07.04.2020 53728571 İhracatı ön izne bağlı bedelsiz eşyada TİTCK, Bin dolar üstü kayda bağlı bedelsiz ihracatın ise ihracatçı birliğine başvurulacağı

07.04.2020 53728571 İhracatı ön izne bağlı bedelsiz eşyada TİTCK, Bin dolar üstü kayda bağlı bedelsiz ihracatın ise ihracatçı birliğine başvurulacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı     :70422525-451.99

Konu   :Yardım ve Hibe Maksadıyla

 Gönderilecek Eşya Hk.

07.04.2020 / 53728571

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi      :31.03.2020 tarihli ve 52707093-140.04/00053601163 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, son dönemde, “04/03/2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Tebliğ uyarınca ihracı ön izne bağlanan mallar ile 18/03/2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Tebliğ ile ihracı kayda bağlanan malların, Büyükelçilikler/Konsolosluklar gibi diplomatik birimler ile kamu kurum/kuruluş veya özel şirketler tarafından yardım/hibe veya yurtdışındaki şirket çalışanlarına gönderilmek istenmesi durumunda söz konusu eşyaların anılan Tebliğlerin kapsamı dışında bırakılarak ön izne ya da kayda bağlanmaksızın ihraç edilmesi” yönünde talepler geldiği ifade edilmekte olup, konuya ilişkin Genel Müdürlüğümüz değerlendirmesi talep edilmektedir.

Malumları olduğu üzere, Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in (İhracat 2008/12) “yasak ve ihracı ön izne bağlı mallar” başlıklı 4 üncü maddesi, “İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür” hükmünü, aynı Tebliğ’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ise “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (2006/7) eki listedeki mallardan, değeri FOB l.000 (bin) ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır” hükmünü amirdir.

Yine malumları olduğu üzere;

·                    4/3/2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)” ile ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar arasına, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)”, “tulum (koruyucu iş elbisesi)”, “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)”, “gözlük (koruyucu gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi ve cerrahi maske” ve “tıbbi steril/non-steril eldivenler” eklenmiş olup, bu ürünlerin ihracatı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştır.

·                    18/3/2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” ile ihracı kayda bağlı mallar arasına Etil Alkol (GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00) olmak üzere), Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11), Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12), Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47), Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03) eklenmiştir.

·                    26/3/ 2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/6)” ile ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar arasına Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilatör Cihazı Sarfları, Hasta Devreleri (Anestezi/Ventilatör Devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri ve Yoğun Bakım Monitörleri” eklenmiş olup bu ürünlerin ihracatı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştır.

Öte yandan; bahse konu düzenlemeler ile amaçlanan küresel salgın döneminde yurt içi piyasanın ihtiyacı olan ürünlerde oluşabilecek muhtemel tedarik sıkıntısını ortadan kaldırmak üzere tedbir almak olup, anılan mevzuat hükümlerinde diplomatik veya şahsi yardım/hibe şeklindeki ihraç talepleri için ayrı bir istisnai düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu hususlar muvacehesinde; Genel Müdürlüğümüzce,

I. Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in (İhracat 2008/12) 4 üncü maddesi gereğince yukarıda mezkur ihracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön izninin alınmasının,

II. İhracı Kayda bağlanan bahse konu mallardan değeri FOB l.000 (bin) ABD Dolarını geçen malların bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı arandığından, bu malların ihracatında ise ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (“etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit” ihracatına konu olan mallar için koordinatör birlik olarak tayin edilen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne, “Yalnız meltblown kumaş” ihracatına konu mallar için koordinatör birlik olarak tayin edilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne), ihracatçı firmalar tarafından başvuruda bulunulmasının,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

Ö. Volkan AĞAR

Genel Müdür

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}