10.11.2017 29441590 Mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan sözleşmeye konu edilmemiş istisnai kıymet uygulamasında GY 53-5 Maddesi

10.11.2017 29441590 Mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan sözleşmeye konu edilmemiş istisnai kıymet uygulamasında GY 53-5 Maddesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-155.99

Konu   :Gümrük Yönetmeliğinin 53/5. Maddesi

 

10.11.2017 / 29441590

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 27.03.2015 tarih ve 6901953 sayılı yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

Ek: 1 yazı örneği

 

 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407

Konu   :Gümrük Yönetmeliği 53/5. maddesi

27.03.2015 / 6901953

İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi      :18.03.2015 tarih ve 6673786 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, yükümlülerin zaman zaman, herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarını da Gümrük Yönetmeliği’nin 53. maddesinin 5.fıkrasında yer alan hüküm kapsamında değerlendirilmesi yönünde Gümrük İdarelerine talepte bulundukları, idarelerce madde hükümlerinin farklı yorumlanarak farklı uygulamalara sebebiyet verildiğinin görüldüğü ifade edilerek, konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “İstisnai kıymetle beyan” başlıklı 53. maddesine göre; Kanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine mezkur maddenin 1. fıkrasında belirtilen eşyaların gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.

Mezkur maddenin, 2. fıkrası istisnai kıymetle beyan talebinin sunulması, 3. fıkrası vergi tahakkukunun nasıl yapılacağı ve tamamlayıcı beyana göre yapılacak işlemleri, 4. fıkrası tamamlayıcı beyanlar ile ilgili zamanaşımını, 6. fıkrası ise istisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için yapılacak işlemleri belirtmektedir. Ayrıca istisnai kıymetle beyan yönteminde tamamlayıcı beyanın ne zaman verilmesi gerektiği mezkur Yönetmeliğin 150. maddesinin 3. fıkrasında açıklanmıştır.

Bahse konu yönetmelik maddesinin 5. fıkrasında ise, ithal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurlarının beyanına ilişkin hükümler bulunmakta olup, söz konusu fıkra ile düzenlenen durumun aynı maddenin diğer fıkralarında düzenlenen “istisnai kıymetle beyan usulü” ile ilgisi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, söz konusu maddenin 1, 2, 3, 4 ve 6. fıkraları, yükümlülüğün başladığı tarihte kıymet unsurlarının varlığının bilindiği “istisnai kıymet” uygulamasına ilişkin hükümler içerirken, 5. fıkra tescil anında bilinmesi mümkün olmayan kıymet unsurlarına ilişkin düzenleme yapmaktadır.

Anılan nedenle, herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarının Gümrük Yönetmeliği’nin 53/5. maddesi kapsamında, söz konusu fıkrada belirtilen süre içinde tamamlayıcı beyan verilmesi mümkündür.

Diğer taraftan, mezkur süre içinde böyle bir beyanın verilmemesi ve bu durumun sonradan yapılan denetim sonucunda tespit edilmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 234/1. maddesinin uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}