10.06.2020 54887143 Kamu kurum ve kuruluşların ithalatının TPS 0340 kodu ile İGM iznine tabi olduğu ile BİLGE de meşruhat çıkmadığından müteyakkız olunması

10.06.2020 54887143 Kamu kurum ve kuruluşların ithalatının TPS 0340 kodu ile İGM iznine tabi olduğu ile BİLGE de meşruhat çıkmadığından müteyakkız olunması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.99

Konu   :Kamu İthalatı İzinleri

10.06.2020 / 54887143

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 31.12.2017 tarihli ve 30287 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın 5 inci maddesi ile 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalat İthalat Genel Müdürlüğü iznine tabi kılınmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek izin belgesi ile yapılmakta olup fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen izin belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranmaktadır. Söz konusu izin belgesi mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/2 sayılı Genelgesi ile 0340 kodlu “TPS-Kamu İthalatı İzin Belgesi” adı altında TPS`ye alınmış olup bu belgeye ilişkin üretilen 23 haneli belge numarası, gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesine yazılmakta ve belge ile beyanname arasında sistemsel kontroller yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ`de izin belgesi aranmayacak eşya belirtilmiş ve izin belgesi verilmeyecek eşyaya (negatif liste) ilişkin listelere yer verilmiş olmakla birlikte izin belgesi aranacak eşya belirtilmediğinden BİLGE Sisteminde beyannamenin tescili esnasında GTİP`e göre söz konusu belgenin aranması zorunluluğu veya beyanname tescil aşamasında yükümlüye soru sorularak belgenin referans edilmesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yine, Kamu İhale Kurumu`nun EKAP sistemi üzerinde vergi numarası zorunlu olmadığından kamu kurum ve kuruluşlarının güncel bilgilerinin bulunmadığı Kamu İhale Kurumu tarafından bildirilmiş olup, BİLGE Sisteminde vergi numarası bazında bir düzenleme yapılamamıştır.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalatta İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 0340 kodlu “TPS-Kamu İthalatı İzin Belgesi”nin gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yer alıp almadığının kontrol edilmesi hususunda azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}