12.06.2017 25713879 Hatalı doldurulan beyannemelerde her bir kalem bazında değil tek beyanname için usulsüzlük cezası uygulanması

12.06.2017 25713879 Hatalı doldurulan beyannemelerde her bir kalem bazında değil tek beyanname için usulsüzlük cezası uygulanması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-105.01.01

Konu   :Gümrük Kanunu’nun 241 İnci

Maddesinin Uygulanması

(Beyannamede Düzeltme)

 

12.06.2017 / 25713879

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.01.2017 tarihli ve 22092674 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda özetle; İzmit Gümrük Müdürlüğünde TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. adına işlem gören 20.09.2016/IM017459 tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi (118 kalem) için firmasınca adlarına gelen otomobil malzemelerinin ilgili beyannamesinin her bir kaleminde şase ve motor gücünün yanlış beyan edildiği belirtilerek, doğru beyanların yapılabilmesi için düzeltme talep edildiği, redrese işlemlerini müteakiben beyanname muhteviyatı her bir kalem için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1. maddesi uyarınca Müdürlüğünce 30.09.2016 tarihli, 685 sayılı Usulsüzlük Para Cezası Kararı (118*89=10502 TL) düzenlendiği,

Söz konusu uygulamanın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 67/2.maddesine göre her kalem ayrı beyan sayılır hükmü ile Gümrük Yönetmeliğinin “Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller” başlıklı Ek-82 nin 7.maddesi; “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması” hükümlerine amir olarak yapıldığı anlaşıldığından Müdürlüğünce düzenlenen 30.09.2016 tarihli, 685 sayılı Usulsüzlük Para Cezası kararının Bölge Müdürlüklerince de mevzuata uygun bulunduğu ve 04.11.2016/231 tarih/sayılı kararları ile onandığı,

Daha sonra, Bakanlığımız müfettişleri tarafından Derince Gümrük Müdürlüğünün teftişi sonucu düzenlenen 425-A/12 Cevaplı Raporla ilgili olarak alınan 16.12.2016/21001969 tarih/sayılı yazıda; “…Konuyla ilgili olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yapılan yazışmalar çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/1. maddesi uyarınca usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanın (kalemin) esas alınması yerine, beyannamenin kendisinin esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denilmesi üzerine, aşağıda belirtilen ceza kararına karşı Bölge Müdürlüklerine yapılan itirazın incelenmesi aşamasında öncekine benzer şekilde karar verilip verilemeyeceği yönünde tereddüt hasıl olduğu,

Aynı firmanın İzmit Gümrük Müdürlüğünde 06.10.2016 tarihli IM018840 sayı ile Yeşil Hat Kriterinde (YHK) işlem gören serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ilgili olarak Müdürlüğe verdiği 12.10.2016 tarihli, 19332815 sayılı dilekçede; beyanname muhteviyatı tüm kalemlerde (56 kalem/araç) araçların üzerinde radyo olmamasına rağmen sehven TRT bandrol ücreti muafiyet kodu girilerek bandrol ücreti ödendiği belirtilerek, beyannamede düzeltme talep edilmesi üzerine, gereği yerine getirilmekle birlikte; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1. maddesi uyarınca her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere (56*89=4984 TL) tutarında 19.10.2016 tarihli 722 sayılı Usulsüzlük Para Cezası Kararı düzenlendiği,

Yükümlüsünce söz konusu karara yapılan itirazın Bölge Müdürlüklerince incelenmesi aşamasında mezkur beyanname ile 56 adet araç ithalatı yapıldığı, beyannamenin tek kalem yerine, her bir araç için ayrı kalem açılması nedeninin araçla ilgili bilgilerin yazılması zorunluluğundan kaynaklandığının anlaşıldığı,

Bu tür durumlarda, yukarıda belirtilen 12.08.2016 günlü 425-A/12 sayılı Cevaplı Raporla ilgili olarak verilen 16.12.2016/21001969 tarih/sayılı talimat dikkate alınarak, Gümrük Kanunu’nun 241/1. maddesinin uygulamasında her bir kalemin esas alınması yerine beyannamenin kendisinin esas alınmasının uygun olacağı, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve genel bir talimat olarak uygulamaya konulması amacıyla konunun yeniden tetkiki ile yapılacak işlemin bildirilmesi,

Hususları ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 63 üncü maddesi, aynı Kanunun 241/1 maddesi, Gümrük Yönetmeliğinin 584 üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği ek-82’de (Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası gerektiren fiiller) ne de Bakanlıkça yayımlanan diğer Yönetmelik ve Tebliğlerde konuya ilişkin olarak açıkça bir cezai müeyyide öngörülmemektedir.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği Ek-82’nin 7 nci maddesi; “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması” hükmüne amir olup, söz konusu madde metninde beyanın Ek-14’e uygun olmasından değil, beyannamenin Ek-14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir yada birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine Yönetmeliğin 82 nolu ekinin 7. fıkrasında belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}