11.09.2017 27794650 Genel özel antrepo açma işletme taleplerinde yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikasının içeriğinin kontrol edilmesi

11.09.2017 27794650 Genel özel antrepo açma işletme taleplerinde yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikasının içeriğinin kontrol edilmesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :14117770-010.03

Konu   :Yangın Sertifikası

 

11.09.2017 / 27794650

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikler Ek-80’de yeniden düzenlenmiştir.

Gümrük Yönetmeliği Ek-80’in “I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER” bölümünün 1 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca; yatırım izni verilmiş olan, A ve B tipi genel antrepo açmak ve işletmek isteyen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 519 uncu maddesindeki şartları haiz tüzel kişilerin, ilgili gümrük müdürlüğüne verecekleri belgeler arasında “firmanın en az Gümrük Yönetmeliği’nin 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo için düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası” yer almaktadır.

Yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikasının başvuru için aranacak belgeler arasına alınmasındaki amaç; herhangi bir yangın durumunda zarar gören eşya üzerinde hak sahibi olan herkesin (kamu alacakları dahil olmak üzere) alacaklarının garanti altına alınması ve maddi hak kayıpları yaşanmasının önüne geçilmesidir.

Ancak; Bakanlığımıza intikal eden başvuru dosyalarında yapılan inceleme neticesinde, “yangın sertifikası” olarak sunulan belgenin, bazı danışmanlık firmaları, iş güvenliği firmaları, Organize Sanayi Bölgeleri ya da özel eğitim ve etüt merkezleri tarafından ilgili firmanın personeline ya da kişilere yangına karşı verilen bir eğitim sonrasında dağıtılan, kimi durumlarda MEB onaylı, kimi durumlarda ise MEB onayı olmayan bir sertifika olduğu görülmüştür.

Bu itibarla; “yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası” olarak sunulan belgeden; sadece yangın durumuna özgü düzenlenen sigorta belgesi veya poliçesinin ya da değişik risklerin de değerlendirildiği (yangına karşı klozların da bulunduğu) şemsiye sigorta poliçesinin anlaşılması, yangına karşı verilen eğitim sertifikasının ise sigorta poliçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Pamukkale GTBM hariç)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}