13.11.2020 59010706 ÜGD 5 sayılı tebliğ kapsamı tarım ve orman bakanlığı uygunluk yazıları veya muafiyet kodlarının BİLGE de beyan düzenlemesi

13.11.2020 59010706 ÜGD 5 sayılı tebliğ kapsamı tarım ve orman bakanlığı uygunluk yazıları veya muafiyet kodlarının BİLGE de beyan düzenlemesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :2020/5 Sayılı ÜGD Tebliği-BİLGE

Sistemi Düzenlemeleri

13.11.2020 / 59010706

DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) 10 uncu maddesinde yer alan muafiyet kapsamında olan ürünler için mezkur maddede belirtilen referans numarasının Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine ithalatçı tarafından kaydedileceği hükmü uyarınca, anılan Tebliğ maddesinde yer alan muafiyet kapsamında olan ürünler için beyan edilmek üzere belirlenen sabit referans numaralarının, Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan ve BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesinde Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar bölümünde beyan edilen TPS-GTHB Uygunluk Yazısı belgesinin referans numarası alanına kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, anılan Tebliğ eki listelerde yer alan eşyaiçin TPS-Uygunluk Yazısının Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmesi halinde TPS İD numarası ile, anılan Tebliğ uyarınca muafiyet kapsamında olması halinde de Tebliğde belirtilen sabit referans numarası ile beyan edilmesine yönelik olarak,

– BİLGE Sisteminde anılan Tebliğ eki listelerde belirtilen GTİP`ler için Tarife Mesajı olarak yükümlüye getirilmekle olan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek: …. sayılı liste (TPS-GTHB Uygunluk Yazısı- ……. ) Kapsamında mıdır?” şeklindeki sorular kaldırılarak soruya “Evet” cevabı verildiğinde referans amaçlı yükümlüye gösterilmekte olan uygunluk yazılarının sistem tarafından istenen belgeler alanında soru sorulmaksızın doğrudan yer alması,

. BİLGE Sisteminde referans amaçlı sistem tarafından islenen belgeler alanında Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan 0934-TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Ürün, O935- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Yem, 0936- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Yan Ürün, 0938- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı- Canlı Hayvan, 0902-TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel Gıda ve Yem), 0903- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası), 0879-TPS-Veteriner ilaç İthalatUygunluk Belgesi, 0880-TPS-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi, 0881-TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi İthalat Uygunluk Belgesi. 0858-TPS GTHB-Bitki Korama Ürünleri/Hammaddeleri Uygunluk yazısı belgelerinden birinin bulunması halinde yükümlüye “0934, 0935, 0936, 0938, 0902, 0903, 0879, 0880, 0881, 0858 belgelerinden birini beyan etmelisiniz.” şeklinde uyan mesajı çıkarılarak bu belge yükümlü tarafından beyan edilmeksizin beyanname tesciline izin verilmemesi,

Bahse konu Tebliğin 5/6 inci maddesi uyarınca “Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir”hükmü uyarınca, anılan Tebliğde aynı eşyanın birden fazla ekte yer aldığı durumda referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında birden fazla belge bulunacağından yükümlü tarafından söz konusu belgelerden herhangi biri beyan edilmeksizin beyannamenin tesciline izin verilmemesi

yönünde BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bahse konu sistemsel düzenlemeler 16.11.1020 tarihi itibariyle devreye alınacak olup bağlantı idarelerinizin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}