05.06.2017 25501654 Yolcu beraberi beyan harici eşyada iki kat vergi ödenmediğinde gümrüğe terk sayılacağından derhal tasfiye edilmesi

05.06.2017 25501654 Yolcu beraberi beyan harici eşyada iki kat vergi ödenmediğinde gümrüğe terk sayılacağından derhal tasfiye edilmesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :18723479-153.16

Konu   :Gümrük Kanununun 235/3.

Maddesinin Uygulanması Hk.

 

05.06.2017 / 25501654

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal ettirilen bilgilerden, yolcu eşyasına yönelik mevzuatın nasıl uygulanacağını açıklayan 16.01.2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Genelge’nin 1 inci maddesinde, yeşil hattan geçen yolcunun gümrük personelince yapılan kontrolde beyanına aykırı ve ticari mahiyette olmayan muafiyet kapsamı dışındaki eşyaya 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3 üncü maddesi çerçevesinde işlem yapılması gerektiği, Genelge’nin 5 inci maddesinde de, yolcu beraberi olarak getirilen ve gümrüğe sunulmayan bu eşyanın gümrük vergilerinin iki katı ödenmemesi durumunda anılan Kanunun 48/2 nci maddesi uygulanmaksızın gümrüğe terk edilmiş sayılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmesine karşın, bu eşyanın işlemlerinin aynı Genelge’nin 2 nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışıldığı, eşyanın yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına alındığı ve yolcuların söz konusu eşyaya ilişkin herhangi bir gümrük beyanında bulunmaması veya geç bulunması nedeniyle gümrük idarelerimiz nezdinde iş yükü oluştuğu, yolcu eşyası ambarlarının kapasitesi üzerine çıktığı ve süresi içerisinde tasfiye işlemlerine başlanılmadığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 235/3 maddesi ” Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.” hükmüne amirdir.

Bununla birlikte, 2014/2 sayılı Genelgenin 5 inci maddesinde yer verilen ” Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi uyarınca iki kat olarak ödenmesi öngörülen gümrük vergilerinin ödenmemesi halinde, eşyanın anılan Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaksızın gümrüğe terk edilmiş sayılarak işlemlerin bu çerçevede tekemmül ettirilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.” hükmüyle söz konusu Kanun maddesinin nasıl uygulanacağına açıklık getirilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu Genelge’de de belirtildiği üzere, gümrüğe sunulmayan Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi kapsamında giren eşya için iki kat olarak ödenmesi öngörülen gümrük vergilerinin ülkeye giriş anında ödenmesi halinde eşyanın ilgilisine teslim edilmesi, gümrük vergilerinin ödenmemesi halinde ise eşya gümrüğe terk edilmiş kabul edilerek tasfiye hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}