01.11.2017 29114316 Teslim Alınmış Statüdeki Beyannamelerde Kısmi Teminatta BİLGE sisteminde muayene memurunca seçme imkanı

01.11.2017 29114316 Teslim Alınmış Statüdeki Beyannamelerde Kısmi Teminatta BİLGE sisteminde muayene memurunca seçme imkanı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :80572740-157.01

Konu   :Teslim Alınmış Statüdeki

Beyannamelerde Kısmi Teminat

 

01.11.2017 / 29114316

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 19.10.2017 tarihli ve 28821200 sayılı yazıda özetle; gümrük beyannamelerinde yapılan kontrollerde ortaya çıkan ilave vergi tahakkuklarına ilişkin düzenlenen ceza kararlarının Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak kısmi teminata bağlanabildiği halde, tespit edilen ilave vergi tahakkuklarının teminata bağlanamadığı, BİLGE sistemi üzerinde bu yönde teknik düzenleme yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesi “(1) Yükümlüler, mercilerince verilecek kararlardan önce, ihtilaf konusu eşyayı çekmek isterlerse, aşağıda yazılı şartlarla istekleri kabul olunur ve eşyanın çekilmesine izin verilir. … b) Yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve para cezalarının teminata bağlanması” hükmüne amirdir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından konuyla ilgili olarak teknik düzenleme yapılması istenilmiş, yapılan düzenleme test edilerek 31.10.2017 tarihi itibariyle devreye alınmıştır.

Yeni düzenleme ile; BİLGE sisteminde teslim alınmış statüdeki gümrük beyannameleri için beyana nazaran yeni tahakkuk gerektiren durumların tespitinde, mükellef tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca talep edilmesi halinde, muayene memuru tarafından beyannamenin Vergi ve Dokümanlar Kısmından kısmi teminat seçme imkanı getirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

H. Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım :Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}