06.07.2017 26303656 Tamir amaçlı halı eşyasının dahilde işleme izninde indirimli teminat kullandırma koşulları (26098207 Bakanlık Onayı)

06.07.2017 26303656 Tamir amaçlı halı eşyasının dahilde işleme izninde indirimli teminat kullandırma koşulları (26098207 Bakanlık Onayı)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :41208501-020

Konu   :Teminat Oranı

 

 

06.07.2017 / 26303656

DAĞITIM

 

 

Yurt dışından tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşya ile ilgili olarak Bakanlığımıza yapılan başvurularda, söz konusu eşya üzerindeki ilave gümrük vergisi nedeniyle kamu alacağının güvence altına alınmasını teminen verilmesi gereken teminat miktarının yüksek çıktığı, bu işle iştigal eden firmaların küçük ölçekli olması nedeniyle söz konusu teminatları karşılamada güçlük çekmeleri ve bu nedenle de ihracat yapamaz hale geldiklerine yer verilmektedir.

Bu itibarla, Bakanlık Makamından alınan 4/7/2017 tarihli 26098207 sayılı Onay çerçevesinde;

1) Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan Dahilde İşleme İzni başvurusunu müteakip yükümlünün güvenilirliğinin ve geçmiş performansının belirlenmesini teminen son 1 (bir) yıl içinde ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 ila 238 inci maddelerindeki vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanan cezalardan en az beşine(5) veya 241 inci maddesindeki usulsüzlük cezasına sayı itibariyle ondan(10) çok temas eden fiilin bulunup bulunmadığının Ceza Takip Programı üzerinden kontrol edilmesi,

2) Söz konusu kontrol neticesinde, bahsi geçen kritere temas eden fiili bulunmayan başvuru sahibinin iznine bu Onaydan faydalandırılmasını teminen şerh düşülmesi,

3) İzin kapsamında yapılacak ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince söz konusu ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmesi,

4) Bahsi geçen güvenilirlik ve geçmiş performans kriterini karşılayamayan başvuru sahibinin işlemlerinin mer’i düzenlemeler kapsamında tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür V.

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}