10.09.2020 57310912 2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı

10.09.2020 57310912 2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Sayı     :90890211

Konu   :2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı

10.09.2020 / 57310912

DAĞITIM YERLERİNE

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Eğitim Uzmanı, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılması Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Görevde yükselme sınavı, sınav kapsamındaki tüm kadrolar için yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Yapılacak sınav sonrası atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK YERLER, KADROLARIN TEŞKİLATI, UNVANI, DERECESİ VE SAYISI:

Atama Yapılacak BirimTeşkilatıKadro UnvanıDerecesiSayısı
İhracat Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü14
Şef35
İthalat Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü12
Şef34
Gümrükler Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü11
Şef34
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü15
Şef35
Dış Temsilcilikler veUluslararası Etkinler Genel Müdürlüğü MerkezŞube Müdürü11
Şef34
Serbest Bölgeler, YurtdışıYatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü MerkezŞube Müdürü13
Şef32
Gümrükler Muhafaza GenelMerkezŞube Müdürü12
Gümrükler Muhafaza Genel MüdürlüğüMerkezGüm. Muh. Kaç. ve İst. Müd.11
Bölge Amiri12
Şef33
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü12
Şef32
Ticaret Araştırmaları Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü11
Şef32
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü12
Şef32
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü12
Şef32
Şef51
Personel Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü15
Şef310
Şef52
Eğitim Uzmanı12
Eğitim Uzmanı31
Eğitim Uzmanı71
Hukuk Hizmetleri Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü12
Şef33
Rehberlik ve Teftiş BaşkanlığıMerkezŞef34
Strateji Geliştirme BaşkanlığıMerkezŞube Müdürü12
Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıMerkezŞube Müdürü12
Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıMerkezŞube Müdürü14
Şef35
Şef52
Merkez BirimleriMerkezMemur5-6-710
  Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlüklerTaşraGümrük Müdürü120
Güm. Muh. Kaç. ve İst. Müd.16
Personel Müdürü15
Şube Müdürü130
TaşraGümrük Müdür Yardımcısı140
Gümrük Müdür Yardımcısı32
Bölge Amiri120
Şef323
Şef426
Şef57
Kısım Amiri345
Kısım Amiri45
Memur520
Döner SermayeTasfiye İşletme Müdürü14
İşletme Müdür Yardımcısı18
Şef310
Şef55
Serbest Bölge MüdürlükleriTaşraŞef310
Ticaret İl MüdürlükleriTaşraŞube Müdürü120
Şef320
TOPLAM   446

Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Eğitim Uzmanı, Kısım Amiri, Şef ve Memur kadrolarına atanabilmek için;

I- Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Bakanlıkta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

ç) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolara atanmak için belirlenen unvanlarda geçirilecek sürenin en az altı ayını Bakanlık birimlerinde geçirmiş olmak.

II- Özel şartlar:

– MERKEZ TEŞKİLATI KADROLARI:

A) Merkez Teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için:

a-İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genele Müdürlüğü, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye, Genel Müdürlüğü, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü kadroları için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

b-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru veya tekniker kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

c-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl veya istatistikçi, fizikçi ve matematikçi kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl yada programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak, 3)En az bir programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

B) Merkez Teşkilatı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

C) Merkez Teşkilatı Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

D) Merkez Teşkilatı Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için:

1) Eğitim bilimleri fakültelerinin eğitim programları ve öğretim, yönetimi teftişi ve planlaması, yetişkin eğitimi ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak yada bu alanlarda lisansüstü öğretim görmüş olmak,

2) Şef, kısım amiri, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya muayene memuru, mütercim, programcı, muhafaza memuru, memur, icra memuru, anbar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl çalışmış olmak,

E)                Merkez Teşkilatı Şef kadrosuna atanabilmek için:

İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genele Müdürlüğü, Risk Yönetimi,Tasfiye ve Döner Sermaye, Genel Müdürlüğü, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yüksek öğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

F) Merkez Teşkilatı Memur kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,

– TAŞRA TEŞKİLATI (GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ) KADROLARI:

A) Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü ile Tasfiye İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

B) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

C) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Personel Müdürü kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Personel Genel Müdürlüğü Şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,

D) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdür Yardımcısı ile İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl yada muayene memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

E) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

F) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Şef (Döner Sermaye dahil) kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yüksek öğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

G) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yüksek öğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

3-Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için ise en az 165 cm boyunda olmak,

H)               Taşra teşkilatı memur kadrosuna atanabilmek için:

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,

– SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ:

A) Serbest Bölge Müdürlüğü Şef kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yüksek öğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

– TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ:

A)                Ticaret İl Müdürlükleri Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için:

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Uzman, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis kadrosunda en az üç yıl yada şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,

B) Ticaret İl Müdürlükleri Şef kadrosuna atanabilmek için:

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yüksek öğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

SINAVA MÜRACAAT:

Başvurular elektronik ortamda 11.09.2020 tarihinde başlayıp 21.09.2020 tarihi saat 23:59 da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınava, son başvuru tarihi itibarıyla sınav ilanında belirtilen şartları taşıyanlar katılabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli sınava başvuruda bulunamazlar.

Sınava katılacak adayların başvurularını Bakanlığımızın Web sitesinde elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Sınav başvuruları, Chrome tarayıcı kullanılarak “ikos.ticaret.gov.tr” adresinde, T.C. Kimlik numarası ve bilgisayar şifresi kullanılarak yapılabilecektir. Ancak ücretsiz izinli olmaları nedeniyle elektronik ortamda başvuruda bulunamayan adaylar başvurularını dilekçe ile EBYS ortamında göndermeleri gerekmektedir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın Web sitesinde ilan edilecektir.

