08.07.2020 55655618 Sonradan A.TR ibraz edilerek geri verme taleplerinde menşe şahadetnamesinin ibrazı durumuna göre EMY tahsil edilmesi

08.07.2020 55655618 Sonradan A.TR ibraz edilerek geri verme taleplerinde menşe şahadetnamesinin ibrazı durumuna göre EMY tahsil edilmesi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :20117910-163.08
Konu   :2018/11799 Sayılı Kararda Menşe
            İspatı
 
 
08.07.2020 / 55655618
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İlgi:     17.02.2020 tarih ve 52216372 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere, 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil veya muhteva itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi halinde; menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler nakit teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir. Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir. Süresi içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibrazı halinde alınan teminat iade edilir. Menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi halinde ise alınan teminat irat kaydedilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen haller dışında, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutar geri verilir. Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir.”
Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna ise aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
“Ancak, (c) bendinin istisnası olarak, eşyanın aynı zamanda birden fazla ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olması ya da aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda menşe şahadetnamesi aranır. Menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi halinde, tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır.”
İlgide kayıtlı yazımızda, AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda menşe ispatının ve buna bağlı olarak geri verme veya tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle yapılan değerlendirme neticesinde; AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için;
1. Eşyanın mezkur Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesi serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında beyanname ekinde yer alıyorsa, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu`nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi,
2. A
.TR dolaşım belgesiyle birlikte eşyanın mezkur Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesinin Gümrük Yönetmeliği 38 inci maddesi kapsamında beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak koşuluyla gümrük idaresine sonradan ibraz edilmesi halinde, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu`nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi,
3. A
.TR dolaşım belgesinin gümrük idaresine sonradan ibraz edildiği esnada eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile tevsik edilmediği durumda ise eşyanın menşeinin beyannamede ne şekilde beyan edildiğine bakılmaksızın
a) Gümrük Yönetmeliği 205/4 üncü maddesi gereğince mezkur Karar kapsamında tahsil edilmesi gereken EMY’nin Karardaki en yüksek had üzerinden hesaplanarak EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin ek tahakkuk çıkarılması ve tahsil edilmesi,
b) EMY ve buna tekabül eden vergilerin tahsil edilmesini müteakip “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu`nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi, yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
 
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}