03.10.2018 37636110 EMY ve İGV geçici maddeleri kapsamında antrepo ve serbest bölgelerde bulunan eşyanın süresiz vergiye konu olmayacağı

03.10.2018 37636110 EMY ve İGV geçici maddeleri kapsamında antrepo ve serbest bölgelerde bulunan eşyanın süresiz vergiye konu olmayacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-110.99

Konu   :İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Geçici Madde Uygulaması

Antrepoda ve Serbest Bölgede

Bekleyen Eşya

 

03.10.2018 / 37636110

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Bilindiği üzere, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların geçici maddelerinde; “Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz” denilmektedir.

Söz konusu Karar maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak gerek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılarda gerekse de Bakanlığımıza ulaşan dilekçelerde, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların yayımı tarihinden önce serbest bölgelere ve antrepolara gelmiş eşya için ihdas olunan ilave gümrük vergilerinin, ek mali yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğüne görüşleri sorulmuş olup anılan Genel Müdürlükten alınan ve ilişikte bir örneğine yer verilen 13.08.2018 tarihli ve 81635 sayılı yazıda;

” Bilindiği üzere muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 25/6/2018 tarihli ve 30456 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de 2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın geçici maddelerinde;

“Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, ilave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.

Öte yandan antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği mülahaza edilmektedir.”

denilmektedir.

Yine anılan Genel Müdürlükten alınan ve bir örneği ekli 06.09.2018 tarihli ve 86398 sayılı yazıda;

” İlave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar’a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ile ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise yayınlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.”

denilmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Ek: 2 adet yazı örn.

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :56067857-249 -E.81635                                                                              13.08.2018

Konu   :İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Geçici Madde Uygulaması

 

 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi:     a) 30.07.2018 tarihli 20117910 – 99 sayılı yazınız.

b) 08.08.2018 tarihli 20117910 – 36172683 sayılı yazınız.

 

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 25.6.2018 tarihli ve 30456 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın geçici maddelerinde;

“(1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, ilave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe, süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.

Öte yandan, antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak olan Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği mülahaza edilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :56067857 – 744.05.04 – E.86398                                                                 06.09.2018

Konu   :Geçici Madde Uygulaması

 

 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi:     a) 27.07.2018 tarihli ve 36172683 sayılı yazınız.

b) 13.08.2018 tarihli ve 81635 sayılı yazımız.

c) 17.08.2018 talihli ve 36725461 sayılı yazınız.

İlgi (c)’de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, ilave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar’a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise, yayımlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}