12.07.2017 26471930 Elkonulan taşıtların müsadere kararı halinde ÖTV ödenerek işlem yapılmayacağı, iktisabı gerçekleşen için malikin başvurması gerektiği

12.07.2017 26471930 Elkonulan taşıtların müsadere kararı halinde ÖTV ödenerek işlem yapılmayacağı, iktisabı gerçekleşen için malikin başvurması gerektiği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-010.03

Konu   :4458 ve 5607 Sayılı Kanun

Kapsamında Araçların İadesi

  

12.07.2017 / 26471930

DAĞITIM YERLERİNE

 

27.01.2017 tarihli, 29961 sayılı Resmi Gazetede 18.01.2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanununa geçici 9 uncu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa geçici 10 uncu maddeler eklenmiştir.

12.04.2017 tarihli, 30036 sayılı Resmi Gazetede “Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik”,

09.05.2017 tarihli ve 30061 sayılı Resmi Gazete’de “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında;

1-Başvuru tarihi itibarıyla müsadere kararınına dair mahkeme kararının kesinleşmesinin gerekip gerekmediği,

2-Sadece araç maliklerince yapılan başvuruların mı kabul edilmesi gerektiği,

3-İlk iktisabı gerçekleşmemiş taşıtlar için başvuruda bulunup bulunulamayacağı,

4-Sadece aracın maliki tarafından açılan davalar için mi ilgili mahkemeye bildirimde bulunulması gerektiği

hususlarında tereddüt yaşandığı görülmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak;

1-5607 sayılı Kanununun geçici 10 uncu maddesinde ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Ön Tespit Dilekçesi üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 5 inci maddesinde de belirtildiği üzere; dilekçeyi alan gümrük idaresince, araç hakkında müsadere kararı bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Araç hakkında müsadere kararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu kararın kesinleşip kesinleşmediği hususu değerlendirilmeksizin, başvuru reddedilecektir.

2-4458 sayılı Kanununun geçici 9 uncu maddesi, 5607 sayılı Kanununun geçici 10 uncu maddesi ve anılan yönetmeliklerin her ikisinde de “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere, başvuru sahibinin araç maliki olması gerekmektedir.

3-5607 sayılı Kanununun geçici 10 uncu maddesi ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi ve 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca açılan kamu davalarına konu olması sebebiyle elkonulan taşıtların sahiplerine iadesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, ilk iktisabı gerçekleşmemiş taşıtlar için ödenen ÖTV bulunmadığından, bu tür taşıtlar için yapılan başvurular reddedilecektir.

4-Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmeliğin “Aracın iadesi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, yapılan ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler yapılarak araç sahibine iade edileceği, derdest davalarda ise aracın iade edildiği bilgisinin gümrük idaresince ilgili mahkemeye bildirileceği belirtildiğinden, araca ilişkin açılmış ve tespit edilebilen tüm davalar için ilgili mahkemeye bilgi verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}