11.12.2018 39660060 Gümrük Kontrolü altında işlemede KDV mükerrer ödenmemesi için muafiyet GUMKONTM 4091 ve 4291 rejim kodu

11.12.2018 39660060 Gümrük Kontrolü altında işlemede KDV mükerrer ödenmemesi için muafiyet GUMKONTM 4091 ve 4291 rejim kodu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-010.05

Konu   :Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)

 

11.12.2018 / 39660060

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, 03.11.2018 günlü 30584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve bir örneği ilişikte gönderilen Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri No:7 Tebliğ ile; firmaların gümrük kontrolü altında işleme rejimini kullanmaları esnasında yurt içinde Katma Değer Vergisini ödeyerek aldıkları ve/veya daha önce KDV’si ödenerek ithal ettikleri girdilerin bedellerinin nihai ürününün serbest dolaşıma girmesi için verilen gümrük beyannamesindeki KDV matrahından düşülmesine imkân verilerek mükerrer KDV ödenmesinin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Bu itibarla;

Bilge sisteminde “GUMKONTM” muafiyet kodu oluşturulmuş olup söz konusu kodun sadece “4091” ve “4291” rejim kodlu beyannamelerde kullanılmasına,

Bu muafiyet kodunun kullanıldığı beyannamelerde tamamlayıcı bilgi ekranında nihai ürün bünyesinde yer alan daha önce katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ve/veya yurt içinden temin edilen eşyanın bedelinin yükümlüsünce girilmesine,

Girilen bedel kadar KDV matrahından Sistem tarafından düşüm yapılmasına,

Beyannamenin blokesinin kaldırılması aşamasında muayene ile görevli memura; “Tamamlayıcı bilgi alanında beyan edilen tutar kadar KDV matrahında Sistem tarafından düşüm yapılmıştır.” şeklinde işlemin devamına engel olmayacak bir uyarı mesajının verilmesine,

Bu kapsamdaki beyannamelerin “kapatılabilir” statüde kalması; sonrasında ise mezkûr tebliğe uygun olarak ve aylık dönemler halinde hazırlanmış olan YMM ve YGM raporlarının ithalat işlemlerinin gerçekleşmiş olduğu gümrüğe sunulduktan sonra beyanların doğruluğu ve tüm işlemlerinin usulüne uygun yapıldığı anlaşıldığında ilgili beyannameler için gümrük idaresince kapanmış beyannameler ekranından bilgi girilmesi halinde beyannamelerin kapanmış statüye getirilmesine,

ilişkin olarak BİLGE Sisteminde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Bilgileri ile bahse konu BİLGE Sistemindeki yeniliğin yukarıda özetlenen bilgilerle birlikte tüm bağlantılarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}