01.06.2017 25409476 Geri dönüştürülmlüş plastiklerin eşdeğer eşya kapsamında ithalatına izin verilmemesi üretici belgesi analiz sertifikası ibrazı

01.06.2017 25409476 Geri dönüştürülmlüş plastiklerin eşdeğer eşya kapsamında ithalatına izin verilmemesi üretici belgesi analiz sertifikası ibrazı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi

Sayı     :41208501-132.05.02

Konu   :DİİB’de 122 Nolu Özel Şart

Tedbirleri

 

 

01.06.2017 / 25409476

DAĞITIM

 

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 22.05.2017 tarih ve 55954 sayılı yazıda; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 39.01-39.14 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan plastik hammaddelerinin ikincil üründen mi (geri dönüştürülmüş plastik malzemeden üretilen plastik hammaddeler) yoksa orjinal mi olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama bulunmadığı, birincil ve ikincil ürünlerin aynı gümrük tarifesinde sınıflandırıldığı,

Her yıl yeniden yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nde 39.01-39.14 (39.03 hariç) GTİP’li ürünün birincil ürün olması durumunda bunu gösterir “üretici belgesi” ve “analiz sertifikası”nın ibraz edilmesi halinde ithalatının mümkün olduğunun mezkur Tebliğin 11 nci maddesinin 5 nci fıkrası ile hüküm altına alındığı,

Bu çerçevede, 39.01-39.14 (39.03 hariç) GTİP’li eşyanın ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) düzenlenirken, DIR kapsamında eşdeğer eşya uygulamasıyla ikincil ürünlerden elde edilen girdilerin ithalatına mani olunması amacını muhafaza edecek şekilde ve mezkur Tebliğ’de serbest dolaşıma giriş rejimi için öngörülen kural kapsamında; 39.01-39.14 (39.03 hariç) GTİP’li eşyanın ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgesi Özel Şartlar kısmına;

“İşbu belge kapsamında eşdeğer eşya olarak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2015/3) Ek-1 sayılı listesinde tanımlanan 39.01 (bu GTİP dahil) ila 39.14 (bu GTİP dahil) (39.03 hariç) Gümrük Tarife Pozisyonlu eşyanın ithalatına izin verilmez. Belge konusu 39.01 (bu GTİP dahil) ila 39.14 (bu GTİP dahil) (39.03 hariç ) Gümrük Tarife Pozisyonlu eşyanın mezkur Tebliğ’in Ek-1 sayılı listesinde tanımlanan eşya olmaması halinde ise, söz konusu Tebliğin 11 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen Üretici Belgesi ve analiz sertifikasının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi kaydıyla eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilir.”

şeklinde 122 nolu özel şartın eklendiği,

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 14 üncü maddesi ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 31 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gümrük idarelerince ithalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem tesis edileceğinin hükme bağlandığı,

Bu itibarla, bahse konu mevzuat hükümleri çerçevesinde, 3901-3914 (3903 hariç) GTİP’li eşyanın ithalatını öngören DİİB’lere eklenen 122 nolu özel şart kapsamında;

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nin Ek-1 sayılı listesinde tanımlanan 39.01-39.14 (39.03 hariç) GTİP’li eşyanın eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilmemesi,

-Söz konusu eşyanın birincil ürün olması halinde ise söz konusu Tebliğ’in 11 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen Üretici Belgesi ve analiz sertifikasının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi kaydıyla eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 39.01-39.14 (39.03 hariç) GTİP’li eşyanın DIR kapsamında ithalinde DİİB’nin özel şartlarında belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesisi hususunda gereğini rica ederim .

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}