Kayıt belgesi duyurusu-İTKİB

Kayıt belgesi duyurusu-İTKİB

ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Yetkili/İlgili;

Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

Bu kapsamda ilgili tebliğin 4. maddesi “ Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.’’ hükmünü amirdir.

Bu bağlamda, 31 Ocak 2019 tarihinden itibaren 42.02 ve 42.03 tarife pozisyonları ile 61., 62., 63., 64. (64.06 hariç) fasıllar altında sınıflandırılan eşyadan([1]) Ek 1’de belirtilen menşeli olanlarına yönelik yapılacak kayıt belgesi başvurularında ithalatçı firmaların üretim, ihracat, ithalat ve istihdam verisi gibi kriterleri dikkate alarak yapılacak olan risk bazlı değerlendirme sonucunda gerekli kriterleri karşılamayan firmalardan([2]ekte yer alan bilgi ve belgeler talep edilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin İTKİB Genel Sekreterliği’ne sunulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, menşe ülke ve firma bazında gerçekleşen ithalat izlenecek olup; gerekli görülmesi halinde diğer ülkelerden veya firmalardan da ek bilgi ve belge talep edilebilecektir.

Bilgilerinize rica olunur.

 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

EK: 1 – EK BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLECEK MENŞE ÜLKELER

 

 1. ÇİN HALK CUMHURİYETİ
 2. BANGLADEŞ
 3. VİETNAM
 4. ENDONEZYA
 5. HİNDİSTAN
 6. KAMBOÇYA
 7. PAKİSTAN
 8. SRİ LANKA
 9. BURMA (MYANMAR)
 10. TAYLAND

 

 

 

 

 

EK-2

TALEP EDİLECEK EK BİLGİ VE BELGELER

 1. Bir örneği aşağıda yer alan İhracatçı/Üretici Bilgi Formu. (Menşe ülke yetkili makamlarınca yapılacak olan resmi kurum içerik onayının ardından ülkemizin menşe ülke diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.)

 

 1. Varsa üretici firmanın sahip olduğu marka/markaların tescil belgesi. (Menşe ülke yetkili makam onayının ardından Türkçe’ye yeminli tercümesi yaptırılacak olup hem menşe ülke dilindeki belgeler hem Türkçe belgeler ülkemizin menşe ülkedeki diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.)

 

 1. Üretici firmanın ülkemizde yerleşik olan bir marka sahibine üretim yapması halinde, marka sahibi ithalatçı firmanın marka tescil belgesinin fotokopisi ve iki firma arasındaki ticari ilişkiyi tevsik edici bilgi/belgeler.

 

 

Not: Ticaret Bakanlığı’nca gerek görülmesi halinde, talep edilen ek bilgi ve belgelerde ve risk kriterlerinde güncelleme yapılabilecektir.

 

 

 

İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU

(EXPORTER – PRODUCER ınformatıon FORM)

 

Bu form dört bölümden oluşmakta olup ihracatçı ve üretici firmaya ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 4’te yer alacaktır.

 

(This form consists of four sections and contains information with regard to the exporter company and the producer company. The accuracy of the content of information in this form shall be approved by an official body in the related country. All the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body’s authorized person shall be approved by the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company’s declaration, the official body’s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section IV.)

 

 1. I.                   İHRACATÇI firmaya İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION about THE EXPORTER company)

Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  

İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler             

(Information With Regard to the Tax Authority the Exporter Company Is Registered To)

Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)  

İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Exporter Company)

Kayıtlı Sermaye Miktarı

(Amount of Registered Capital)

 

Toplam Ciro (Total Turnover)

 

Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)

 

Çalışan İşçi Sayısı (Number of Workers)

 

İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

 

 

ıı. ÜRETİCİ firmaya İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER company)

Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  

Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler

(Information With Regard to the Tax Authority

the Producer Company Is Registered To)

Unvan (Title)

Adres (Address)

Telefon (Telephone)

Faks (Fax)

E-posta (E-mail)

Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)

Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Producer Company)

Üretime Başlangıç Tarihi (Initiation Date of Production)

Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz. (Scope of production – Please Indicate the Items Produced.)

Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz (Production License. Please Indicate the Licensee.)

Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount of Registered Capital)

Toplam Ciro (Total Turnover)

Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)

Yıllık Çalışma Günü Sayısı (Number of Working Days per Year)

Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours per Week)

Çalışan İşçi Sayısı (Number of Workers Employed)

Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerini Belirtiniz. (Please Indicate Any National or International Quality Certificates That the Producer Owns.)

İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (Average Monthly Salary per Worker)

 

 

III . ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ

(ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)

Göstergeler (Indicators) Birim (Unit)*

YILLAR (YEARS)**

20..

20..

20..

Toplam Kapasite

(Production Capacity)

Miktar (Quantity)

Toplam Üretim

(Total Production)

Miktar (Quantity)      

Değer

(Value)

     

Toplam Yurt İçi Satışlar

(Total Domestic Sales)

Miktar (Quantity)      

Değer

(Value)

     

Toplam İhracat

(Total Exports)

Miktar (Quantity)      

Değer

(Value)

     

Dönem Sonu Stoklar

(End of Period Stocks)

Miktar (Quantity)      

Değer

(Value)

     

İşçi Sayısı

(Number of Workers Employed)

Kişi

(Persons)

     
Ortalama Aylık Ücret (Average Monthly Salary per Worker)

ABD Doları

(US Dollars)

     

 

*Miktar birimleri (adet, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD Doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir.(Quantity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated.)

**Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır. (The table shall include figures for the last 3 years.)

 

 

 

IV. BEYAN VE ONAY KISMI

(declaratıon and approval SECTION)

 

A-    ÜRETİCİ FİRMA BEYANI (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

 

Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyor ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğini taahhüt ediyorum. Bu form … sayfadan oluşmaktadır.

 

with my signature below and at each page of the form, certify that the information provided in this form is accurate and undertake that it can be verified any time on the premises of my company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of … pages.)

 

Ad (Name) :   Tarih (Date)

:

 
Unvan (Title) :  

Kaşe ve İmza

(Stamp and Signature)

:

 

 

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.

(Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.)

 

 

B-    RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

 

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum.

 

I, with my signature below and at each page of the form, approve that the content of the information/data provided in this form by the company is accurate.

 

Ad (Name) :   Tarih (Date)

:

 
Unvan (Title) :  

Mühür ve İmza

(Seal and Signature)

:

 

 

 

C-    TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI (APOSTILLE OF THE TURKISH CONSULATE)

 

Türk Konsolosluğu Onayı

Turkish Consulate Apostille

 [1] 61. ve 62. Fasılda yer alan eşyalardan kaşmir keçisi kılı veya ipek içeriği %50 ve üzerinde olanların ithalatında menşe ülkedeki üretici firmadan içeriği tevsik edici belgelerin alınmış olması ve bununla uyumlu faturanın bulunması kaydıyla yukarıda bahsi geçen belgeler aranmayacaktır.

 

[2] http://ithalat.ebirlik.org adresli ofisten ithalat kayda alma uygulaması firma durumu sekmesinden sorgulama tarihi itibarıyla kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı öğrenilebilir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}