09.04.2020 53796863 Bir fatura peşin ve vadeli olduğunda ayrı beyannamede açılsa dahi KKDF takibi için ödemenin orantılanarak beyan edilmesi

09.04.2020 53796863 Bir fatura peşin ve vadeli olduğunda ayrı beyannamede açılsa dahi KKDF takibi için ödemenin orantılanarak beyan edilmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.06

Konu   :KKDF “Transfer Bildirim Formları”

09.04.2020 / 53796863

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu`nun (KKDF) tahsilinde aynı fatura muhteviyatı bir antrepo beyannamesi eşyalar için tek bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi sunulması yerine, ödeme şekillerinin KKDF’ye tabi olan ve olmayan eşyalara göre farklılaştırılarak iki (veya daha fazla) adet serbest dolaşıma giriş beyannamesinin sunulması yoluna gidilerek, dağıtım prensibini esas alan “Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması” konulu 2017/20 ve 2018/4 sayılı Genelge hükümlerinin etkinsiz hale getirildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli, 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ`e göre; bedelin ithalden önce ödendiği uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden peşin, akreditifli ve vesaik mukabili ödeme şekilleri ile yapılan ithalatlar, KKDF kesintisine tabi olmamakta ve fakat kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri ise % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunun 67nci maddesinin 2nci fıkrasına göre; bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan sayılmaktadır ve bir kalemin eksik veya fazlası diğer kalemin fazla veya eksikliğine mahsup edilememektedir. Aynı Kanunun 69 uncu maddesinin 2nci fıkrasına göre; aynı beyanname kapsamı eşyanın tümünün aynı anda teslimi esas olup; bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyanname konusu eşya gibi değerlendirilmektedir.

İlgili Kanun hükümleri çerçevesinde BİLGE Sisteminde bir antrepo beyannamesi ve bir fatura muhteviyatı eşyaların bölünmek suretiyle iki ayrı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile beyan edilmesi mümkündür. Ancak 2018/4 sayılı Genelgenin “Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı” başlıklı bölümünün ikinci maddesinde; ” Eşyaya dair fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilir” hükmünü amir olmakla birlikte, her kalem ayrı bir beyanname konusu olduğundan dolayı, tek bir fatura kapsamı eşyaların tek bir beyanname kapsamında ve ayrı kalemlerde beyan edilmesi ile iki farklı beyannameye konu olması arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, bedelinin bir kısmı “peşin” bir kısmı “vadeli” olan bir fatura muhteviyatı eşyalar için farklı serbest dolaşıma giriş beyannameleri sunulması halinde, aynı fatura kapsamı her beyanda ilgili Genelge hükmü doğrultusunda dağıtım prensibinin dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}