29.06.2017-26141208 Araçların İadesinde Tahsil Edilen Tutarların İadesi Ek Araçların İadesinde Tahsil Edilen Tutarların İadesi

29.06.2017-26141208 Araçların İadesinde Tahsil Edilen Tutarların İadesi Ek Araçların İadesinde Tahsil Edilen Tutarların İadesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-010.03

Konu   :Araçların İadesinde Tahsil Edilen

Tutarların İadesi

 

29.06.2017 / 26141208

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

12/4/2017 tarihli, 30036 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik”,

9/5/2017 tarihli, 30061 sayılı Resmi Gazete’de “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliklerin “Diğer hükümler” başlıklı bölümlerinde anılan yönetmeliklerin uygulanmasında karşılaşılan gümrük idareleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu çerçevede;

-%25’lik veya %15’lik tutarların tahsil edilmesinden sonra ilgili araçların bahsi geçen yönetmelikler kapsamında olmadığının anlaşılması,

-trafik siciline verilen şerhin kaldırılması için yapılan başvurularda ilgili yönetmelikte belirtilen %25’lik tutarın tahsilinden sonra şerhin kaldırılması hususunun bilgisine sunulduğu mahkemece şerhin kaldırılmayacağının yazılı olarak bildirilmesi

durumlarında tahsil edilen tutarlar ilgilisine iade edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}