İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2021-42

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2021-42

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/42)

Ticaret Bakanlığından: 10.09.2021 tarih ve 31594 sayılı R.G. 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” tanımlı ürünlerdir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5 – (1) ÇHC menşeli “otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına yönelik olarak, 20/8/2005 tarihli ve 25912 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/18) kapsamında CIF bedelin % 60-87’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Son nihai gözden geçirme soruşturması sonucuna ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) ile “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri” ithalatında uygulanan önlemin CIF bedelin %60’ı oranında olacak şekilde devamına karar verilmiştir.

 (2) ÇHC menşeli “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(3) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2018 yılında 84 bin ton ve 301 milyon ABD Doları, 2019 yılında 66 bin ton ve 224 milyon ABD Doları, 2020 yılında 75 bin ton ve 260 milyon ABD Doları, 2021 yılı ilk 6 ayında ise 57 bin ton ve 145 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Malezya’dan soruşturma konusu eşya ithalatı 2018 yılında 148 ton ve 745 bin ABD Doları, 2019 yılında 164 ton ve 759 bin ABD Doları, 2020 yılında 1.829 ton ve 5,1 milyon ABD Doları, 2021 yılı ilk altı ayında ise 1.483 ton ve 4,3 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) Malezya’dan ithalat miktar bazında 2019 yılında 2018 yılına göre %10,8 oranında artarak 148 ton seviyesinden 164 ton seviyesine yükselmiştir. 2020 yılında ise önceki yıla göre %1018 artarak 1.829 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat değer bazında 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,8 artarak 745 bin ABD Doları seviyesinden 758 bin ABD Doları seviyesine yükselmiş, 2020 yılında ise 2019 yılına göre %573 oranında artarak 5,1 milyon ABD Doları seviyesine yükselmiştir. 2021(1-6) verilerine göre de ithalatta artış eğiliminin sürdüğü görülmektedir.

(4) Malezya’dan soruşturma konusu eşya ithalatının toplam ithalata miktar bazında oranı 2018 yılında %0,2 iken 2019 yılında 0,7’ye, 2020 yılında ise %2,4’e yükselmiş, 2021 yılı ilk altı ayında ise %3 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Soruşturma konusu eşyaya ilişkin genel ithalat birim fiyatları 2018-2020 yılları arasında ve 2021 yılı ilk altı ayında sırasıyla 3,6; 3,4; 3,5 ve 2,6 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(6) Malezya’dan soruşturma konusu eşya ithalatı birim fiyatları incelenen dönemde önemli oranda gerileyerek 2018-2020 yılları arasında ve 2021 yılı ilk altı ayında sırasıyla 5,1; 4,6; 2,8 ve 2,9 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(7) Malezya’nın anılan ürünlere ilişkin dış ticaret istatistikleri International Trade Center (Trademap) veri sisteminden temin edilmiştir. Malezya’nın soruşturma konusu eşyaya ilişkin toplam ithalatı 2018 yılında 122 bin ton ve 253 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın 2019 yılında 106 bin ton ve 219 milyon ABD Doları, 2020 yılında 148 bin ton ve 203 milyon ABD Doları ve 2021 yılının ilk üç ayında ise 31 bin ton ve 60 milyon ABD Doları seviyesinde olduğu görülmektedir.

(8) Malezya’nın ÇHC’den soruşturma konusu eşya ithalatının 2019 yılında 52 bin ton iken 2020 yılında ciddi artış göstererek 100 bin ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu ithalatın 2019 yılı birim fiyatı 2 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşmişken 2020 yılında birim fiyatın 1,1 ABD Doları/Kg seviyesine gerilediği görülmektedir. Sonuç olarak 2020 yılında ithalat miktar bazında %94 oranında artarken aynı dönemde birim fiyat seviyesinin ise 2019 yılına göre %53 oranında düştüğü görülmektedir. Aynı yılda Malezya’nın Türkiye’ye ihracatında da sıçrama yaşandığı tespit edilmiştir.

(9) Soruşturma konusu eşyada Malezya’nın toplam ithalatı içerisinde ülkelerin miktar bazında payları incelendiğinde, 2018 yılında %43 oranındaki pay ile ÇHC’nin ilk sırada olduğu görülmektedir. Bu oran 2019 yılı için %48, 2020 yılı için %67 ve 2021 yılının ilk üç ayı için ise %50 olarak hesaplanmaktadır.

(10) Malezya’nın soruşturma konusu eşya ihracatında Türkiye, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletlerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 2018-2020 yıllarını ve 2021 yılı ilk üç ayını kapsayan döneminde soruşturma konusu eşyada Malezya’nın toplam ihracatı incelendiğinde, anılan ihracatın 2018 yılında 20 bin ton ve 88 milyon ABD Doları, 2019 yılında 19 bin ton ve 84 milyon ABD Doları, 2020 yılında 82 bin ton ve 96 milyon ABD Doları ve 2021 yılının ilk üç ayında ise 10 bin ton ve 33 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(11) Malezya’nın Türkiye’ye soruşturma konusu eşya ihracatı 2018 yılında 38 ton, 2019 yılında 196 ton iken söz konusu ihracatın 2020 yılında ciddi artış göstererek 6.774 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu ihracatın 2018 yılı birim fiyatı 14,5 ABD Doları/Kg, 2019 yılı birim fiyatı 4,6 ABD Doları/Kg seviyelerinde iken 2020 yılında birim fiyatın 1 ABD Doları/Kg seviyesine gerilediği görülmektedir. Söz konusu istatistikler TÜİK ithalat verileri ile farklılık göstermekle birlikte artış trendi benzerlik teşkil etmektedir.

(12) Bununla birlikte, soruşturma konusu eşyada Malezya’nın toplam ihracatında Türkiye’nin miktar bazında payı 2018 yılı itibariyle %0,2 iken 2019, 2020 yılları ve 2021 yılı ilk üç ayında sırasıyla %1, %8,3 ve %7,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Malezya menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem oranında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

GTİPEşya TanımıMenşe/Çıkış ÜlkeÖnlem Miktarı (CIF%)
4011.20.90Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar-yükleme endeksi 121’i geçenlerMalezya%60
4011.70.00.00.00Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.80.00.00.00Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.90.00.00.00Diğerleri

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve Malezya’nın Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 47, Faks: +90 312 204 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda belirtilen posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}