Sınava başvuruda bulunanlar, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilanı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne itiraz dilekçelerini birimlerince EBYS ortamında göndermeleri gerekmektedir.

Sınava katılması uygun görülen adayların listeleri sınavı gerçekleştirecek olan Anadolu Üniversitesine gönderilecek, sınava katılacak adaylar 05-09.10.2020 tarihleri arasında “Sınav Hizmetleri” web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yüzaltmış (160,00) TL sınav katılım ücreti ödemesinde bulunacak olup, başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran veya işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücret iade edilmeyecektir. Sınav katılım ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara ait olup, bu konuda adayların gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava başvurmaları ve katılmaları mümkündür. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Yapılacak yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Yazılı sınavda sorulan soruların, Sınav Kurulu tarafından hatalı olduğunun tespit edilmesi veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dâhil edilmez, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav, 08.11.2020 tarihi saat 10.00’da aşağıda belirtilen Sınav Merkezlerinde yapılacaktır. Sınav yerleri ve sınav salonları, ilgili Üniversite tarafından hazırlanacak, sınav giriş belgeleri 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında adayların erişimine açılacaktır.

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAV MERKEZLERİ VE SINAVMERKEZLERİNE BAĞLI İLER
SıraSınav MerkeziSınav Merkezi Kapsamındaki Diğer İller
1AnkaraKonya, Aksaray, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kastamonu,Kayseri, Kırıkkale,
2İstanbulİstanbul,
3EdirneKırklareli,
4KocaeliSakarya, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu,
5BursaBalıkesir, Kütahya, Yalova, Bilecik, Eskişehir,
6İzmirManisa, Aydın, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli,
7AntalyaIsparta, Burdur,
8TekirdağÇanakkale,
9SamsunOrdu, Sinop, Amasya, Tokat,
10TrabzonErzincan, Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt,
11IğdırErzurum, Ağrı, Kars, Ardahan,
12VanHakkâri, Bitlis, Bingöl, Muş,
13MalatyaSivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Elazığ,
14GaziantepKilis, Şanlıurfa,
15HatayOsmaniye,
16MersinAdana, Karaman, Niğde,
17ŞırnakDiyarbakır, Siirt, Mardin, Batman.

Sınava katılacak adaylar, kadrolarının bulunduğu iller için belirlenen sınav merkezleri veya sınav merkezi kapsamında bulunan iller esas alınarak sınava katılacak olup, geçici görevli olarak kadrosunun bulunduğu birim dışında başka bir birimde görev yapan ve sınav tarihinde geçici görevi devam etmekte olan adaylar durumlarını başvurudan sonra dilekçe ile belirtecekleridir.

Yazılı sınav konuları ekli listelerde gösterilmiştir.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında anılan Üniversite tarafından gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda sınava katılan tüm adaylara % 40 ortak konulardan, % 60 katılacağı birimin görev alanı özel konulardan soru yöneltilecektir.

SÖZLÜ SINAV:

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Eğitim Uzmanı, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları için yapılacak sözlü Sınavlarda adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Kültür ve genel yetenek düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

DİĞER HUSUSLAR:

Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri ve kısım amiri sınavlarını kazanarak atamaya hak kazananlardan Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir.” ibareli geçerli bir sağlık raporu bulunmayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilir.

5 inci dereceli kadrolar için sınava girmeye hak kazanan adaylardan, başarı sırasına göre ilanda belirtilen sayı kadar personelin ataması yapılacaktır. Söz konusu derecede başarılı olan diğer adayların 3 üncü dereceli kadrolara atanması hususunda 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi uyarınca dört yıldan az süreli yüksekokul mezunu olanların 10 yıl, lisans mezunu olanların ise 8 yıllık hizmetinin bulunması gerektiğinden kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Yazılı sınav tüm unvanlarda test usulünde yapılacak olup, sınava katılacak adaylar, sınav esnasında kullanacakları kalem, silgi, kalemtraş vb. sarf malzemelerini yanında getirmeleri gerekmektedir.

Sınavı kazanarak atamaya hak kazananların atama yerleri Bakanlıkça belirlenecektir.

Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,/TC kimlik kartı, KKTC kimlik kartı, TC kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izne ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel

Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi) ibraz emek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (TC kimlik numarasız sürücü belgesi, diğer mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Merkez birimlerinde görev yapmak üzere merkez kadroları için açılan sınavlara şartları taşıyan tüm personel,

Ticaret İl Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sınavlara, Ticaret İl Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı veya döner sermaye işletmesi kadroları için açılan sınavlara, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

Serbest Bölge Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sınavlara, Serbest Bölge Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

Katılabilir.

Adaylar, sınav ilanında belirtilen görevde yükselme sınavı için belirlenen kadrolardan yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilirler.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde iki yıllık yükseköğrenim mezunu olup, görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir.

Söz konusu sınav ilanının tüm personele (izinli, raporlu, geçici görevli v.b. nedenlerle görevde bulunmayan personelde dâhil olmak üzere) duyurulması hususunda birim amirlerince gerekli özenin gösterilmesini rica ederim.

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek: Sınav Konuları

Dağıtım:

Merkez Birimleri

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Serbest Bölge Müdürlükleri

Ticaret İl Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}