02.06.2017 25386326 El konulan veya sicile şerh verilen taşıtların 6770 kanun kapsamında İadesinin 31.7.2017 ye kadar yapılabileceği

02.06.2017 25386326 El konulan veya sicile şerh verilen taşıtların 6770 kanun kapsamında İadesinin 31.7.2017 ye kadar yapılabileceği

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-010.03

Konu   :4458 ve 5607 Sayılı Kanun

Kapsamında Araçların İadesi

 

02.06.2017 / 25386326

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

27.01.2017 tarihli, 29961 sayılı Resmi Gazetede 18.01.2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanununa geçici 9 uncu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa geçici 10 uncu maddeler eklenmiştir.

12.04.2017 tarihli, 30036 sayılı Resmi Gazetede “Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik”,

09.05.2017 tarihli ve 30061 sayılı Resmi Gazete’de “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında;

-Trafik siciline şerh verilen, ancak fiilen el konmayıp sahiplerinde bırakılan araçlar

-6770 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce soruşturma aşamasında el koyma kararı verilen araçlar

için yapılan başvuruların kabul edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı görülmektedir.

Trafik siciline şerh verilen, ancak fiilen el konmayıp sahiplerinde bırakılan araçlar için;

– 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235. maddesi kapsamında konulan şerhin kaldırılması için yapılan başvurular kabul edilerek ilgili yönetmelikte belirtilen %25’lik tutarın tahsilinden sonra şerhin kaldırılması için gerekli işlem yapılacaktır.

– 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca açılan davalarda el koyma işleminin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesine göre araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle yapıldığı durumlarda, şerhin kaldırılması için yapılan başvurular kabul edilerek ilgili yönetmelikte belirtilen %25’lik tutarın tahsilinden sonra şerhin kaldırılması hususu ilgili mahkemenin bilgisine sunulacaktır.

6770 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 27.01.2017 tarihinden önce soruşturma aşamasında el koyma kararı verilen araçlara ilişkin sonraki bir tarihte dava açılması ve dava açıldıktan sonra 31.07.2017 tarihine kadar başvuruda bulunulması durumunda yönetmelik hükümlerinden faydalanılabilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}