2018/11626 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya …

2018/11626 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya …

2018/11626 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ORTAK KOMİTENİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ‘MENŞELİ ÜRÜNLER’ KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL 2’SİNİN YERİNİ ALACAK OLAN 1/2018 SAYILI KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2018/11626

05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Mükerrer R.G.

30 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’sinin Yerini Alacak Olan 1/2018 Sayılı Kararı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/3/2018 tarihli ve 13622108 sayılı yazısı üzerine, 7/3/2000 tarihli ve 4548 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki

Serbest Ticaret Anlaşması tarafından kurulan

ORTAK KOMİTE’NİN

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret

Anlaşması’nın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine

ilişkin Protokol 2’sinin yerini alacak olan

 

1/2018 Sayılı KARARI

Ortak Komite,

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında 7 Eylül 1999 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasını (bundan sonra “Anlaşma” olarak atıfta bulunulacaktır) ve özellikle söz konusu Anlaşmanın 22. Maddesini dikkate alarak,

Anlaşmanın Değişiklikler ile ilgili 34. Maddesini dikkate alarak,

Bundan sonra “Protokol” olarak atıfta bulunulacak olan, “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol 2’yi dikkate alarak,

(1) Anlaşmanın 22. Maddesinde atıfta bulunulan menşe kurallarının yer aldığı Protokol’ün Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği (AB) ve AB’nin İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılan ülke veya alanlar arasında menşe kümülasyonuna imkân tanıdığı,

(2) Protokol’ün 39. Maddesinin, Anlaşmanın 28. Maddesiyle kurulan Ortak Komiteye, Protokol’ün hükümlerini değiştirmeye karar verebilme imkânı tanıdığı,

(3) Protokol’ün en son, Ortak Komitenin Anlaşmanın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol 2’sini değiştiren 11 Kasım 2008 tarihli ve 1/2008 sayılı Kararıyla değiştirildiği,

(4) Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyonun[1] (bundan sonra “Konvansiyon” olarak atıfta bulunulacaktır), Konvansiyona taraf ülkeler arasında hâlihazırda yürürlükte bulunan menşe kurallarına dair protokolleri tek bir yasal belgeyle değiştirmeyi amaçladığı,

(5) Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Makedonya Cumhuriyeti’nin Konvansiyonu sırasıyla 15 Haziran 2011 ve 4 Kasım 2011 tarihlerinde imzaladığı,

(6) Türkiye Cumhuriyeti’nin Konvansiyonu 1 Kasım 2013 tarihinde onayladığı, Makedonya Cumhuriyeti’nin Konvansiyonu 14 Haziran 2012 tarihinde onayladığı,

(7) Sonuç olarak Konvansiyonun 10 Maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması çerçevesinde, Konvansiyonun Türkiye Cumhuriyetinde 1 Şubat 2014 ve Makedonya Cumhuriyeti’nde 1 Ağustos 2012 tarihlerinde yürürlüğe girdiği,

(8) İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılanların Konvansiyon aracılığıyla Pan Avrupa Akdeniz menşe kümülasyonu alanına dâhil edildiği,

(9) Her ne kadar kümülasyon alanına dâhil tüm Akit Taraflar için Konvansiyona geçiş eş zamanlı olmasa da, bu durumun Protokol kapsamındaki önceki duruma göre daha az elverişli bir duruma yol açmaması gerektiği,

(10) Protokolün bu nedenle Konvansiyona atıf yapacak şekilde değiştirilmesi gerektiği,

göz önünde bulundurulduğunda,

AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR:

Madde 1

Menşe kuralları

“Menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol işbu Kararın Ek’inde yer alan metinle değiştirilir.

Madde-2

Yürürlüğe giriş

İşbu Karar, Anlaşmada yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesine dair iç yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini teyit eden son diplomatik notanın alınmasını takip eden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girer.

BUNUN KANITI OLARAK, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler işbu Kararı imzalamıştır.

30 Ocak 2018 tarihinde İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak Ankara’da TANZİM EDİLMİŞTİR.

 

Türkiye Cumhuriyeti                         Makedonya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına                                Hükümeti Adına

 

Nihat ZEYBEKCI                             Kreshnik BEKTESHI

Ekonomi Bakanı                                Ekonomi Bakanı

EK

“Menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin

Protokol 2

Madde 1

Geçerli menşe kuralları

1. İşbu Anlaşmanın menşe kurallarına ilişkin olarak uygulanması amacıyla, Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyonun[2] (Konvansiyon) Lahika I’i ve uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri geçerli olur,

2. Konvansiyonun Lahika I’i ve, uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümlerinde “ilgili anlaşma” ya yapılan tüm atıflar, işbu Anlaşma anlamına gelecek şekilde yorumlanır.

Madde 2

Uyuşmazlığın çözümü

1. Konvansiyonun Lahika I’inin 32. Maddesindeki kontrol süreçlerine ilişkin olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri ile bu kontrolü gerçekleştirmekten sorumlu gümrük idareleri arasında çözümlenemeyen uyuşmazlıkların ortaya çıktığı hallerde, bunlar Anlaşmanın 28. Maddesinde belirtilen Ortak Komiteye sunulur.

2. İthalatçı ile ithalatın gerçekleştirildiği ülkenin gümrük idareleri arasındaki uyuşmazlıklar her durumda o ülkenin mevzuatına göre çözülür.

Madde 3

Protokol’de gerçekleştirilecek değişiklikler

Anlaşmanın 28. Maddesinde belirtilen Ortak Komite, işbu Protokolün hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir.

Madde 4

Konvansiyondan çekilme

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Makedonya Cumhuriyeti’nden herhangi birinin Konvansiyondan çekilme niyetini, Konvansiyonun 9. Maddesine göre Konvansiyon depozitörüne yazılı olarak bildirmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti, Anlaşmanın uygulanması amacıyla derhal menşe kurallarına dair müzakerelere başlar.

2. Yeni müzakere edilen bu menşe kuralları yürürlüğe girene kadar, çekilme esnasında geçerli olan, Konvansiyonun Lahika I’inin kapsamında olan menşe kuralları ve, uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri, işbu Anlaşmaya uygulanmaya devam eder. Bununla birlikte, çekilme anından itibaren, Konvansiyonun Lahika I’inin kapsamında olan menşe kuralları ve uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti arasında sadece ikili kümülasyona imkân tanıyacak şekilde yorumlanır.

Madde 5

Geçiş hükümleri – kümülasyon

1. Konvansiyon Lahika I’inin 3. Maddesine bağlı kalmaksızın, 1/2008 sayılı Kararla değiştirildiği şekliyle Protokol 2’nin kümülasyona dair kurallara ilişkin 3 ve 4.Maddesi, Protokolün 3 ve 4’üncü Maddelerinde sayılan Konvansiyonun tüm Akit Tarafları açısından Konvansiyonun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında uygulanmaya devam eder.

2. Konvansiyon Lahika I’inin 16. maddesinin 5. fıkrası ve 21. Maddesinin 3. fıkrasına bağlı kalmaksızın, menşe kümülasyonunun sadece Avrupa Birliği, Türkiye ile Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılan ülke veya alanlar arasında yapıldığı durumlarda; menşe ispat belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi veya menşe beyanı olabilir.[1]AB Resmi Gazetesi L 54, 26.2.2013, syf. 4.

[2]AB Resmi Gazetesi L54,26.2.2013, syf.4.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}