03.09.2020 57075461Gemi inşaa eden firmaların yatırım teşvik ve muafiyet kapsamı ithalatlarda ÖTV tahsili ile GK9 muafiyet kodu işletilmemesi

03.09.2020 57075461Gemi inşaa eden firmaların yatırım teşvik ve muafiyet kapsamı ithalatlarda ÖTV tahsili ile GK9 muafiyet kodu işletilmemesi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :18723479-153.08
Konu   :Gemi İnşa Eden Firmaların
İşlemlerinde Alınacak Özel
Tüketim Vergisi Hakkında
 
03.09.2020 / 57075461
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte gönderilen 16.06.2020 tarihli ve 55014939 sayılı yazıda; Erenköy Gümrük Müdürlüğünün 11.05.2019 tarihli ve 54305646 sayılı yazısından bahisle;
Gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların bu faaliyetleri ile ilgili serbest dolaşıma giriş işlemlerinde farklı mevzuat hükümlerinden faydalanılarak işlemlerin yapıldığının görüldüğü; ilk olarak, gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların. 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun kapsamında yapmış oldukları ithalatlara, öncelikle Liman Başkanlığınca “işbu fatura kapsamındaki eşya 2581 sayılı kanuna göre gümrük muafiyetinden yararlanır” şerhi konulmuş orijinal faturalar sunularak, muafiyet kutucuğuna “DENTV`” kodunun girildiği. KDV muafiyeti için KDV Kanununun 13/a maddesi ile 16/1-a maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığından almış olduktan “Vergi İstisna Belgesi” ile beyannamelerin ikinci muafiyet kutucuğuna “KDV13A” kodunun girildiği, böylelikle ilgili beyannamelerde varsa ÖTV hariç bütün vergilerden muafiyet sağlanarak serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlandığı.
Ayrıca, ilgili firmaların ÖTV ve Ürün Güvenliği muafiyetini ileri sürerek yapmış oldukları serbest dolaşıma giriş işlemlerinde: ÖTV Kanununun 7/6 maddesi. Gümrük Kanununun 167/1-9-d maddesi ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 97/1-a ve 112/1 maddeleri ile 2014/17 ve 2014/10 sayılı Genelgeler dayanak gösterilerek, beyannamelerde ÖTV muafiyeti için “ÖTV1” muafiyeti, ürün güvenliği denetimlerinden muafiyet için ise “GK9” muafiyeti seçerek işlemlerinin gerçekleştirdiği.
İkinci yöntem olarak, tersanelerde çeşitli teşvikler kapsamında gemi imal ve inşa eden firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi ile serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmakta olduğu yukarıda belirtilen yöntemden farklı olarak ilgili firmaların Liman Başkanlıklarına gitmeden Yatırım Teşvik Belgesini kullanarak. 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi hükmü gereği muafiyetten yararlanarak işlem tesis ettiği, bu yöntemde, firmaların sadece Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi (Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2016 tarih 14793290 sayılı yazısı) ve KDV’den muafiyet sağlandığı, Ek Mali Yükümlülük (Makamlarının 17.02.2020 tarih 52329576 sayılı yazısı) ile Anti damping2e muafiyet sağlamadığı,
Yatırım teşvik kapsamında gemi imal ve inşa eden firmaların ÖTV muafiyetine sahip olup olmayacağı konusunda, 12.11.2009 tarihli 27404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 seri No.lu Tebliğ ve Makamlarının 2003/11 sayılı Genelgesinde, yatırım teşvik kapsamı eşyalardan ÖTV’nin tahsil edilmesi gerektiğinin belirtildiği, fakat yukarıda belirtildiği gibi gemi, imal ve inşa eden firmalarca tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde muafiyet kutucuklarına “OTV1” ve “GK9” seçilerek işlemlerin tekemmül ettirildiğinin görüldüğü,
Bu kapsamda özellikle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/1-9(d) bendinde belirtilen “deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donalım ve işletme malzemesi” ifadesinin büyük önem kazandığı, bu ifadenin tersanelerde henüz yapılmakta, inşa edilmekte olan gemileri kapsayıp kapsamadığı hususunda tereddütlerin bulunduğunun belirtildiği ve Bölge Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda;
2581 sayılı Kanun kapsamında ithal edilen eşyaların 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/6 maddesi kapsamına girmediği, dolayısıyla ÖTV’den muaf tutulamayacağı. KDV ve ithalde alınan diğer vergi resim ve harçlardan ise muaf olduğunun,
İkinci olarak. Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Yatırım Teşvik Belgeli olarak yapılan ithalat işlemleri ile ilgili;
Gümrük Genel Tebliğinin (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) (12.11.2009 t. 27404 s. R.G.) 2. Maddesi, “(1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizata gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi istisnası uygulanmasıdır.” hükmü gereği KDV ve gümrük vergisinden muaf olduğunun,
2003/11 sayılı Genelgede özetle, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda Özel Tüketim Vergisi istisnası uygulanmasının mümkün bulunmadığı ifade edildiğinden dolayı yatırım teşvik belgesi kapsamında işlem gören eşyanın Özel Tüketim Vergisine tabi olacağının mütalaa edildiği belirtilerek,
Hem uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını hem de herhangi bir gelir eksikliğine sebebiyet verilmemesini teminen konunun açıklığa kavuşturularak talimata bağlanması talep edilmektedir.
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün mezkur yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde Bölge Müdürlükleri mütalaasında da belirtildiği üzere;
– Gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun kapsamında yapmış oldukları ithalatlarda anılan Kanunun 1 inci maddesi uyarınca gümrük vergisinden muafiyet tanınması. KDV Kanununun 13/a maddesi ile 16/1-a maddesi uyarınca hüküm altına alınmış olan istisna kapsamında. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan “Vergi İstisna Belgesi “sunulmuşsa bu belgeye istinaden KDV istisnası uygulanması, ÖTV Kanununda ise herhangi bir istisna düzenlemesi olmadığından ÖTV’nin tahsil edilmesi;
Gümrük Kanununun 167/1-9/d maddesi ile 2009/15481 sayıl, Bakanlar Kurulu Kararının 97/1-a ve 112/1 maddeleri uyarınca, yapımı tamamlanmış yüzer haldeki deniz taşıtlarına donatım ve işletme malzemelerinin ithalatının 2014/17 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi:
–          Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi olarak yapılan ithalat işlemlerinde ise, Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No:9) ve 2003/11 sayılı Genelge uyarınca ÖTV istisnası uygulanmaması;
Gerekmektedir.
Ayrıca, 2581 sayılı Kanun ile 2012/3305 sayılı BKK kapsamı ithalatlarsa, 2009/15481 sayılı BKK’nın 112 nci maddesinin işletilmemesi gerekmekte olup, söz konusu madde sadece “GK)” muafiyet kodu ile yapılan işlemlerde geçerli bulunmaktadır.
Bu itibarla, gemi inşa eden firmaların ithalat işlemleri ile ilgili olarak yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılması yönünde bağlantınız gümrük müdürlüklerinin talimatlandırılması ve mevzuatta belirtilen zamanaşımı hükümleri göz önünde bulundurularak, geriye dönük yapılacak inceleme neticesinde eksik alındığı tespit edilen kamu alacağı için mevzuat dahilinde gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
Ek       :1 yazı ve ekleri örn.
 
DAĞITIM      :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}