06.01.2021 60394613 Çiçek fideleri ve köklendirilmiş çelikler-fidanların süs bitkisi veya çiçek olarak değerlendirilmeyip yüzde18 KDV uygulanması

06.01.2021 60394613 Çiçek fideleri ve köklendirilmiş çelikler-fidanların süs bitkisi veya çiçek olarak değerlendirilmeyip yüzde18 KDV uygulanması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-85593407-156.02-00060389502

Konu   :Süs Bitkileri KDV

06.01.2021 / 60394613

DAĞITIM YERLERİNE

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 12/11/2020 tarihli ve 12577 sayılı yazıda özetle, 0602.90.45.00.11 GTIP numaralı süs bitkileri köklü fidelerinde KDV’nin % 8 olarak uygulanması gerektiği, ancak ihracatçı firmaların süs bitkileri üretiminde kullandıkları fideleri ithal ederken bu konuyla ilgili uygulamada bazı sorunlar yaşadığı, firmaların ithal ettikleri 0602.90.45.00.11 GTIP numaralı köklü süs bitkisi fidelerine uygulamalarda %8 olması gerekirken %18 KDV oranı uygulandığı, bu nedenle yurtiçi satışlarda da %18 KDV uygulamak zorunda kaldıklarından bahisle, süs bitkisi fidelerinde uygulanan KDV oranının netleştirilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 02.01.2021 tarihli ve 302 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu yazıda özetle, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK`ya eklenen geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (s) bendi uyarınca, ilgili BKK eki (II) sayılı listenin A/4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)`nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerinin KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8`e indirildiği, bununla birlikte, covid 19 pandemisinden en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi amacıyla, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla getirilen söz konusu KDV oran indirimlerinin süresi, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1/1/2021 tarihinden itibaren 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı,

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı TGTC`nin 0602.90.45.00.11 GTİP numarasında tanımlanan (Çelikler) ve ticari hayatta köklü çiçek fidesi (lisianthus fidesi) olarak yükümlüsünce beyan edildiği ifade edilen eşyanın, “Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar” sınıflandırmasında yer aldığı ve dolayısıyla mamul halde bulunmadığı anlaşıldığından süs bitkileri ile çiçek olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle, söz konusu eşyanın ithal ve tesliminde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerektiği,

Belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:

Ek1- Yazı örn

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}