işlemlerinde TRT bandrol ücretlerinin peşin tahsilatına devam edilmesi,

– Bandrol ücretinin KDV matrahına (ve varsa ÖTV matrahına) dahil edilmesi, dahil edilmediğinin tespiti halinde -zamanaşımı hükümleri de dikkate alınarak- alınmayan KDV, ÖTV ve bunlara bağlı cezaların karara bağlanması,

– 20.02.2018 tarihinden sonra ise ithal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrol sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca TRT bandrolü noksanlığına ilişkin ek tahakkuk kararı ve idari para cezası kararı düzenlenmemesi, düzenlenmiş olan kararların ise iptal edilmesi, bu neviden tespitlerin TRT Kurumuna intikalini teminen Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi,

– Ancak tahsilat işlemi tamamlanmış, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi kapsamında uzlaşmaya varılmış, 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış alacaklara ilişkin ek tahakkuk ve ceza kararları için ise idari takibata devam edilmesi

gerekmektedir.

Diğer taraftan, gümrük idaresince takip ve tahsil edilmeyen bir alacak olan TRT bandrolünün uzlaşmaya konu edilmesi mümkün bulunmamakla birlikte, söz konusu ücretin matrahına girdiği KDV ve varsa ÖTV asılları ve bunlara bağlı cezalar uzlaşmaya konu edilebilecektir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}