4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 3081

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 3081

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 3081

14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı R.G.

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci, 167 nci ve 237 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 21 inci maddesinin başlığı “Demiryolu ve havayolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ancak, ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir. Bu durumda, rejim ihlali halinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.”

MADDE 3- Aynı Kararın 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan kurumların asli görevleri ile Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve imzalanmış sözleşme veya proje kapsamında olduğu ilgili makam tarafından bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.”

MADDE 4- Aynı Kararın 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları, tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi.”

MADDE 5- Aynı Kararın 131 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “%4`ü” ibaresi “%6`yı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aym Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31/12/2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen  beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.”

MADDE 7- Aynı Kararın eki EK-1 sayılı listenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KİŞİSEL EŞYA VE SPORTİF AMAÇLA GEÇİCİ İTHAL EDİLEN EŞYAYA İLİŞKİN

LİSTE”

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
7/10/200927369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
13/7/201027640
8/4/201127899
20/8/201128031
11/1/201228170
8/3/201228227
8/11/201328815
18/8/201429092
18/10/201429149
25/7/201529425
13/10/201529501
9/1/201629588
1/9/201629818
31/12/201629935 (2. Mükerrer)
11/4/201830388
15/5/201930775
25/7/201930842
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}