13.11.2017 29451800 Serbest dolaşıma olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi limanlarından transit çıkışında teminat indirim

13.11.2017 29451800 Serbest dolaşıma olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi limanlarından transit çıkışında teminat indirim

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-010.06.02

Konu   :2017/19 Sayılı Genelge

 

 

13.11.2017 / 29451800

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :26.10.2017 tarihli, 29013065 sayılı yazımız.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden ilgi yazımızla gönderilen 2013/5 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2017/19 sayılı Genelge çerçevesinde, antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda düzenlenen 3171 rejim kodlu beyannameler konusu eşya için teminat mektubu temininde sıkıntılar yaşandığı ve ticari faaliyetlerin sekteye uğradığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesinde yer alan;” Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.” ve ” 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Kısmi Teminat Uygulanacak Haller”e ilişkin 116/1-b ve 1-ç maddelerinde yer alan ” Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10’una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.”, “Kanunun ekonomik etkili rejimlere ilişkin maddelerinde teminat alınması öngörülen durumlarda, yükümlünün güvenilirliği ve geçmiş performansı dikkate alınarak, belirlenecek teminat tutarını ithalat veya ihracat vergilerinin %10’una kadar indirme konusunda genel düzenleme yapmaya Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.” hükümleri ile,

2013/5 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2017/19 sayılı Genelge uyarınca antrepo ile liman arası taşımaların, eşya sahibinin yanı sıra beyan sahibi ve taşıyıcının sorumluluğu altında, teminatlı olarak gerçekleştirileceği; antrepodan limana yapılan sevkin eşya sahibinin antrepo beyannamesindeki teminatı altında gerçekleştirilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu beyannamenin kapanmasını müteakip teminatın serbest bırakılacağı; diğer durumda, 3171 rejim kodlu beyanname için teminat verilmek suretiyle işlem yapılacağı yönündeki düzenlemeler ve Bakanlık Makamının 14.12.2014 tarihli Onayı ile düzenlenen teminat uygulaması ve 2015/1 sayılı Genelge çerçevesinde;

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli, 2017/29338613 sayılı Olur’ları ile antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda düzenlenen 3171 rejim kodlu beyanname muhteviyatı eşyayla ilgili olarak; 3171 rejim kodlu beyannamede teminat belirlenmesi gerektiği hallerde, söz konusu teminatın; 2015/1 sayılı Genelgede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere eşya cinsine göre 14.12.2014 tarihli Onayın birinci ve ikinci maddesinde belirtilen oranlara göre verilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}